SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Financial Law II - HP0132
Title: Finanční právo II
Guaranteed by: Department of Financial Law and Finances (22-KFP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: combined
Hours per week, examination: 2/2, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Teacher(s): prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.
Mgr. Ondřej Málek
prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
JUDr. Bc. Pavel Martiník, Ph.D.
JUDr. Jiří Moravec, J.D., Ph.D.
JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D.
JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Class: finanční právo
Classification: Law > Financial Law
Co-requisite : HP0131
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000
Is co-requisite for: HP0013, HP0034
Annotation -
The course, divided into two parts (Financial Law I and II), provides basic information on financial law and financial science. Financial science is an economic discipline dealing with finances and financial activities of public authority. The topic of financial science is followed by the topic of financial law (which is an individual branch of public law regulating public finances. The course Financial Law I first focuses on the general issues of financial law (e.g. the definition of financial law, sources of financial law, object, subjects and content of financial law, supervisory procedures in financial law, etc.). Secondly, attention will centre on the sub-branches of financial law, mainly monetary and foreign exchange law, budgetary law, subsidy law, financial system law, banking law, insurance law and capital market law. Financial Law II subsequently deals with tax law in broader sense.
Last update: Vybíral Roman, JUDr., Ph.D. (24.09.2019)
Teaching methods - Czech

1) Obecné informace

Základní informace k předmětu Finanční právo II (a souvisejícím tématům) jsou k dispozici v souborech skupiny MS Teams (link níže) a na tomto YouTube kanálu: Finanční právo II - komentované prezentace - YouTube .

2) Přednášky

Přednášky z předmětu Finanční právo II budou v ZS 2023/2024 vedeny online prostřednictvím MS Teams v časech podle rozvrhu. Link na příslušnou MS Teams skupinu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3AhL6y-FxZ7iDjl3JyuOegC6q7eNWF1B_-h9W28Zb_x5k1%40thread.tacv2/conversations?groupId=7c04fff8-9598-4a27-86ee-ba90b5b51b22&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2 (skupina je veřejně přístupná).

 

Last update: Martiník Pavel, JUDr. Bc., Ph.D. (22.09.2023)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky ke zkoušce (pravidla předmětu)

Obecná pravidla

1.      Předmět Finanční právo II je zakončen zkouškou.

2.      Za úspěšné složení zkoušky z předmětu Finanční právo II získá student 6 kreditů.

3.      Zkouška z předmětu Finanční právo II je kombinovaná, tj. sestává z písemné a z ústní části.

4.      Písemnou a ústní část zkoušky je nutné složit ve stejném úseku studia (akademickém roce).

Písemná část zkoušky z předmětu Finanční právo II

5.      Písemná část zkoušky se koná formou celokatederního testu. Celokatederní testy se konají vždy ve zkouškovém období zimního semestru a rovněž ve zkouškovém období letního semestru.

6.      Za úspěšně složenou písemnou část zkoušky se považuje rovněž úspěšné absolvování seminářů z předmětu Finanční právo II v zimním semestru.

7.      Písemnou část zkoušky může student konat nejvýše třikrát, tj. má právo na dva opravné termíny.

8.      Studentovi, který úspěšně neabsolvuje písemnou část zkoušky z předmětu Finanční právo ani v druhém opravném termínu, bude zkouška z předmětu Finanční právo II klasifikována známkou "neprospěl/a" (4).

Absolvování seminářů z předmětu Finanční právo II v zimním semestru

9.      K úspěšnému absolvování seminářů z předmětu Finanční právo II v zimním semestru je nutné splnit následující podmínky:

               - alespoň 80% účast na seminářích; podmínku účasti na seminářích je možné v případě aktuálního zahraničního studia nahradit odevzdáním seminární práce (na téma předem schválené vedoucím semináře, v rozsahu min. 15 normostran) vedoucí katedry prostřednictvím tajemníka katedry, a

               - úspěšné složení seminárního testu.

10.   Ze seminárního testu je možné získat nejvíce 30 bodů. K úspěšnému složení seminárního testu je potřeba získat nejméně 20 bodů.

11.   Vedoucí semináře může bonifikovat maximálně v rozsahu 5 bonusových bodů aktivitu v rámci výuky (správná řešení zadaných příkladů, diskuze na hodinách, průběžné testy apod.). Bonusové body se přičítají k bodům získaným ze seminárního testu (maximálně však do výše 30 bodů).

