SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Business Law I - HP0291
Title: Obchodní právo I
Guaranteed by: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 C [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: basic
Old code: 29
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
JUDr. Klára Hurychová, Ph.D.
doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.
prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc.
JUDr. Petr Tomášek, Ph.D.
Class: obchodní právo
Classification: Law > Business Law
Co-requisite : HP0271
K//Is co-requisite for: HP0296, HP0010, HP0292, HP0007
P//Is pre-requisite for: HV1790, HP3702, HP1530
Annotation - Czech
Last update: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (16.01.2017)
Předmětem výuky obchodního práva I. jsou obecné instituty obchodního práva (podnikatel a podnikání, obchodní závod, obchodní firma, obchodní rejstřík atd.), veřejnoprávní úprava podmínek podnikání, soutěžní právo a právo průmyslového vlastnictví.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 30 %.

 

Zápočet z obchodního práva I. je udělován za úspěšné absolvování zápočtového testu - bližší podmínky viz soubor k tomuto předmětu.

Learning resources - Czech
Last update: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (16.01.2017)

Povinná literatura

 

Černá, S., Štenglová, I., Pelikánová, I., Dědič, J. a kol.: Obchodní právo. Podnikatel. Podnikání. Závazky s účastí podnikatele. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2016.

 

Doporučená literatura

 

Pelikánová, I.: Obchodní právo I. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2010.

Pelikánová, I.: Obchodní právo V. Odpovědnost (s přihlédnutím k návrhu nového občanského zákoníku). 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2012.

Eliáš, K. a kol.: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Praha: Sagit, 2012.

Horáček, R., Čada, K., Hajn, P.: Práva k průmyslovému vlastnictví. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011.

 

Výklad ve starších publikacích nutno korigovat s ohledem na změny v právní úpravě.

 

 

Právní předpisy  

 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech

Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení

Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů

Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže

Smlouva o fungování EU

Nařízení Rady č. 1/2003 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy

 

Všechny uvedené předpisy v platném znění.

Schedule by date
Day Date Description Teacher Note
Tuesday18.02.2020Obchodní právo - pojem, povaha, předmět, systém, prameny a perspektivaprof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc. 
Tuesday25.02.2020Právní postavení podnikatele. Pojem podnikatele, členění podnikatelů, pojem podnikání, závod a jeho organizační složky, rodinný závod, základní dispozice se závodem, podnik v evropském právuprof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 
Tuesday03.03.2020Obchodní firma. Pojem obchodní firmy, vývoj firemního práva, principy firemního práva, ochrana obchodní firmy. Sídlo podnikatele JUDr. Klára Hurychová, Ph.D. 
Tuesday10.03.2020Právní jednání podnikatele. Jednání podnikatele fyzické osoby, jednání podnikatele právnické osoby, prokuraJUDr. Petr Tomášek, Ph.D. 
Tuesday17.03.2020Obchodní rejstřík. Pojem a funkce obchodního rejstříku, princip jeho publicitydoc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 
Tuesday24.03.2020České a evropské právo proti omezování hospodářské soutěže. Povaha, funkce a členění soutěžního práva, kartelové dohody, zneužití dominantního postavení, veřejné podporyJUDr. Robert Pelikán, Ph.D. 
Tuesday31.03.2020České a evropské právo proti nekalé soutěžidoc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 
Tuesday07.04.2020České a evropské právo průmyslového vlastnictvídoc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 
Tuesday14.04.2020Ochranné známky. Povaha, druhy, vznik, dispozice, ochranadoc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 
Tuesday21.04.2020Právo cenných papírů IJUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. 
Tuesday28.04.2020Právo cenných papírů IIJUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. 
Tuesday05.05.2020Právní úprava živnostenského a neživnostenského podnikání v ČR a v evropském kontextu. Podnikání zahraničních osob v ČRJUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 
Tuesday12.05.2020České a evropské účetní právo (ve vztahu k podnikatelům)JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html