SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Private International Law and International Trade Law II - HP0262
Title: Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu II
Guaranteed by: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018 to 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: basic
Old code: 26
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
JUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D.
JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, LL.M., Ph.D.
Mgr. et Mgr. Zuzana Fišerová
JUDr. Milan Müller, LL.M., Ph.D.
prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
JUDr. Marta Zavadilová, Ph.D.
Class: mezinárodní právo soukromé
Classification: Law > Private International Law
Co-requisite : HP0261, HP0277, HP1323
K//Is co-requisite for: HP0030
Annotation - Czech
Last update: doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. (28.03.2019)
Právo mezinárodního obchodu je účelově uspořádaný soubor právních norem z různých právních odvětví a různého původu, jež spojuje jejich společný účel upravovat právní vztahy vznikající při uskutečňování mezinárodního obchodu a mezinárodního hospodářského styku vůbec. Pro úpravu těchto styků není možné vystačit pouze s vnitrostátními předpisy, které upravují vnitrostátní obchodní styky, ale vyžadují si zvláštní právní úpravu.

Vztahy vznikající v mezinárodním obchodním styku, které jsou předmětem práva mezinárodního obchodu, nejsou omezeny pouze na prostou výměnu zboží a služeb mezi subjekty z různých států, ale zahrnují v širším smyslu i společnou výrobu, vědeckotechnickou spolupráci, mezinárodní platební styk, mezinárodní přepravu zboží apod.

Právní normy, které upravují tyto vztahy, mají různou povahu a patří do různých právních odvětví. Normy z oblasti správního práva upravují výkon státní správy v oblasti hospodářských styků se zahraničím (např. vydávání různých povolení k dovozu nebo vývozu zboží). Normy z oblasti práva finančního upravují devizové vztahy v mezinárodním obchodním styku, daně a poplatky. Velký význam mají i normy soukromoprávní, které upravují práva a povinnosti účastníků mezinárodního obchodního styku; sem patří obchodní a občanské zákoníky, přímé normy a normy procesní upravující soudní a rozhodčí řízení.

Významným pramenem práva mezinárodního obchodu jsou také mezinárodní smlouvy upravující mezinárodní obchodní a hospodářské styky, smlouvy unifikující hmotněprávní normy a smlouvy unifikující procesněprávní normy.

Protože do vztahů vznikajících v mezinárodním obchodním styku mohou vstupovat také státy a mezinárodní organizace vládní povahy, jsou pro jejich vztahy pramenem i mezinárodní smlouvy a mezinárodněprávní obyčej.

Právo mezinárodního obchodu je úzce spojeno s mezinárodním právem soukromým, neboť mají stejné způsoby úpravy vztahů, které vznikají mezi subjekty z různých států. Jsou to metody kolizní a přímá, přičemž v právu mezinárodního obchodu vzhledem k výsledkům unifikačních snah států je způsob přímý daleko významnějším způsobem úpravy vztahů v mezinárodním obchodním styku než způsob kolizní.

Právo mezinárodního obchodu je též předmětem výuky na právnických a ekonomických fakultách, přičemž celková náplň výuky tohoto předmětu se v jednotlivých státech liší vzhledem k potřebám jejich praxe, tradicí výuky i existencí národních právních předpisů, které jsou prameny práva mezinárodního obchodu příslušného státu.
Syllabus - Czech
Last update: doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. (28.03.2019)

Sylabus přednášek z práva mezinárodního obchodu

 

Pojem, předmět, prameny, způsoby úpravy, unifikace práva mezinárodního obchodu

-          pojem PMO

-          předmět PMO

-          systém PMO, třídění jeho norem

-          prameny PMO

-          prostředky vytvoření praxí mezinárodního obchodu

-          unifikace PMO, unifikační orgány (UNCITRAL, UNIDROIT, Haagská konference)

-          vztah PMO a Evropského mezinárodního práva soukromého

 

Organizace a řízení mezinárodního obchodního styku, udělování licencí k vývozu a dovozu zboží, podnikání cizinců v ČR, řešení sporů z investic