Písemná část zkoušky z předmětu Finanční právo II konaná formou celokatederního testu

12.   Předmětem písemné části zkoušky z předmětu Finanční právo II konané formou celokatederního testu jsou témata přednášená na přednáškách a probíraná na seminářích z předmětu Finanční právo II v zimním semestru (tj. zejména daňové právo v širokém slova smyslu). Při skládání celokatederního testu je možné používat kalkulačku a nekomentované znění těchto právních předpisů:

- zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění zákona č. 298/2016 Sb.

- zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

- části 45. – 47. zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů – daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv a daň z elektřiny

- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

         Rozhodné je vždy znění příslušného právního předpisu platné a účinné v den konání celokatederního testu.

13.   Časový limit pro vypracování celokatederního testu je 60 minut.

14.   Celokatederní test se skládá z 9 testových otázek a 2 příkladů, nejvíce lze získat 30 bodů.

15.   Za otázky č. 1-9 je možné získat za každou otázku 0, 1, 1,5 nebo 2 body a za otázky č. 10 a 11 (příklady) za každou otázku 0 až 6 bodů.

16.   K úspěšnému složení celokatederního testu je nutné získat nejméně 20 bodů.

17.   U otázek č. 1-9 může být správná žádná, jedna, více nebo všechny odpovědi. Odpovědi ANO/NE se označují křížkem. U příkladů se hodnotí postup a výsledek řešení příkladu.

Ústní část zkoušky z předmětu Finanční právo II

18.   K ústní části zkoušky z předmětu Finanční právo II bude student připuštěn po úspěšném absolvování písemné části zkoušky.

19.   Student bude odpovídat na dvě otázky (jednu z koše A, jednu z koše B), které si vylosuje.

20.   Celkový výsledek kombinované zkoušky z předmětu Finanční právo II bude klasifikován zkoušejícím ústní části zkoušky, a to známkami "výborně" (1), "velmi dobře" (2), "dobře" (3) nebo "neprospěl/a" (4). Zkoušející může při hodnocení přihlédnout k výsledku písemné části zkoušky.

21.   V případě klasifikace známkou "neprospěl/a" (4), student v daném úseku studia (akademickém roce) opakuje pouze ústní část zkoušky.

Pravidla ke skládání studijních povinností podle individuálního studijního plánu

22.   O složení zkoušky z předmětu Finanční právo II, má-li student povolen individuální studijní plán (čl. 5 odst. 9 až 11 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy), mimo řádné termíny pro její konání je nutné písemně požádat.

23.   Žádost se podává v listinné nebo elektronické podobě na formuláři „Žádost“ na sekretariátu katedry finančního práva a finanční vědy (č. dv. 320) spolu s uvedením termínu, kdy by měl student zájem zkoušku konat (k termínům viz bod 26).

24.   K žádosti je třeba přiložit prostou kopii rozhodnutí děkana (proděkana) o povolení absolvování jednoho nebo i více ročníků studia podle individuálního studijního plánu.

25.   Žádost schvaluje vedoucí katedry nebo tajemník katedry, který zároveň určí vyučujícího, u kterého student bude zkoušku skládat.

26.   Termín konání zkoušek se pro letní semestr 2023/2024 určuje následovně (max. 4 osoby na 1 termín):

                - 18.3.2024, 9:00 (PČZ), 10:00 (ÚČZ); Termín je zaplněn

                - 15.4.2024, 9:00 (PČZ), 10:00 (ÚČZ).

Last update: Vybíral Roman, JUDr., Ph.D. (29.02.2024)
Syllabus -

The Financial law II course comprises the following topics:

- introduction to tax law

- tax administration

- income taxes

- real estate tax,

- road tax and gambling tax

- value added tax

- excise and energy taxes

- charges and other revenues of public budgets

- international taxation

- customs

Last update: Vybíral Roman, JUDr., Ph.D. (12.09.2022)
Course completion requirements - Czech

Obecně k vymezení zkouškových otázek:

U každé otázky je za účelem zvýšení objektivity a předvídatelnosti ústní části kombinované zkoušky uveden demonstrativní výčet základních oblastí, institutů apod., které do příslušné otázky spadají.

