Civil Procedure I - HP0281
Title in English: Občanské právo procesní I
Guaranteed by: Department of Civil Law (22-KOP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1 C [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: basic
Old code: 28
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M.
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D.
JUDr. Pavel Kolesár, Ph.D.
JUDr. Michal Krenk, Ph.D.
JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D.
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
JUDr. Miroslav Sedláček, LL.M., Ph.D.
JUDr. Pavel Slavíček
doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Class: občanské právo
Classification: Law > Civil Law
Co-requisite : HP0682, HP1172
Interchangeability : HHP0281
Is co-requisite for: HP1111, HP0018, HP0282, HP0285
Is pre-requisite for: HP1525, HV3629
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (05.02.2019)
Povinný předmět pro přípravu studentů k vykonání odpovídající části státní zkoušky z občanského práva. V předmětu občanské právo procesní I tvoří těžiště výkladu obecné otázky procesního práva (pojem a druhy procesu, prameny procesního práva, zásady, subjekty, procesní úkony).
Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (05.02.2019)

Forma kontroly studia: zápočet

Zápočet je možno získat zásadně  účastí studenta na seminářích, a to v rozsahu nejméně 75% (tj. 9 z 12, 8 z 11) spojenou s aktivní prací studenta na seminářích. Kvalitu aktivní práce hodnotí a o udělení zápočtu rozhoduje učitel – vedoucí semináře.

 

V případě účasti nižší je vyžadována aktivní práce studenta v různých formách (o formě a hodnocení rozhoduje vedoucí semináře), např.:

-         vypracování a přednes referátu,

-         vypracování cvičného právního jednání či procesního úkonu,

-         vypracování cvičné klauzurní práce,

-         vypracování písemné zprávy o návštěvě soudního jednání,

-         účast v simulovaném procesu,

-         účast v diskusích,

-         případně test či kolokvium (organizováno učitelem - vedoucím semináře)

 

Požadavky pro uznání předmětu z předchozího studia:

Rekodifikace soukromého práva výrazně zasáhla rovněž do civilního procesu. Také zde platí, že nejde drobné a postupné změny právního řádu, nýbrž o zcela zásadní změnu, která má rovněž bezprostřední dopad na obsahovou náplň studia. Občanský soudní řád byl zásadně novelizován, navíc byl přijat též zákon o zvláštních řízeních soudních, který obsahuje koncepčně zcela novou úpravu agendy tzv. „nesporného“ řízení a dalších řízení. Výuka civilního procesu podle nového sylabu byla započata postupně, a to v ak. roce 2012/2013 (Občanské právo procesní I) a v ak. roce 2013/2014 (Občanské právo procesní II a III). Z tohoto důvodu lze uznat studijní povinnosti z těchto předmětů jen tehdy, pokud byly vykonány již v rámci nového sylabu výuky. Vykonání studijní povinnosti z předmětu Občanské právo procesní I (zápočet) lze tudíž uznat jen tehdy, pokud byla studijní povinnost vykonána po 1. lednu 2013. Pokud byla kontrola studia splněna v období 01. 01. 2012 až 01. 01. 2013, je předepsána ústní rozdílová zkouška. Obsah rozdílové zkoušky bude odpovídat rozsahu pouze podstatných změn platné právní úpravy občanského práva procesního, tj. obecné části zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a obecné části zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

Syllabus -
Last update: Alena Votýpková (04.04.2016)

An obligatory subject aiming to prepare students for the corresponding part of the state final exam in private law.

The aim of the subject ‘Civil Procedure‘ is to introduce the fundamentals of civil procedural law within the purview of the Code of Civil Procedure. At the end of this course students will be able to: understand basic concepts and institutions of civil procedural law and explain them in the historical context; use the information about the concepts and institutions of civil procedural law to solve concrete procedural situations; independently draft some pleadings; make reasonable suggestions on how to solve procedural situations; apply rules of procedural law to concrete procedural situations; interpret procedural regulations in line with judicial practice.

Civil Procedure and Civil Proceedings - sources of law and literature, the concept of civil procedure and civil proceedings, development and importance of civil procedural law, procedural principles; Types of Civil Proceedings - features of particular types of civil proceedings, differentiation of proceedings; Persons and Entities involved in Civil Proceedings - characteristics of the subject of civil proceedings, jurisdiction and competence of courts; Parties to Civil Proceedings - participants in proceedings, legal capacity to be a participant in civil proceedings, capacity to appear in the court, joinder of parties, interpleader, right of action, appearance; Judicial Proceedings at the Court of First Instance - institution of legal proceedings and its effects, conditions of the proceedings, action and the right to take action; Judicial Proceedings at the Court of First Instance - preparing for a trial, trial, stay in and discontinuance of proceedings, summary proceedings; Judicial Proceedings at the Court of First Instance - differentiation between adversary and non-adversary proceedings; Evidence - concept and  the subject of evidence, burden of proof, means of evidence; Judicial Decision - types of judicial decisions, format of judicial decisions and their essentials, legal force and possibility to enforce a decision; Costs of Proceedings; Remedial Measures and the Systems of Remedial Measures; Execution Proceedings (General Part); Execution Proceedings (Special Part)

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (05.02.2019)

Podíl garanta na výuce činí 60%.

Learning resources - Czech
Last update: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (05.02.2019)

Literatura povinná:

01. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Díl první. Řízení nalézací. Vysokoškolská učebnice. 9. vydání. Praha: Leges, 2018.

02. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Díl druhý. Řízení vykonávací, řízení insolvenční. Vysokoškolská učebnice. 2. vydání. Praha: Leges, 2018.

 

 

Právní předpisy:

01.  Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (hlava IV.)
02. Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku (hlava V.)
03. Sdělení MZV č. 209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod
04. Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
05. Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů
06. Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
07. Zákon č. 358/1992 Sb., notářský řád, ve znění pozdějších předpisů
08. Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů (část I., hlava 2.)
09. Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

10. Zákon 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů

Schedule by date
Day Date Description Teacher Note
Tuesday19.02.2019Civilní proces, pojem, druhydoc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 
Tuesday26.02.2019Civilní právo procesní, prameny civilního práva procesního, vývoj, povaha a výklad norem doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 
Tuesday05.03.2019Principy soudnictví (právo na spravedlivý proces)doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 
Tuesday12.03.2019Principy civilního procesu (odvětvové)doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 
Tuesday19.03.2019Subjekty civilního procesu – soud a jeho vnitřní organizaceJUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M. 
Tuesday26.03.2019Subjekty civilního procesu – soudcedoc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 
Tuesday02.04.2019Subjekty civilního procesu – účastníci, společenství účastníků, zastoupení v procesu, státní zastupitelství v civilním procesuJUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D. 
Tuesday09.04.2019Justiční systém – advokacie, notářství, soudní exekutoři a další instituce justičního systémudoc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 
Tuesday16.04.2019Civilní pravomoc a příslušnost soudu Předběžná opatření, předběžná řízení JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 
Tuesday23.04.2019Procesní podmínkyJUDr. Miroslav Sedláček, LL.M., Ph.D. 
Tuesday30.04.2019Procesní úkony – pojem, lhůty, doručování JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. 
Tuesday07.05.2019Procesní úkony účastníků – žalobadoc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 
Tuesday14.05.2019Rektorský den – výuka zrušena