SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Selected Issues of Political Thinking - HP0251
Title: Vybrané otázky politického myšlení
Guaranteed by: Department of Politology and Sociology (22-KPS)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
Teacher(s): Mgr. Petr Agha, LL.M., Ph.D.
prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.
doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
Class: teorie práva
XP//In complex pre-requisite: HM2301
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D. (30.01.2020)
Smyslem předmětu je poskytnout zájemcům hlubší pohled na témata přesahující zaměření obligatorního předmětu "Politologie", a to buď chronologicky (dějiny politického myšlení), anebo volbou průřezového tématu, zkoumáním vybraných politických institucí či empirickým přiblížením konkrétních politických systémů.
Metodologicky staví předmět na přednáškách kombinovaných s diskusemi na předem ohlášená témata, v ideálním případě podpořenými předcházející samostatnou prací s literaturou.


Zkouška z předmětu je kombinovaná (písemná a ústní část). K podrobnějším informacím vizte oddíl "Požadavky ke zkoušce".
Teaching methods - Czech
Last update: Eva Kučerová (13.02.2019)

 

Přednášky kombinované s diskusí na předem ohlášená témata; práce s literaturou.

 

 
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D. (30.01.2020)

 

Zkouška z předmětu je kombinovaná. Skládá se z absenčně sepsaného eseje v rozsahu čtyř až sedmi normostran na politologické či politickofilosofické téma, obsahující vlastní myšlenku autora a opírající se alespoň o dva zdroje, které ale nepřevypravuje, nýbrž komentuje, rozvíjí či s nimi polemizuje. Písemná práce je předmětem stručné obhajoby s doplňujícími otázkami. Téma studenti a studentky nahlásí prof. Janu Kyselovi nebo doc. Janu Wintrovi do konce března.

U ústní části zkoušky není možné používat právní předpisy.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D. (30.01.2020)

V rámci předmětu bude pozornost věnována zejména tématům následujícího výčtu.

 

1.     Úvodní přednáška: organizace výuky, zkouška; exkurs k politické psychologii

2.     Politické myšlení starověkého Řecka: Platón a Aristotelés

3.     Křesťanství a politické myšlení; politické myšlení středověku

4.     Politické myšlení novověku: Hobbes, Tocqueville a další

5.     Carl Schmitt

6.     Ústavní teorie 20. století

7.     Politická filosofie 2. poloviny 20. století: Rawls a jeho kritici

8.     Právo a politika

9.     Komunální politika

10.   Variabilní téma (např. aktuální problémy parlamentarismu, populismus a demokratický právní stát, EU jako objekt politologické analýzy)

Course completion requirements - Czech
Last update: Eva Kučerová (13.02.2019)

Podíl garanta na výuce činí 30 %.

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D. (30.01.2020)

Základní literatura:

1.     Cabada, L., Kubát, M. a kol. Úvod do studia politické vědy. 2. Praha. 2004.

2.     Krsková, A.. Dějiny evropského politického a právního myšlení. Praha. 2003.

3.     Blackwellova encyklopedie politického myšlení (Brno, 2. vyd. 2000).

 

Ostatní literatura:

1.     Balík, S., Kubát, M.: Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů (Praha, 2004).

2.     Barša, P.: Politická teorie multikulturalismu (Brno, 1999).

3.     Giddens, A.: Třetí cesta (Praha, 2001).

4.     Hobbes, T.: Leviathan.

5.     Kis, J.: Současná politická filosofie (Praha, 1997).

6.     Kubát, M.: Postkomunismus a demokracie. Politika ve středovýchodní Evropě (Praha, 2003).

7.     Kysela, J.: Právo na odpor a občanskou neposlušnost (Brno, 2. vyd. 2006).

8.     Kysela, J.: Dvoukomorové systémy. Teorie, historie a srovnání dvoukomorových parlamentů (Praha, 2004).

9.     Kysela, J.: Ústava mezi právem a politikou (Praha, 2014).

10.   Kysela, J.: Dělba moci v kontextu věčného hledání dobré vlády (Praha, 2019).

11.   Mill, J. S.: Úvahy o vládě ústavní (Praha, 1992).

12.   Novák, M., Lebeda, T. (eds.): Volební a stranické systémy. ČR v mezinárodním srovnání. (Praha, 2004).

13.   Tocqueville, A. de: Demokracie v Americe (Praha, 1992).

14.   Wintr, J.: Parlamentní kultura. (Praha, 2010).

 

Základní právní předpisy:

Ke studiu Vybraných otázek politického myšlení nejsou předepsány žádné právní předpisy.

 

Ostatní právní předpisy:

Ostatní právní předpisy nejsou předepsány.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html