SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Substantive Civil Law I - HP0271
Title: Občanské právo hmotné I
Guaranteed by: Department of Civil Law (22-KOP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018 to 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Old code: 27
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Teacher(s): doc. JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D.
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
JUDr. Anežka Janoušková, Ph.D.
JUDr. Vít Lederer, Ph.D.
prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
JUDr. Mgr. Martin Šolc, Ph.D.
doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Class: občanské právo
Classification: Law > Civil Law
Co-requisite : HP0892
Is co-requisite for: HP0331, HP0005, HP0332, HP0291, HP0272, HS005, HP0641
Is pre-requisite for: HP3804
Annotation - Czech
Povinný předmět pro přípravu studentů k vykonání odpovídající části státní zkoušky z občanského práva. V předmětu občanské právo hmotné I je těžištěm výkladu obecná část občanského práva.
Last update: Vyskočilová Silvia, JUDr., Ph.D. (29.09.2019)
Requirements to the exam - Czech

Forma kontroly studia: zápočet.

Zápočet je možno získat zásadně účastí studenta na seminářích, a to v rozsahu nejméně 75% (tj. 9 z 12, 8 z 11) spojenou s aktivní prací studenta na seminářích. Kvalitu aktivní práce hodnotí a o udělení zápočtu rozhoduje učitel – vedoucí semináře.

 

V případě účasti nižší je vyžadována aktivní práce studenta v různých formách(o formě a hodnocení rozhoduje vedoucí semináře), např.:

-         vypracování a přednes referátu,

-         rozbor odborného článku či rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR

-         kolokvium (organizováno učitelem - vedoucím semináře)

 

Požadavky pro uznání předmětů OPH I a OPH II z předchozího studia:

Občanské právo doznalo zásadních změn v rámci rekodifikace soukromého práva provedené v roce 2012. Nejde zde o pouhou evoluci právního řádu, nýbrž jde o zcela zásadní změnu, která má bezprostřední dopad na obsahovou náplň studia. Jsou vyučovány  nové či koncepčně zcela nově pojaté právní instituty, které dosud v takovém rozsahu vyučovány nebyly (např. právnické osoby, relativní neúčinnost právních jednání, nové pojetí věcí v právním smyslu   atd.), resp., byly vyučovány naposledy v době účinnosti Všeobecného občanského zákoníku z roku 1811.. Výuka rekodifikovaného občanského práva podle nového sylabu byla započata postupně, a to v ak. roce 2012/2013 (Občanské právo hmotné I a II) a v ak. roce 2013/2014 (Občanské právo hmotné III a IV). Z tohoto důvodu lze uznat studijní povinnosti z těchto předmětů jen tehdy, pokud byly vykonány již v rámci nového sylabu výuky. Vykonání studijní povinnosti z předmětů Občanské právo hmotné I (zápočet) a II (postupová zkouška) lze tudíž uznat jen tehdy, pokud byla studijní povinnost vykonána po 1. lednu 2013. Pokud byla kontrola studia splněna v období 01. 01. 2012 až 01. 01. 2013, je předepsána ústní rozdílová zkouška. Obsah rozdílové zkoušky bude odpovídat rozsahu pouze podstatných změn právní úpravy obecné části občanského práva hmotného a věcných práv.

Last update: Vyskočilová Silvia, JUDr., Ph.D. (29.09.2019)
Syllabus -

An obligatory subject aiming to prepare students for the corresponding part of the state final exam in private law.

Last update: Votýpková Alena (04.04.2016)
Course completion requirements - Czech

Podíl garanta na výuce činí 90%.

Last update: Vyskočilová Silvia, JUDr., Ph.D. (29.09.2019)
Learning resources - Czech

Literatura povinná:

DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016 (příslušné části)

Literatura doporučená:

01. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2014

02. TICHÝ, L. Obecná část občanského práva. Vyd. 1. V Praze: C. H. Beck, 2014.

Právní předpisy:

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb.

 

Last update: Vyskočilová Silvia, JUDr., Ph.D. (29.09.2019)
Schedule by date
Day Date Description Teacher Files Note
Wednesday03.10.2018Vstupní výklady. Právo veřejné a soukromé. Občanské právo jako obecné právo soukromé prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
Wednesday10.10.2018Zásady občanského právaprof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
Wednesday17.10.2018Systém občanského práva. Kodifikace občanského práva v EU prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
Wednesday24.10.2018Subjekty občanského práva. Osoby fyzicképrof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
Wednesday31.10.2018Osoby právnickédoc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 
Wednesday07.11.2018Ochrana osobnostidoc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 
Wednesday14.11.2018Občanskoprávní skutečnosti. Právní jednání I.prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
Wednesday21.11.2018Zastoupeníprof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
Wednesday28.11.2018Právní jednání II. Neplatnost právních jednáníprof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
Wednesday05.12.2018Předmět v občanském právu - prof. Dvořák + doc. Liškaprof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
Wednesday12.12.2018Relativní neúčinnost. Občanské právo v subjektivním smyslu. Občanskoprávní povinnost prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
Wednesday19.12.2018Promlčení, prekluze, vydrženíprof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html