SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Substantive Civil Law I - HP0271
Title: Občanské právo hmotné I
Guaranteed by: Department of Civil Law (22-KOP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018 to 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1 C [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: basic
Old code: 27
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Teacher(s): doc. JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D.
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
JUDr. Anežka Janoušková
Mgr. Vít Lederer, Ph.D.
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
JUDr. Jakub Sivák, Ph.D.
doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
JUDr. Alena Tomsová, Ph.D.
JUDr. Michael Zvára, LL.M., Ph.D.
Class: občanské právo
Classification: Law > Civil Law
Co-requisite : HP0892
K//Is co-requisite for: HP0331, HP0005, HP0332, HP0272, HP0641, HP0291
P//Is pre-requisite for: HV3930, HP3804
Annotation - Czech
Last update: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (29.09.2019)
Povinný předmět pro přípravu studentů k vykonání odpovídající části státní zkoušky z občanského práva. V předmětu občanské právo hmotné I je těžištěm výkladu obecná část občanského práva.
Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (29.09.2019)

Forma kontroly studia: ZÁPOČET

Zápočet je možné získat:

1) účastí na semináři (absence max. 1) a

2) úspěšným absolvováním testu.

O udělení zápočtu rozhoduje učitel – vedoucí semináře, který může požadavky pro udělení zápočtu na začátku semestru rozšířit.

 

V případě, že student zápočet na základě výše uvedených požadavků nezíská, přihlásí se na termín katedrálního kolokvia (písemný test), a to prostřednictvím SIS. Ve zkouškovém období budou vyhlášeny vždy dva termíny kolokvií.

 

Požadavky pro uznání předmětů OPH I a OPH II z předchozího studia:

Občanské právo doznalo zásadních změn v rámci rekodifikace soukromého práva provedené v roce 2012. Nejde zde o pouhou evoluci právního řádu, nýbrž jde o zcela zásadní změnu, která má bezprostřední dopad na obsahovou náplň studia. Jsou vyučovány nové či koncepčně zcela nově pojaté právní instituty, které dosud v takovém rozsahu vyučovány nebyly (např. právnické osoby, relativní neúčinnost právních jednání, nové pojetí věcí v právním smyslu   atd.), resp., byly vyučovány naposledy v době účinnosti Všeobecného občanského zákoníku z roku 1811. Výuka rekodifikovaného občanského práva podle nového sylabu byla započata postupně, a to v ak. roce 2012/2013 (Občanské právo hmotné I a II) a v ak. roce 2013/2014 (Občanské právo hmotné III a IV). Z tohoto důvodu lze uznat studijní povinnosti z těchto předmětů jen tehdy, pokud byly vykonány již v rámci nového sylabu výuky. Vykonání studijní povinnosti z předmětů Občanské právo hmotné I (zápočet) a II (postupová zkouška) lze tudíž uznat jen tehdy, pokud byla studijní povinnost vykonána po 1. lednu 2013. Pokud byla kontrola studia splněna v období 01. 01. 2012 až 01. 01. 2013, je předepsána ústní rozdílová zkouška. Obsah rozdílové zkoušky bude odpovídat rozsahu pouze podstatných změn právní úpravy obecné části občanského práva hmotného a věcných práv.

 

Syllabus -
Last update: Alena Votýpková (04.04.2016)

An obligatory subject aiming to prepare students for the corresponding part of the state final exam in private law.

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (29.09.2019)

Podíl garanta na výuce činí 90%.

Learning resources - Czech
Last update: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (29.09.2019)

Literatura povinná:

DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016 (příslušné části)

Literatura doporučená:

01. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2014

02. TICHÝ, L. Obecná část občanského práva. Vyd. 1. V Praze: C. H. Beck, 2014.

Právní předpisy:

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb.

 

Schedule by date
Day Date Description Teacher Note
Wednesday02.10.2019Právo veřejné a soukromé. Občanské právo jako obecně právo soukromé. Kodifikace občanského práva prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
Wednesday09.10.2019Zásady občanského práva. Normy občanského práva a jejich výklad prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
Wednesday16.10.2019Osoby fyzické. Spotřebitel, podnikatelprof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
Wednesday23.10.2019Osoby právnickédoc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 
Wednesday30.10.2019Zastoupeníprof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
Wednesday06.11.2019Ochrana přirozených právdoc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 
Wednesday13.11.2019Subjektivní práva a povinnosti. Třídění, ochrana, limityprof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
Wednesday20.11.2019Právní jednání (pojem, náležitosti, druhy)prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
Wednesday27.11.2019Smlouva. Deliktprof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
Wednesday04.12.2019Neplatnost právních jednání. Relativní neúčinnostprof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
Wednesday11.12.2019Předmět v občanském právu - prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. a doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. 
Wednesday18.12.2019Čas v soukromém právuprof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html