SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Substantive Civil Law III - HP0273
Title in English: Občanské právo hmotné III
Guaranteed by: Department of Civil Law (22-KOP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1 C [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: basic
Old code: 27
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M.
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
JUDr. Petra Joanna Šimečková Pipková, Ph.D., LL.M.
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
JUDr. David Uhlíř
JUDr. Karel Wawerka
Class: občanské právo
Classification: Law > Civil Law
Co-requisite : HP0272
Is co-requisite for: HP0005, HP0021, HP0277
Is pre-requisite for: HV2011, HP1271, HP1291
Annotation - Czech
Last update: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (25.09.2018)
Povinný předmět pro přípravu studentů k vykonání odpovídající části státní zkoušky z občanského práva. V předmětu občanské právo hmotné III tvoří těžiště výkladu problematika závazků, smluvního práva a deliktního práva. Výklady jsou zasazeny do kontextu unijního práva.
Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (07.01.2019)
Forma kontroly studia: zápočet

Zápočet je možno získat zásadně účastí studenta na seminářích, a to v rozsahu nejméně 75% (tj. 9 z 12, 8 z 11) spojenou s aktivní prací studenta na seminářích. Kvalitu aktivní práce hodnotí a o udělení zápočtu rozhoduje učitel – vedoucí semináře.

 

V případě účasti nižší je vyžadována aktivní práce studenta v různých formách(o formě a hodnocení rozhoduje vedoucí semináře), např.:

-         vypracování a přednes referátu,

-         rozbor odborného článku či rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR

-         kolokvium (organizováno učitelem - vedoucím semináře)

 

Požadavky pro uznání předmětů OPH III a OPH IV z předchozího studia:

Občanské právo doznalo zásadních změn v rámci rekodifikace soukromého práva provedené v roce 2012. Nejde zde o pouhou evoluci právního řádu, nýbrž jde o zcela zásadní změnu, která má bezprostřední dopad na obsahovou náplň studia. Jsou vyučovány zcela nové právní instituty, které dosud vyučovány nebyly (např.právo stavby, svěřenský fond, svěřenské náhradnictví, přídatné spoluvlastnictví, společenství jmění atd.).. Výuka rekodifikovaného občanského práva podle nového sylabu byla započata postupně, a to v ak. roce 2012/2013 (Občanské právo hmotné I a II) a v ak. roce 2013/2014 (Občanské právo hmotné III a IV). Z tohoto důvodu lze uznat studijní povinnosti z těchto předmětů jen tehdy, pokud byly vykonány již v rámci nového sylabu výuky. Vykonání studijní povinnosti z předmětů Občanské právo hmotné III (zápočet) a IV (postupová zkouška) lze tudíž uznat jen tehdy, pokud byla studijní povinnost vykonána po 1. lednu 2014. Pokud byla kontrola studia splněna v období 01. 01 2012 až 01. 01. 2014, je předepsána ústní rozdílová zkouška. Obsah rozdílové zkoušky bude odpovídat rozsahu pouze podstatných změn právní úpravy občanského práva hmotného, tj. především závazků, dědického a rodinného práva.

Syllabus -
Last update: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (26.09.2017)

An obligatory subject aiming to prepare students for the corresponding part of the state final exam in private law.

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (25.09.2018)

Podíl garanta na výuce činí 40%.

Learning resources - Czech
Last update: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (25.09.2018)
Literatura povinná:

DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016 (příslušné části)

Literatura doporučená:

01. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek V. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2014

02. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek II. Díl třetí: Závazkové právo. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009

03. TICHÝ, L. Obecná část občanského práva. Vyd. 1. V Praze: C. H. Beck, 2014

Právní předpisy:

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb.

Schedule by date
Day Date Description Teacher Note
Tuesday02.10.2018Pojem závazku, jeho subjekty a vznikdoc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 
Tuesday09.10.2018Smlouva jako typický důvod vzniku závazku, druhy smluv, uzavírání smluv) doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 
Tuesday16.10.2018Společné závazky (společné dluhy a pohledávky). Spotřebitelský závazek doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 
Tuesday23.10.2018Obsah závazku (neúměrné zkrácení, lichva, úroky, záloha a závdavek). Změna okolností. Smlouva o smlouvě budoucí, smlouva ve prospěch třetí osoby, fixní závazekJUDr. Petr Šustek, Ph.D. 
Tuesday30.10.2018Práva z vadného plněníJUDr. Tomáš Pohl 
Tuesday06.11.2018Změny závazků JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M. 
Tuesday13.11.2018Zánik závazkůJUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 
Tuesday20.11.2018Zajištění a utvrzení dluhuJUDr. Petr Šustek, Ph.D. 
Tuesday27.11.2018Základy deliktního práva (funkce a systematika deliktního práva, prevenční normy, předpoklady vzniku povinnosti k náhradě újmy, generální klauzule občanskoprávní odpovědnosti)JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 
Tuesday04.12.2018Rozsah a způsob náhrady majetkové a nemajetkové újmy. Újma na přirozených právech člověka JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 
Tuesday11.12.2018Jednotlivé zvláštní případy povinnosti k náhradě újmydoc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 
Tuesday18.12.2018Závazky z jiných právních důvodů (zejména bezdůvodné obohacení a nepřikázané jednatelství)doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html