-          státní regulace mezinárodních obchodních a hospodářských styků

-          regulace předpisy Evropské unie

-          regulace mezinárodními smlouvami

-          regulace vnitrostátními předpisy

-          vydávání licencí k vývozu a dovozu zboží

-          úprava podnikání cizinců v ČR

-          ochrana a podpora zahraničních investic a řešení sporů z investic

 

Subjekty v mezinárodním obchodním styku, Světová obchodní organizace a jiné mezinárodní organizace významné pro mezinárodní obchodní styk

-          pojem osobní statut

-          fyzické osoby

-          právnické osoby

-          státy a mezinárodní organizace

-          Světová obchodní organizace a jiné mezinárodní organizace významné pro mezinárodní obchodní styk

 

Placení v mezinárodním obchodním styku, zajištění závazků

-          mezistátní úprava platebního styku

-          soukromoprávní úprava platebního styku

-          aplikace imperativních norem v rámci mezinárodního platebního styku

-          subjekty mezinárodního platebního styku

-          platební prostředky a jejich dělení

-          věcněprávní instituty zajištění závazků a jejich kolizní úprava

-          závazkověprávní instituty zajištění závazků a jejich kolizní úprava

-          pojištění a financování vývozních úvěrů

-          státní záruka při vývozu nebo dovozu zboží

 

Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku

-          způsoby úpravy mezinárodní kupní smlouvy

-          přímá úprava mezinárodní kupní smlouvy (Vídeňská úmluva a Newyorská úmluva)

-          kolizní úprava mezinárodní kupní smlouvy (mezinárodní smlouvy, nařízení Řím I, Římská úmluva, ZMPS)

-          zvláštní úprava mezinárodní kupní smlouvy o nemovitostech a cenných papírech

 

Smlouvy o dílo, licenční smlouvy, smlouvy o vědeckotechnické spolupráci, leasing, další smluvní typy používané v mezinárodním obchodním styku

-          smlouvy v mezinárodní výstavbě investičních celků

-          licenční smlouvy

-          smlouvy o vědeckotechnické spolupráci

-          smlouvy o specializaci a kooperaci

-          smlouvy leasingové

-          smlouvy manažerské

 

Smlouvy v mezinárodní přepravě

-         právní úprava přepravní smlouvy v mezinárodním obchodním styku

-         mezinárodní železniční přeprava

-         mezinárodní silniční přeprava

-         mezinárodní letecká přeprava

-         vnitrozemská vodní přeprava

-         námořní přeprava

-         multimodální přeprava

-         přeprava v EU

 

Právo Evropské unie, mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu

-          mezinárodní hospodářské styky a Evropská unie

-          právo Evropské unie z hlediska MPS a PMO

-          evropské mezinárodní právo soukromé a procesní – pojem, předmět, prameny

-          EU a české mezinárodní právo soukromé

 

Mezinárodní e-obchod

-           pojem mezinárodní e-obchod

-           specifické právní otázky e-obchodu

-           určování rozhodného práva e-smluv s mezinárodním prvkem

-           specifika spotřebitelských e-smluv s mezinárodním prvkem

-           význam UNCITRAL pro mezinárodní e-obchod

-           Úmluva OSN o užití elektronických sdělovacích prostředků v mezinárodních

smlouvách

 

Řešení sporů z mezinárodního obchodního styku v soudním řízení

-          způsoby řešení sporů z mezinárodního obchodního styku

-          alternativní způsoby řešení sporů

-          soudní řízení (nařízení Brusel I bis)

-           pravidla pro určení mezinárodně příslušného soudu a možnost prorogace v mezinárodním obchodním styku

-          uznání a výkon cizích soudních rozhodnutí vydaných ve sporech z mezinárodního obchodního styku

 

Mezinárodní insolvenční právo

-           insolvenční řízení jako překážka mezinárodního obchodu

-           pojemmezinárodního insolvenčního práva

-           vnitrostátní právní úprava mezinárodního insolvenčního práva

-           nařízení Rady ES č. 1346/2000 a nařízení EP a Rady č. 2015/848 o insolvenčním řízení