Cílem vymezení těchto jednotlivých podotázek je vytvoření rámcového vodítka pro zkoušené, aby bylo postaveno najisto, že tyto oblasti, instituty apod. do příslušné otázky spadají.

Zkoušený by však měl být schopen odpovědět i na jiné související podotázky, které se dané otázky týkají nebo s ní souvisí, a prokázat tak základní znalosti a orientaci v tématu příslušné otázky.

 

KOŠ A
A 1.
Finance, finanční činnost a finanční veřejná správa
- finanční vztahy a peněžní vztahy, peněžní fondy a peněžní prostředky, soukromé a veřejné finance
- finanční činnost veřejného a soukromého sektoru, metody finanční činnosti
- druhy finanční veřejné správy a její vztah k veřejné správě
A 2.
Finanční politika a další finanční nauky
- finanční politika, její členění
- cíle a nástroje finanční politiky
- finanční věda a věda o finančním právu
A 3.
Pojem, účel, předmět a obsah finančního práva
- finanční právo ve formálním, materiálním a dalších pojetích
- regulace veřejných financí
- finanční práva, finanční pravomoci a finanční povinnosti
A 4.
Právní principy ve finančním právu
- právní principy, jejich členění a uplatnění ve finančním právu
- obecné právní principy uplatnitelné ve finančním právu
- zvláštní právní principy uplatnitelné ve finančním právu
A 5.
Subjekty finančního práva
- tvůrci finančního práva
- adresáti finančního práva
- subjekty finanční správy a finanční orgány
A 6.
Ústřední subjekty finanční správy
- rozdíl mezi ústředními a ostatními (neústředními) subjekty finanční správy
- základní charakteristika ústředních subjektů finanční správy vymezených v Ústavě
- základní charakteristika ústředních subjektů finanční správy vymezených v jiných zákonech
A 7.
Ostatní (neústřední) subjekty finanční správy
- rozdíl mezi ústředními a ostatními (neústředními) subjekty finanční správy
- orgány Finanční správy České republiky
- orgány Celní správy České republiky
A 8.
Postavení, systém a prameny finančního práva
- finanční právo jako součást práva veřejného a jeho vztah k jiným oborům
- obecná a zvláštní část; rozšířené podobory a specifické oblasti
- vymezení, druhy a systém pramenů finančního práva
A 9.
Dozorové postupy ve finančním právu
- vymezení a označení dozorových postupů a rozdíly mezi nimi
- základní znaky a vymezení správního dozoru, dohledu, kontroly a auditu
- finanční kontrola a nejvyšší kontrola
A 10.
Následky porušení finančního práva
- podstata pojmu porušení finančního práva
- obecně k následkům porušení finančního práva
- druhy následků, jejich právní úprava a rozlišení na obecné a zvláštní
A 11.
Vymezení a principy rozpočtového práva
- zařazení a vymezení rozpočtového práva v systému práva
- vymezení a vysvětlení zvláštních principů uplatňovaných v rozpočtovém právu
- projevy principů rozpočtového práva v pozitivním právu
A 12.
Veřejné rozpočty a rozpočtová soustava
- pojem veřejného rozpočtu a jeho obsah
- vymezení jednotlivých veřejných rozpočtů a vzájemných vztahů mezi nimi
- vymezení rozpočtové soustavy a funkce veřejných rozpočtů
A 13.
Rozpočtový proces a rozpočtová odpovědnost
- pravidla sestavování a přijímání veřejných rozpočtů na všech úrovních v ČR a EU
- vymezení působnosti orgánů veřejné moci podílejících se na rozpočtovém procesu
- zákonná pravidla rozpočtové odpovědnosti
A 14.
Rozpočtové hospodaření – klasické a fondové
- pravidla rozpočtového hospodaření s prostředky státního rozpočtu a místních rozpočtů
- pravidla hospodaření s prostředky státních fondů včetně vymezení rozdílů oproti hospodaření s prostředky
ve státním rozpočtu
- porušení rozpočtové kázně
A 15.
Dotační právo
- vymezení dotačního práva a základních pojmů
- základní procesní pravidla poskytování dotací
- následky porušení dotačních pravidel
