SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Substantive Civil Law IV - HP0277
Title in English: Občanské právo hmotné IV
Guaranteed by: Department of Civil Law (22-KOP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: basic
Old code: 27
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Teacher(s): prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Mgr. Vít Lederer, Ph.D.
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
JUDr. Petra Joanna Šimečková Pipková, Ph.D., LL.M.
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
JUDr. David Uhlíř
JUDr. Karel Wawerka
Class: občanské právo
Classification: Law > Civil Law
Co-requisite : HP0272, HP0273
Interchangeability : HP0274
Is co-requisite for: HV2045, HV3723, HP0262, HP0005, HV3608, HP1000
Is incompatible with: HV3630
Is pre-requisite for: HP0741, HV3030
Annotation - Czech
Last update: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (29.01.2018)
Povinný předmět pro přípravu studentů k vykonání odpovídající části státní zkoušky z občanského práva. V předmětu občanské právo hmotné IV tvoří těžiště výkladu problematika jednotlivých smluvních typů, dědického a rodinného práva.
Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (07.01.2019)

Forma kontroly studia: postupová zkouška - ústní 

Předmět zkoušky:

Závazkové právo (obecná i zvláštní část), rodinné právo, dědické právo.

Požaduje se znalost v rozsahu učebnicového výkladu a přednesené látky.

OPH IV otázky PZK od LS ak. roku 2013-14

(student losuje po jedné otázce ze sady A i B)

Sada A

01. Pojem a funkce závazkového práva
02. Závazkové právo smluvní
03. Závazkové právo deliktní
04. Pojem závazkového právního poměru
05. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání
06. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání
07. Dílčí závazky
08. Solidární závazky
09. Nedílné závazky
10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího
11. Předmět závazků
12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků)
13. Druhy závazků (třídění)
14. Smlouva o smlouvě budoucí
15. Smlouvy konsensuální a reálné
16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní
17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně
18. Změna závazků (obecně)
19. Změna v subjektech závazku (obecně)
20. Postoupení pohledávky
21. Postoupení smlouvy
22. Změna v obsahu závazku
23. Prodlení dlužníka
24. Prodlení věřitele
25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně)
26. Smluvní pokuta
27. Ručení
28. Finanční záruka
29. Zajištění závazků převodem práva
30. Jistota. Uznání dluhu
31. Zánik závazků (obecně)
32. Splnění
33. Započtení
34. Odstoupení od smlouvy
35. Zánik závazku dohodou
36. Smrt dlužníka nebo věřitele
37. Nemožnost plnění
38. Splynutí
39. Prevence škod v občanském právu
40. Druhy odpovědnosti v občanském právu
41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu
42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného
43. Rozsah a způsob náhrady škody
44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady
45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

01. Darování
02. Koupě a směna
03. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě
04. Výprosa. Výpůjčka.
05. Nájem (obecně)
06. Nájem bytu
07. Pacht
08. Zápůjčka; úvěr
09. Závazky ze schovacích smluv
10. Závazky ze smluv příkazního typu
11. Zájezd
12. Závazky ze smluv o přepravě
13. Dílo
14. Péče o zdraví
15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv
16. Závazky ze zaopatřovacích smluv
17. Společnost; tichá společnost
18. Pojištění
19. Sázka, hra, los
20. Předpoklady dědění
21. Pořízení pro případ smrti (obecně)
22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení)
23. Svěřenské nástupnictví
24. Vedlejší doložky v závěti
25. Dědická smlouva
26. Odkaz
27. Zákonná posloupnost
28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl
29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu
30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému
31. Uzavření manželství, zejména formy
32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek)
33. Překážky manželství
34. Vady sňatečného projevu
35. Zdánlivé manželství
36. Neplatné manželství
37. Rozvod manželství
38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství
39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti
40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým
41. Osvojení
42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení)
43. Poručenství a opatrovnictví
44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské odpovědnosti
45. Správa jmění nezletilého
46. Zastoupení nezletilého
47. Určování rodičovství (obecně)
48. Určování otcovství
49. Výživné (obecné otázky)
50. Výživné pro nezletilé dítě
51. Výživné mezi rodiči a dětmi
52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

 

Požadavky k uznání předmětů OPH III a OPH IV z předchozího studia:

Občanské právo doznalo zásadních změn v rámci rekodifikace soukromého práva provedené v roce 2012. Nejde zde o pouhou evoluci právního řádu, nýbrž jde o zcela zásadní změnu, která má bezprostřední dopad na obsahovou náplň studia. Jsou vyučovány zcela nové právní instituty, které dosud vyučovány nebyly (např.právo stavby, svěřenský fond, svěřenské náhradnictví, přídatné spoluvlastnictví, společenství jmění atd.).. Výuka rekodifikovaného občanského práva podle nového sylabu byla započata postupně, a to v ak. roce 2012/2013 (Občanské právo hmotné I a II) a v ak. roce 2013/2014 (Občanské právo hmotné III a IV). Z tohoto důvodu lze uznat studijní povinnosti z těchto předmětů jen tehdy, pokud byly vykonány již v rámci nového sylabu výuky. Vykonání studijní povinnosti z předmětů Občanské právo hmotné III (zápočet) a IV (postupová zkouška) lze tudíž uznat jen tehdy, pokud byla studijní povinnost vykonána po 1. lednu 2014. Pokud byla kontrola studia splněna v období 01. 01 2012 až 01. 01. 2014, je předepsána ústní rozdílová zkouška. Obsah rozdílové zkoušky bude odpovídat rozsahu pouze podstatných změn právní úpravy občanského práva hmotného, tj. především závazků, dědického a rodinného práva.

