Private International Law and International Trade Law I - HP0261
Title: Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu I
Guaranteed by: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018 to 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Old code: 26
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
Teacher(s): doc. JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
JUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D.
Mgr. Ondřej Čech, LL.M.
JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, LL.M., Ph.D.
JUDr. Milan Müller, LL.M., Ph.D.
prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
JUDr. Marta Zavadilová, Ph.D.
Class: mezinárodní právo soukromé
Classification: Law > Private International Law
Co-requisite : HP0292, HP0852
Is co-requisite for: HP0262, HP0491, HP3073, HP0030
Examination dates   WS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Mezinárodní právo soukromé je odvětví právního řádu, které obsahuje právní normy, jež výlučně upravují soukromoprávní vztahy (tzn. vztahy občanského, obchodního, rodinného a pracovního práva), ve kterých se vyskytuje tzv. mezinárodní (popř. zahraniční nebo cizí) prvek, přičemž zahrnuje i normy procesní, které upravují postup soudů a jiných orgánů a účastníků v řízení o občanskoprávních věcech, v němž je mezinárodní prvek. Jde tedy o právní poměry, které mají vztah k více než jednomu právnímu řádu.

Mezinárodní prvek se v soukromoprávním vztahu může projevit u subjektu tohoto vztahu, u skutečnosti právně významné pro vznik a existenci právního vztahu nebo u předmětu právního vztahu. Vztah k zahraničí musí být vždy dostatečně významný.

Mezinárodní prvek v řízení o občanskoprávních věcech může spočívat v tom, že účastníkem řízení je cizí státní příslušník nebo určitý procesní úkon je třeba provést v zahraničí.

V těchto případech vzniká otázka, kterého práva se má pro konkrétní úpravu právního vztahu z dotčených dvou nebo více právních řádů použít. V současné době převládají dva základní způsoby úpravy soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem : kolizní a přímý způsob úpravy.

Při kolizním způsobu úpravy se pro určení rozhodného práva používají zvlášní normy, jež se obvykle nazývají normy kolizní. Kolizní normy však samy neobsahují hmotněprávní úpravu práv a povinností účastníků soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem, ale za pomoci určitých skutečností, které se označují jako hraniční určovatelé, vybírají právní řád určitého státu (jeho právní předpisy), kterým se pak upravují práva a povinnosti účastníků.

Při přímém hmotněprávním způsobu úpravy se používají přímé normy, které obsahují bezprostřední úpravu práv a povinností účastníků soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem a bezprostředně se na tyto vztahy aplikují (tzn. nepotřebují ke svému použití odkaz kolizní normy). Přímé normy jsou obsaženy především v mnohostranných mezinárodních smlouvách, jimiž dochází k částečné unifikaci hmotněprávních norem pro určité druhy soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem.

Do mezinárodního práva soukromého patří také vnitrostátní normy, jež jsou určeny výlučně pro úpravu poměrů s mezinárodním prvkem a které jsou označovány jako věcné normy mezinárodního práva soukromého. K jejich aplikaci však nedochází bezprostředně jako u přímých norem právního řádu, jehož jsou součástí, ale až na základě jejich výběru kolizní normou.

Normy procesní, které upravují postup soudů a jiných orgánů a účastníků v řízení o občanskoprávních věcech, v němž je mezinárodní prvek, jsou nazývány mezinárodním právem procesním a také se zařazují do mezinárodního práva soukromého.
Last update: Patěk Daniel, doc. JUDr., Ph.D. (26.01.2018)
Syllabus - Czech

Mezinárodní právo soukromé, pojem, předmět, prameny, unifikace

Kolizní normy, jejich třídění, hraniční určovatelé

Kvalifikační problém, aplikace zahraničního práva, zpětný a další odkaz

Aplikace  zahraničního práva

Přímé normy, vztah metody přímé a kolizní, imperativní předpisy

Úvod do mezinárodního civilního procesního práva

Právní postavení cizinců v soukromoprávních poměrech  

Subjekty MPS, právní jednání, zastoupení, promlčení

Kolizní úprava závazkového práva

Kolizní úprava věcných práv

Kolizní úprava rodinného práva

Kolizní úprava dědického práva  

Last update: Josková Lucie, doc. JUDr., Ph.D., LL.M. (16.09.2018)
Course completion requirements - Czech

Podíl garanta na výuce činí 40 %.

