SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Civil Procedure II - HP0282
Title: Občanské právo procesní II
Guaranteed by: Department of Civil Law (22-KOP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2 C [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: basic
Old code: 28
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M.
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D.
JUDr. Martina Kasíková
JUDr. Jana Líznerová, Ph.D.
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
JUDr. Tomáš Pohl
JUDr. Miroslav Sedláček, LL.M., Ph.D.
JUDr. Pavel Slavíček
doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Mgr. Bc. Tomáš Střeleček, LL.M.
JUDr. Ivana Švehlová
JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D.
prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
Class: občanské právo
Classification: Law > Civil Law
Co-requisite : HP0281
Interchangeability : HHP0282
K//Is co-requisite for: HP0018, HP0285
P//Is pre-requisite for: HV2011
Annotation - Czech
Last update: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (29.09.2019)
Povinný předmět pro přípravu studentů k vykonání odpovídající části státní zkoušky z občanského práva. V předmětu občanské právo procesní II tvoří těžiště výkladu řízení před soudem prvního stupně a opravné prostředky.
Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (07.10.2019)

Forma kontroly studia: ZÁPOČET

Zápočet je možné získat:

1) účastí na semináři, a to v rozsahu nejméně 75% (tj. 9 z 12, 8 z 11) a

2) úspěšným absolvováním testu.

O udělení zápočtu rozhoduje učitel – vedoucí semináře, který může požadavky pro udělení zápočtu na začátku semestru rozšířit:

- doc. Macková - navíc zpracování prezentace na zvolené téma 

- doc. Smolík - navíc referát na zadané téma nebo zpráva z návštěvy soudního jednání nebo seminární práce

- dr. Pohl - navíc tři domácí úkoly, které budou zadány v průběhu semestru

- dr. Kubešová - navíc 2x návštěva soudního jednání a sepsání zápisu o jeho průběhu, seminární práce

- dr. Frintová - navíc 1x návštěva soudního jednání a sepsání zápisu o jeho průběhu

- dr. Holčapek - navíc dva domácí úkoly, které budou zadány v průběhu semestru

- dr. Sedláček - navíc 1x návštěva soudního jednání a sepsání zápisu o jeho průběhu

- dr. Střeleček - navíc 1x návštěva soudního jednání a sepsání zápisu o jeho průběhu, jeden domácí úkol, který bude zadán v průběhu semestru

 

V případě, že student zápočet na základě výše uvedených požadavků nezíská, přihlásí se na termín katedrálního kolokvia (písemný test), a to prostřednictvím SIS. Ve zkouškovém období budou vyhlášeny vždy dva termíny kolokvií.

 

Požadavky pro uznání předmětů OPP II a OPP III z předchozího studia:

Rekodifikace soukromého práva výrazně zasáhla rovněž do civilního procesu. Také zde platí, že nejde drobné a postupné změny právního řádu, nýbrž o zcela zásadní změnu, která má rovněž bezprostřední dopad na obsahovou náplň studia. Občanský soudní řád byl zásadně novelizován, navíc byl přijat též zákon o zvláštních řízeních soudních, který obsahuje koncepčně zcela novou úpravu agendy tzv. „nesporného“ řízení a dalších řízení. Výuka civilního procesu podle nového sylabu byla započata postupně, a to v ak. roce 2012/2013 (Občanské právo procesní I) a v ak. roce 2013/2014 (Občanské právo procesní II a III). Z tohoto důvodu lze uznat studijní povinnosti z těchto předmětů jen tehdy, pokud byly vykonány již v rámci nového sylabu výuky. Vykonání studijní povinnosti z předmětů Občanské právo procesní II (zápočet) a III (postupová zkouška) lze tudíž uznat jen tehdy, pokud byla studijní povinnost vykonána po 1. lednu 2014. Pokud byla kontrola studia splněna v období 01.01.2012 až 01.01.2014, je předepsána ústní rozdílová zkouška. Obsah rozdílové zkoušky bude odpovídat rozsahu pouze podstatných změn právní úpravy občanského práva procesního, tj. řízení před soudem I. stupně a opravných prostředků.