-           relevantní judikatura SD EU

-           vzorový zákon UNCITRAL a význam UNCITRAL pro mezinárodní insolvenční řízení

 

Mezinárodní obchodní arbitráž

-          pojem mezinárodní obchodní arbitráž

-          úprava v mezinárodních smlouvách

-          ZRŘ, ZMPS a zahraniční úpravy

-          dokumenty UNCITRAL v oblasti rozhodčího řízení

-          rozhodčí nález a jeho právní účinky

-          zrušení rozhodčího nálezu dle ZRŘ a Evropské úmluvy

-          rozhodování sporů ohledně doménových jmen .eu

-          zvláštnosti institucionálního rozhodčího řízení

-          Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR

-          Vybrané rozhodčí soudy v zahraničí (Paříž, Vídeň, Stockholm, AAA, Bratislava)

 

Uznání a výkon rozhodčích nálezů

-          pojem uznání a výkon a odepření uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů

-          úprava v ZMPS

-          Newyorská úmluva

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. (27.01.2019)

Podíl garanta na výuce činí 34 %.

Learning resources - Czech
Last update: doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. (28.03.2019)

Povinná:

1.      Kučera, Z., Pauknerová, M., Růžička, K. a kolektiv. Mezinárodní právo soukromé. 8. vyd.  Aleš Čeněk, Plzeň - Brno 2015.

 

Doporučená:

2.      Pauknerová M. Evropské mezinárodní právo soukromé. Praha, C.H.Beck. 2013.

3.      Rozehnalová, N. Mezinárodní právo soukromé Evropské unie: (Nařízení Řím I, Nařízení Řím II, Nařízení Brusel I). Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013.

4.      Růžička K. Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Plzeň, Aleš Čeněk. 2005.

5.      Rozehnalová, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 3., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013.

6.      Rozehnalová N. Právo mezinárodního obchodu. 3. vyd. Wolters Kluwer, Praha. 2010.

7.      Rozehnalová, N., Drličková, K., Valdhans, J. a kolektiv, Nový občanský zákoník pohledem mezinárodních obchodních transakcí, Masarykova univerzita, Brno. 2014.

8.      Šturma, P., Balaš, V., Mezinárodní ekonomické právo, 2. vydání, C.H.Beck 2013.

9.      Ondřej, J. Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní. 5. rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014.

10.    Poláček, B. Právo mezinárodního obchodu, Wolters Kluwer 2017.

 

Schedule by date
Day Date Description Teacher Note
Tuesday18.02.2020Pojem, předmět, prameny, způsoby úpravy, unifikace práva mezinárodního obchodudoc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 
Tuesday25.02.2020Ingerence státu do mezinárodního obchodního styku, podmínky a způsoby podnikání cizinců a zahraničních právnických osob v ČR, ochrana a podpora zahraničních investic, řešení sporů z mezinárodních investicprof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 
Tuesday03.03.2020Subjekty v mezinárodním obchodním stykuprof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. 
Tuesday10.03.2020Kupní smlouva v mezinárodním obchodním stykudoc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 
Tuesday17.03.2020Vybrané smluvní typy používané v mezinárodním obchodním stykudoc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 
Tuesday24.03.2020Placení v mezinárodním obchodním styku, zajištění závazků v mezinárodním obchodním stykuJUDr. Milan Müller, LL.M., Ph.D. 
Tuesday31.03.2020Smlouvy v mezinárodní přepravěprof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. 
Tuesday07.04.2020Specifika mezinárodního e-obchoduJUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 
Tuesday14.04.2020Řešení sporů z mezinárodního obchodního styku v soudním řízenídoc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 
Tuesday21.04.2020Uznání a výkon cizích soudních rozhodnutí v obchodních věcechdoc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 
Tuesday28.04.2020Alternativní způsoby řešení sporů z mezinárodního obchodního stykuprof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. 
Tuesday05.05.2020Mezinárodní obchodní arbitráž, uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 
Tuesday12.05.2020Mezinárodní insolvenční právoJUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html