 

Podmínkou získání zápočtu je:

 

 1. alespoň 2/3 účast na seminární výuce (účast na 4 seminářích z  5, případně z 6)     spojená s výraznou aktivitou během seminářů, 

 2. alespoň 2/3 účast na seminární výuce, referát přednesený na semináři (včetně  schopnosti odpovědět na případné navazující otázky učitele či studentů),

 3. alespoň 2/3 účast na seminární výuce a  účast na kolokviu organizovaném podle rozhodnutí  učitele, který vede  seminář,

 4. alespoň 2/3 účast na seminární výuce, vypracování seminární práce na téma MPS a schopnost odpovědět na doplňující otázky učitele vztahující se ke zvolenému tématu,  

 5. alespoň 2/3  účast na seminární výuce a vypracování práce na téma MPS v rámci SVOČ či  v jiné   odborné soutěži,

 6. alespoň 2/3 účast na seminární výuce a vystoupení na konferenci, semináři či jiném obdobném odborném fóru věnovaném  problematice MPS,

 7. alespoň 2/3 účast na seminární výuce,  článek v odborném tisku s problematikou MPS

   

   

  2.    Studenti, kteří  nezískají  kredity  splněním  některé  z  výše uvedených podmínek a mají alespoň 2/3  účast  na  seminářích,  mohou  získat  zápočet  na základě bodovaného testu, který proběhne podle dohody s učitelem vedoucím seminář.

   

  3.    Aktivitu studentů a splnění dalších podmínek hodnotí učitel vedoucí seminář.

   

  Studentům  s individuálním   studijním  plánem,  či  dočasně  studujícím  v zahraničí,  či

  v jiných  mimořádných  případech  bude  poskytnuta  možnost  získat zápočet na základě kolokvia  organizovaného  učitelem  pověřeným  pro  jednotlivé školní roky.

   

Last update: Josková Lucie, doc. JUDr., Ph.D., LL.M. (06.09.2019)
Learning resources - Czech

Povinná literatura:

1.      Kučera, Z., Pauknerová, M., Růžička, K. a kolektiv. Mezinárodní právo soukromé. 8. vyd.  Aleš Čeněk, Plzeň - Brno 2015.

 

Doporučená literatura

2.      Pauknerová M.. Evropské mezinárodní právo soukromé. Praha, C.H.Beck. 2013.

3.      Rozehnalová, N. Mezinárodní právo soukromé Evropské unie: (Nařízení Řím I, Nařízení Řím II, Nařízení Brusel I). Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013.

4.      Valdhans, J. Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem. C.H.Beck, Praha. 2012.

5.      Rozehnalová N. Závazky ze smluv a jejich právní režim. Masarykova univerzita, Brno. 2010.

6.      Ondřej, J. Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní. 5. rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014.

7.      Pauknerová, M., Rozehnalová, N., Zavadilová, M. a kolektiv. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013.

8.      Kučera, Z., Gaňo, J. Zákon o mezinárodním právu soukromém, Komentované vydání. Doplněk Brno, Aleš Čeněk, Plzeň 2014.

9.      Bříza, P. a kol. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014.

10.    Pfeiffer, M. Kritérium obvyklého pobytu v mezinárodním právu soukromém. Vyd. 1. Praha: Leges, 2013.

11.   Rozehnalová, N. Instituty českého mezinárodního práva soukromého, Wolters Kluwer 2016.

12.   Pfeiffer, M. Dědický statut – právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry, Wolters Kluwer 2017.

Last update: Vacková Alena (20.09.2021)
Schedule by date
Day Date Description Teacher Files Note
Tuesday02.10.2018Mezinárodní právo soukromé, pojem, předmět, prameny, unifikaceprof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. 
Tuesday09.10.2018Kolizní normy, jejich třídění, hraniční určovateléprof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. 
Tuesday16.10.2018Kvalifikační problém, aplikace zahraničního práva, zpětný a další odkazprof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 
Tuesday23.10.2018Aplikace zahraničního práva (přednášející Prof. Fentiman, Cambridge) 
Tuesday30.10.2018Přímé normy, vztah metody přímé a kolizní, imperativní předpisyprof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. 
Tuesday06.11.2018Úvod do mezinárodní civilního procesního právaprof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 
Tuesday13.11.2018Právní postavení cizinců v soukromoprávních poměrechprof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 
Tuesday20.11.2018Subjekty MPS, právní jednání, zastoupení, promlčeníprof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. 
Tuesday27.11.2018Kolizní úprava závazkového práva (přednášející JUDr. Bříza) 
Tuesday04.12.2018Kolizní úprava věcných právprof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 
Tuesday11.12.2018Kolizní úprava rodinného právaJUDr. Marta Zavadilová, Ph.D. 
Tuesday18.12.2018Kolizní úprava dědického právadoc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.