A 16.
Druhy dotací a veřejná podpora
- klasifikace a vymezení jednotlivých typů dotací včetně uvedení příkladů
- pravidla pro poskytování veřejné podpory
- působnost jednotlivých orgánů veřejné moci v oblasti veřejných podpor
A 17.
Měnové a devizové právo
- vymezení pojmů měna a peníze, funkce peněz
- vymezení základních pojmů v devizovém právu a opatření v devizovém právu
- pravidla provozování směnárenské činnosti a dohled nad směnárenskou činností
A 18.
Hotovostní peníze a peněžní oběh
- vymezení zákonných platidel; celé, celistvé, poškozené a oběhem opotřebované bankovky a mince
- základní pravidla oběhu tuzemských bankovek a mincí
- projevy ochrany tuzemských bankovek a mincí
A 19.
Bezhotovostní peníze a platební styk
- vymezení platebních služeb a subjektů poskytujících platební služby
- pravidla provozování platebních systémů a poskytování platebních služeb
- rozdíl mezi bezhotovostními a elektronickými penězi
A 20.
Finanční systém a finanční instituce
- finanční systém, jeho funkce a ochrana
- finanční instituce a jejich klasifikace
- působnost orgánů veřejné moci v oblasti práva finančního systému
A 21.
Dohled nad finančním systémem
- uspořádání dohledu nad finančním systémem a finančními institucemi
- předmět/obsah dohledu
- dohled na individuálním základě, na konsolidovaném základě a doplňkový dohled
A 22.
Bankovní právo a úvěrové instituce
- modely organizace bankovního systému, druhy bank, funkce bank a role bank v tržní ekonomice
- vymezení základních termínů jako je banka, spořitelní a úvěrové družstvo, úvěrová instituce a jejich
rozdíly
- specifika regulace bankovního práva
A 23.
Banky a regulace jejich činnosti
- pravidla provozování bankovních činností na území České republiky se zaměřením na licencování,
organizaci a obezřetností požadavky bank
- působnost orgánů veřejné moci v oblasti bankovního práva
- pojištění pohledávek z vkladů
A 24.
Pojišťovací právo a jeho principy
- vymezení pojišťovacího práva a vztahu soukromoprávní a veřejnoprávní regulace v této oblasti
- vymezení pojmů pojišťovna, zajišťovna a pojištění
- principy pojišťovacího práva
A 25.
Pojišťovny, zajišťovny a distributoři pojištění
- právní úprava provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti
- právní úprava distribuce pojištění, vymezení subjektů distribuujících pojištění, rozbor rozdílů mezi
jednotlivými kategoriemi distributorů pojištění
- dohled v oblasti pojišťovnictví
A 26.
Finanční trhy – pojem, členění a právní regulace
- vymezení pojmů finanční trh, kapitálový trh, peněžní trh a členění subjektů působících na těchto trzích
- specifika regulace práva finančních trhů
- vymezení jednotlivých typů finančních trhů a obchodních platforem
A 27.
Poskytovatelé služeb na kapitálovém trhu
- základní pravidla činnosti jednotlivých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu
- klasifikace a vymezení jednotlivých subjektů poskytujících služby na finančních trzích
- dohled nad poskytovateli služeb na finančních trzích
A 28.
Investiční nástroje a investiční služby
- vymezení a klasifikace investičních služeb
- vymezení a klasifikace investičních nástrojů
- vztah mezi investičními službami, investičními nástroji a zákazníky poskytovatele investičních služeb
A 29.
Investiční společnosti a investiční fondy
- vymezení pojmů investiční společnost, investiční fond, fond kolektivního investování, fond kvalifikovaných
investorů, podílový list
- vymezení kolektivního investování, principy kolektivního investování a rozdíl mezi kolektivním a
individuálním investováním v oblasti finančních trhů
- vymezení jednotlivých subjektů působících v oblasti kolektivního investování a pravidel jejich provozování
A 30.
Otázka dle vlastního výběru (žolík)

