SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Origins of Roman Law - HP0201
Title: Kořeny římského práva
Guaranteed by: Department of Legal History (22-KPD)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:written
Hours per week, examination: winter s.:0/2, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HOPV0071
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Class: římské právo
Classification: Law > Roman Law
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000
In complex pre-requisite: HM2801
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)
Předmět je věnován otázkám vzniku a vývoje římského soukromého i veřejného práva se zvláštním zaměřením na vztah mezi římským právem a antickými římskými náboženskými představami v počátečním období římských dějin (za království a republiky). Výuka je orientována na práci s původními římskoprávními texty, které jsou rozebírány a vysvětlovány.

Jedná se nadstavbový obecně povinně volitelný předmět určený pro studenty všech ročníků Právnické fakulty UK. Zaměřen je na prohlubování znalostí poskytnutých v předmětech povinného základu Římské právo a základy novodobého práva soukromého I a Římské právo a základy novodobého práva soukromého II. Pozornost je zaměřena především na otázky spojené se vznikem a mechanismem fungování římského práva v jeho celku, tedy jak práva soukromého, tak i veřejného, přičemž nejvíce času je věnováno prvním fázím vývoje římského práva – období království a republiky s určitými přesahy do císařské doby.

Východiskem jsou výklady o samotném vzniku římského práva, a to ve vztahu k náboženským představám starověkých Římanů včetně důvodů postupné laicizace římského práva. Proto je také zevrubně věnována pozornost římskému náboženství a stejně tak i jednotlivým kněžským sborům. Podrobně je pak rozebírán vztah náboženských norem označovaných jako fas k právu profánnímu (ius), s čímž rovněž úzce souvisí problematika obyčejového práva. Dále je pojednáno o promítání náboženských představ do římského soukromého práva, a to do práva rodinného, obligačního, věcného i procesního. Velká pozornost je věnována také vztahu náboženství k právu veřejnému. Jedná se především o výklady o činnosti lidových shromáždění a římských magistratur i senátu. Posluchači jsou podrobně seznámeni rovněž s problematikou římského trestního práva, která v základní výuce římského práva absentuje. Po úvodních výkladech o charakteru římského trestního práva, jednotlivých trestných činech, druzích trestů a vývoji římského trestního procesu je i zde pozornost zaměřena na otázky vztahu trestního práva a náboženství. Především jsou v této souvislosti rozebírány následující problémy: sacrilegium (trestný čin proti náboženství), vražda, právní postavení Vestiných kněžek, magie, azyl a další.

Integrální součástí výkladů je práce s římskoprávními prameny. Jednotlivé problémy jsou prezentovány a vysvětlovány na konkrétních příkladech. Používány jsou především tzv. královské zákony (leges regiae), Zákon XII desek, Gaiovy Institutiones, Digesta a císařské konstituce dochované v Theodosiově a Iustinianově Kodexu. Posluchači jsou seznámeni rovněž se základní metodou právní romanistiky – s výkladem (exegezí) právních textů.

Teaching methods - Czech
Last update: JUDr. Jan Šejdl, Ph.D. (09.10.2023)
Přednášky budou probíhat presenční formou. 
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)

1.      Písemná zkouška má podobu eseje v trvání 1 hod.

2.      Studenti si vybírají ze dvou témat.

3.      U zkoušky není možné používat právní předpisy, je však možné používat knihu M. Skřejpek. Lex et ius. Aleš Čeněk. Plzeň. 2018.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)

Výuka je orientována na následující témata:

-        Vztah fas a ius

-        Římské náboženství a kněží a jejich propojení s římským právem

-        Ovlivnění institucí římského státu římským náboženstvím

-        Ovlivnění římského soukromého práva římským náboženstvím

-        Římské trestní právo a náboženství

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)

Základní literatura:

1.      M. Skřejpek. IUS et RELIGIO. Právo a náboženství ve starověkém Římě. Pelhřimov. 1999.

2.      M. Skřejpek. Lex et ius. Aleš Čeněk. Plzeň. 2018.

Ostatní literatura:

1.      Gaius. Učebnice práva ve čtyřech knihách (překl.J.Kincl). PFMU. Brno. 1993.

2.      M.Skřejpek. Římské právo v datech. C.H.Beck. Praha. 1997.

3.      M. Skřejpek. Poodkryté tváře římského práva. Praha. 2006.

4.      Iustiniani institutiones (překl. P. Blaho, M. Skřejpek.). Karolinum. Praha. 2010.

5.      Digesta seu pandactae. Tomus I, Fragmenta selecta (překl. M. Skřejpek, P.Baho). Karolinum. Praha. 2015.

6.      Digesta seu pandactae. Tomus II, Fragmenta selecta (překl. M. Skřejpek, P. Černoch, K. Žytková). Karolinum. Praha. 2019.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html