Syllabus -
Last update: Alena Votýpková (04.04.2016)

An obligatory subject aiming to prepare students for the corresponding part of the state final exam in private law.

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (03.05.2018)

Forma kontroly studia:postupová zkouška - ústní 

Předmět zkoušky:

Závazkové právo (obecná i zvláštní část), rodinné právo, dědické právo.

Požaduje se znalost v rozsahu učebnicového výkladu a přednesené látky.

OPH IV otázky PZK od LS ak. roku 2013-14

(student losuje po jedné otázce ze sady A i B)

Sada A

01. Pojem a funkce závazkového práva
02. Závazkové právo smluvní
03. Závazkové právo deliktní
04. Pojem závazkového právního poměru
05. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání
06. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání
07. Dílčí závazky
08. Solidární závazky
09. Nedílné závazky
10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího
11. Předmět závazků
12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků)
13. Druhy závazků (třídění)
14. Smlouva o smlouvě budoucí
15. Smlouvy konsensuální a reálné
16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní
17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně
18. Změna závazků (obecně)
19. Změna v subjektech závazku (obecně)
20. Postoupení pohledávky
21. Postoupení smlouvy
22. Změna v obsahu závazku
23. Prodlení dlužníka
24. Prodlení věřitele
25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně)
26. Smluvní pokuta
27. Ručení
28. Finanční záruka
29. Zajištění závazků převodem práva
30. Jistota. Uznání dluhu
31. Zánik závazků (obecně)
32. Splnění
33. Započtení
34. Odstoupení od smlouvy
35. Zánik závazku dohodou
36. Smrt dlužníka nebo věřitele
37. Nemožnost plnění
38. Splynutí
39. Prevence škod v občanském právu
40. Druhy odpovědnosti v občanském právu
41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu
42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného
43. Rozsah a způsob náhrady škody
44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady
45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

01. Darování
02. Koupě a směna
03. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě
04. Výprosa. Výpůjčka.
05. Nájem (obecně)
06. Nájem bytu
07. Pacht
08. Zápůjčka; úvěr
09. Závazky ze schovacích smluv
10. Závazky ze smluv příkazního typu
11. Zájezd
12. Závazky ze smluv o přepravě
13. Dílo
14. Péče o zdraví
15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv
16. Závazky ze zaopatřovacích smluv
17. Společnost; tichá společnost
18. Pojištění
19. Sázka, hra, los
20. Předpoklady dědění
21. Pořízení pro případ smrti (obecně)
22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení)
23. Svěřenské nástupnictví
24. Vedlejší doložky v závěti
25. Dědická smlouva
26. Odkaz
27. Zákonná posloupnost
28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl
29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu
30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému
31. Uzavření manželství, zejména formy
32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek)
33. Překážky manželství
34. Vady sňatečného projevu
35. Zdánlivé manželství
36. Neplatné manželství
37. Rozvod manželství
38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství
39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti
40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým
41. Osvojení
42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení)
43. Poručenství a opatrovnictví
44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské odpovědnosti
45. Správa jmění nezletilého
46. Zastoupení nezletilého
47. Určování rodičovství (obecně)
48. Určování otcovství
49. Výživné (obecné otázky)
50. Výživné pro nezletilé dítě
51. Výživné mezi rodiči a dětmi
52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Learning resources - Czech
Last update: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (31.01.2019)

Literatura povinná:

01. DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016

02. ZUKLÍNOVÁ, M., DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 2. Díl druhý: Rodinné právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016

03. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

04. Eliáš, K. a kol.: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: Sagit, 2012

 

Literatura doporučená:

01. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek II. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2014

02. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. a V. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2014

03. PAUKNEROVÁ, M., TOMÁŠEK, M. et al. Nové jevy v právu na počátku 21. století. Svazek IV.: Proměny soukromého práva. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2009 (příslušné části)

04. DVOŘÁK, J. a kol. Soukromé právo 21. století. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017 (příslušné části)

Právní předpisy:

Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. (části vztahující se k soukromému právu)
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných  rejstříků právnických a fyzických osob
Sdělení č. 104/1991 Sb., Úmluva o právech dítěte

Orientačně:

Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (části vztahující se k soukromému právu)
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html