SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Substantive Civil Law II - HP0272
Title: Občanské právo hmotné II
Guaranteed by: Department of Civil Law (22-KOP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018 to 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Old code: 27
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Teacher(s): doc. JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D.
JUDr. Iveta Bláhová
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
JUDr. Anežka Janoušková, Ph.D.
JUDr. Mgr. Martin Šolc, Ph.D.
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
JUDr. Petra Žikovská, Ph.D.
Class: občanské právo
Classification: Law > Civil Law
Co-requisite : HP0271, HP0402, HP0682
Is co-requisite for: HP0296, HP0277, HP0701, HV3314, HP0273, HP0005, HS005, HP0274, HV3313
Is pre-requisite for: HV3825, HV3824, HV3630, HP1821, HP1525, HP1582, HP3805, HP1530, HP3630
Annotation - Czech
Povinný předmět pro přípravu studentů k vykonání odpovídající části státní zkoušky z občanského práva. V předmětu občanské právo hmotné II tvoří těžiště výkladu problematika věcných práv a práv k nehmotným statkům.
Last update: Vyskočilová Silvia, JUDr., Ph.D. (29.01.2018)
Requirements to the exam - Czech

Předmět zkoušky:

Obecná část občanského práva, věcná práva, duševní vlastnictví.

OPH II otázky PZK od LS ak. roku 2013-14

(student losuje po jedné otázce ze sady A i B)

Sada A

01. Základní zásady soukromého práva
02. Evropské komunitární soukromé právo
03. Prameny občanského práva
04. Normy občanského práva (kogentnost a dispozitivnost v soukromém právu)
05. Právní skutečnosti
06. Právní jednání (pojem, druhy, obsah)
07. Právní jednání (náležitosti)
08. Smlouvy (pojem, vznik)
09. Spotřebitelské smlouvy; adhezní smlouvy
10. Výklad právního jednání
11. Právní následky vadného právního jednání
12. Právní události; právní domněnky a fikce
13. Subjekty občanského práva
14. Osoby fyzické (právní osobnost, svéprávnost obecně)
15. Smrt, domněnka smrti, prohlášení za nezvěstného, prohlášení za mrtvého
16. Částečná a omezená svéprávnost; podpůrná opatření při narušení schopnosti právně jednat
17. Ochrana osobnosti člověka
18. Osoby právnické (pojem, pojmové znaky, klasifikace)
19. Osoby právnické (vznik, zánik, jednání)
20. Zastoupení (pojem, účel, druhy)
21. Smluvní zastoupení
22. Zákonné zastoupení, opatrovnictví, jiné zastoupení
23. Subjektivní práva (pojem, druhy, výkon) a jejich ochrana (vč. svépomoci)
24. Povinnost a odpovědnost (pojmy, druhy)
25. Předmět v občanském právu (obecně)
26. Věc v právním smyslu (pojem, druhy - obecný přehled)
27. Věci nemovité a věci movité
28. Věc hlavní a její příslušenství, superficiální zásada; součást věci
29. Role času v soukromém právu, lhůty a doby, počátek, trvání, překážky
30. Promlčení (právní podstata), promlčecí lhůta
31. Prekluze na rozdíl od promlčení; vydržení (právní podstata); společný základ promlčení, prekluze a vydržení

Sada B

01. Věcná práva (pojem, druhy, charakteristiky)
02. Držba (podstata, charakteristiky)
03. Vlastnické právo (pojem, základní charakteristiky)
04. Omezení vlastnického práva (ve veřejném a soukromém zájmu, nezbytná cesta)
05. Ochrana vlastnického práva
06. Nabývání vlastnického práva (způsoby, nabytí smlouvou, vydržení)
07. Nabytí vlastnického práva - ostatní (a limine z č. 6)
08. Pluralitní modality vlastnictví (druhy, obecné chrakteristiky)
09. Podílové spoluvlastnictví
10. Společenství a další modality spoluvlastnictví - ostatní (a limine z č. 9)
11. Věcná práva k věci cizí (pojem, druhy)
12. Právo stavby
13. Věcná břemena obecně, druhy
14. Služebnosti (pojem, druhy)
15. Reálná břemena
16. Zástavní právo (pojem, účel, předmět)
17. Vznik a zánik zástavního práva (rozlišení podle povahy zásatvy)
18. Realizace zástavy
19. Zadržovací (retenční) právo
20. Správa cizího majetku (pojem, subjekty, druhy)
21. Svěřenský fond - pojem (podstata), subjekty
22. Právo autorské (pojem a obsah)
23. Autorské dílo (pojem a druhy)
24. Užití autorského díla
25. Ochrana práva autorského
26. Práva související s právem autorským