Syllabus -
Last update: Alena Votýpková (04.04.2016)

An obligatory subject aiming to prepare students for the corresponding part of the state final exam in private law.

The aim of the subject ‘Civil Procedure‘ is to introduce the fundamentals of civil procedural law within the purview of the Code of Civil Procedure. At the end of this course students will be able to: understand basic concepts and institutions of civil procedural law and explain them in the historical context; use the information about the concepts and institutions of civil procedural law to solve concrete procedural situations; independently draft some pleadings; make reasonable suggestions on how to solve procedural situations; apply rules of procedural law to concrete procedural situations; interpret procedural regulations in line with judicial practice.

Civil Procedure and Civil Proceedings - sources of law and literature, the concept of civil procedure and civil proceedings, development and importance of civil procedural law, procedural principles; Types of Civil Proceedings - features of particular types of civil proceedings, differentiation of proceedings; Persons and Entities involved in Civil Proceedings - characteristics of the subject of civil proceedings, jurisdiction and competence of courts; Parties to Civil Proceedings - participants in proceedings, legal capacity to be a participant in civil proceedings, capacity to appear in the court, joinder of parties, interpleader, right of action, appearance; Judicial Proceedings at the Court of First Instance - institution of legal proceedings and its effects, conditions of the proceedings, action and the right to take action; Judicial Proceedings at the Court of First Instance - preparing for a trial, trial, stay in and discontinuance of proceedings, summary proceedings; Judicial Proceedings at the Court of First Instance - differentiation between adversary and non-adversary proceedings; Evidence - concept and  the subject of evidence, burden of proof, means of evidence; Judicial Decision - types of judicial decisions, format of judicial decisions and their essentials, legal force and possibility to enforce a decision; Costs of Proceedings; Remedial Measures and the Systems of Remedial Measures; Execution Proceedings (General Part); Execution Proceedings (Special Part)

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (29.09.2019)

Podíl garanta n avýuce činí 30%.

Learning resources - Czech
Last update: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (29.09.2019)

Literatura povinná:

01. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Díl první. Řízení nalézací. Vysokoškolská učebnice. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018

02. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Díl druhý. Řízení vykonávací, řízení insolvenční. Vysokoškolská učebnice. 2. vydání. Praha: Leges, 2018 .

 

Právní předpisy:

01. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (hlava IV.)

02. Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku (hlava V.)

03. Sdělení MZV č. 209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod

04. Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

05. Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

06. Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

07. Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů

08. Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů

09. Zákon č. 358/1992 Sb., notářský řád, ve znění pozdějších předpisů

10. Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů (část I., hlava 2.)

11. Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů

12. Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

13. Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů

14. Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci

15. Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

16. Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Schedule by date
Day Date Description Teacher Note
Thursday03.10.2019Zahájení řízení, žalobadoc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 
Thursday10.10.2019Procesní podmínky, zkoumáníJUDr. Dita Frintová, Ph.D. 
Thursday17.10.2019Průběh řízení před soudem I. instance. Dispoziční úkony účastníkůJUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. 
Thursday24.10.2019Dokazovánídoc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 
Thursday31.10.2019Rozhodnutídoc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 
Thursday07.11.2019Nesporná řízeníJUDr. Dita Frintová, Ph.D. 
Thursday14.11.2019Výuka zrušena (Noc fakulty) 
Thursday21.11.2019Náklady řízení doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 
Thursday28.11.2019Řádné opravné prostředky, odvoláníJUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D. 
Thursday05.12.2019Mimořádné opravné prostředkyJUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M. 
Thursday12.12.2019Soudní přezkum rozhodnutí veřejné správydoc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 
Thursday19.12.2019Aktuální otázky civilního procesudoc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html