 

Požadavky pro uznání předmětů OPH I a OPH II z předchozího studia:

Občanské právo doznalo zásadních změn v rámci rekodifikace soukromého práva provedené v roce 2012. Nejde zde o pouhou evoluci právního řádu, nýbrž jde o zcela zásadní změnu, která má bezprostřední dopad na obsahovou náplň studia. Jsou vyučovány  nové či koncepčně zcela nově pojaté právní instituty, které dosud v takovém rozsahu vyučovány nebyly (např. právnické osoby, relativní neúčinnost právních jednání, nové pojetí věcí v právním smyslu   atd.), resp., byly vyučovány naposledy v době účinnosti Všeobecného občanského zákoníku z roku 1811.. Výuka rekodifikovaného občanského práva podle nového sylabu byla započata postupně, a to v ak. roce 2012/2013 (Občanské právo hmotné I a II) a v ak. roce 2013/2014 (Občanské právo hmotné III a IV). Z tohoto důvodu lze uznat studijní povinnosti z těchto předmětů jen tehdy, pokud byly vykonány již v rámci nového sylabu výuky. Vykonání studijní povinnosti z předmětů Občanské právo hmotné I (zápočet) a II (postupová zkouška) lze tudíž uznat jen tehdy, pokud byla studijní povinnost vykonána po 1. lednu 2013. Pokud byla kontrola studia splněna v období 01. 01. 2012 až 01. 01. 2013, je předepsána ústní rozdílová zkouška. Obsah rozdílové zkoušky bude odpovídat rozsahu pouze podstatných změn právní úpravy obecné části občanského práva hmotného a věcných práv.

Last update: Vyskočilová Silvia, JUDr., Ph.D. (16.02.2020)
Syllabus - Czech

Mezi přednášená témata patří především:

01. Vlastnictví - obecné výklady, vymezení pojmu
02. Nabývání vlastnictví
03. Spoluvlastnictví
04. Věcná práva k cizím věcem
05. Svěřenský fond
06. Práva k nehmotným statkům (průmyslová práva, autorské právo)

Přesný rozpis přednášek pro semestr, kdy se předmět vyučuje, najdete níže.

Rozpis přednášek se může od sylabu lišit vzhledem k potřebě reagovat na aktuální otázky právní teorie a praxe.

Last update: Vyskočilová Silvia, JUDr., Ph.D. (12.02.2019)
Course completion requirements - Czech

Podíl garanta na výuce činí 80%.

Last update: Vyskočilová Silvia, JUDr., Ph.D. (09.01.2020)
Learning resources - Czech

Literatura povinná:

01. DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016

02. DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 3. Díl třetí: Věcná práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015


Literatura doporučená:

01. PAUKNEROVÁ, M., TOMÁŠEK, M. et al. Nové jevy v právu na počátku 21. století. Svazek IV.: Proměny soukromého práva. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2009 (příslušné části)

02. ZUKLÍNOVÁ, M. Věcná práva v kostce. Praha: Linde Praha, 2014


Právní předpisy:

01. Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. (části vztahující se k soukromému právu)
02. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
03. Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
04. Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů
05. Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů

06. Zákon č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)Orientačně:
01. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů - zrušený předpis (jen pokud jde o nabývání vlastnického práva)
02. Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
03. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Last update: Vyskočilová Silvia, JUDr., Ph.D. (29.01.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html