KOŠ B
B 1.
Pojem, funkce a druhy daní (v širším smyslu)
- rozdíl mezi daní v širším a užším smyslu; rozdíl mezi daní a poplatkem
- funkce daní v širším smyslu
- členění daní
B 2.
Daňová soustava a principy jejího uspořádání
- daňová soustava a daňový systém
- daňové principy
- přímé a nepřímé daně
B 3.
Konstrukční prvky daní
- pojem a členění konstrukčních prvků daní
- základní konstrukční prvky daní
- ostatní konstrukční prvky daní
B 4.
Subjekty daní z příjmů
- poplatníci daní z příjmů
- daňoví rezidenti a daňoví nerezidenti
- plátci daní z příjmů
B 5.
Předmět daní z příjmů
- vymezení příjmu
- nezdanitelné a osvobozené příjmy
- specifika předmětu daně u veřejně prospěšných poplatníků
B 6.
Zdaňování příjmů ze závislé činnosti
- vymezení příjmů ze závislé činnosti
- dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti
- samostatný základ daně z příjmů ze závislé činnosti a srážková daň
B 7.
Zdaňování příjmů ze samostatné činnosti
- vymezení příjmů ze samostatné činnosti
- dílčí základ daně z příjmů ze samostatné činnosti a způsob uplatňování výdajů
- daňová evidence a vedení účetnictví, paušální daň
B 8.
Zdaňování příjmů z kapitálového majetku, z nájmu a ostatních příjmů
- příjmy z kapitálového majetku a jejich dílčí a samostatný základ daně
- příjmy z nájmu, jejich dílčí základ daně a způsob uplatňování výdajů
- ostatní příjmy a jejich dílčí základ daně
B 9.
Základ, sazba a výpočet daní z příjmů
- dílčí základ daně, samostatný základ daně, nezdanitelné částky základu daně a položky odčitatelné od
základu daně
- sazby a výpočet daní z příjmů
- slevy na dani, daňové zvýhodnění, daňový bonus
B 10.
Daňové odpisy
- daňové a účetní odpisy, vymezení hmotného majetku
- vstupní a zůstatková cena, odpisové skupiny, technické zhodnocení
- způsoby daňového odpisování
B 11.
Správa daní z příjmů a daň vybíraná srážkou
- správce daně, daňová tvrzení u daní z příjmů
- placení daní z příjmů, zálohy, splatnost daně
- daň vybíraná srážkou
B 12.
Daň z pozemků
- konstrukční prvky daně z pozemků
- správa daně z nemovitých věcí
- možnost obce ovlivnit výši daně z pozemků
B 13.
Daň ze staveb a jednotek
- konstrukční prvky daně ze staveb a jednotek
- správa daně z nemovitých věcí
- možnost obce ovlivnit výši daně ze staveb a jednotek
B 14.
Silniční daň
- ekologické prvky daně silniční
- konstrukční prvky daně silniční
- správa daně silniční
B 15.
Daň z hazardních her
- daň z hazardních her jako nástroj regulace provozování hazardních her
- konstrukční prvky daně z hazardních her
- správa daně z hazardních her
B 16.
Subjekty a předmět daně z přidané hodnoty
- osoby povinné k dani, plátci a identifikované osoby
- zdanitelná plnění a plnění osvobozená od daně
- princip fungování DPH – daň na výstupu a daň na vstupu, reverse charge
B 17.
Základ, sazba a výpočet daně z přidané hodnoty
- základ daně z přidané hodnoty
- charakteristika sazeb u daně z přidané hodnoty
- výpočet daně z přidané hodnoty; cena s daní a bez daně
B 18.
Správa daně z přidané hodnoty
- správce daně z přidané hodnoty
- daňová tvrzení u daně z přidané hodnoty
- placení daně z přidané hodnoty; placení daně ručitelem
B 19.
Spotřební a energetické daně
- konstrukční prvky spotřebních daní
- konstrukční prvky energetických daní
- specifika správy spotřebních a energetických daní
B 20.
Mezinárodní dvojí zdanění
- vymezení a příčiny mezinárodního dvojího zdanění
- vyloučení dvojího zdanění včetně jednotlivých metod
- smlouvy o zamezení dvojího zdanění
B 21.
Principy správy daní
- vymezení principů správy daní
- vztah daňového a správního řádu
- demonstrování vybraného principu na určitém postupu při správě daní
B 22.
Správce daně a osoby zúčastněné na správě daní
- orgány finanční správy a celní správy a další správci daně
- daňové subjekty
- třetí osoby
B 23.
Právní prostředky ochrany při správě daní
- opravné a dozorčí prostředky
- další prostředky ochrany
- soudní přezkum při správě daní
B 24.
Daňové řízení nalézací
- vyměřovací řízení, daňové tvrzení, platební výměr
- doměřovací řízení, dodatečné daňové tvrzení, dodatečný platební výměr
- lhůta pro stanovení daně
B 25.
Evidence a placení daní
- účel evidence daní
- nedoplatek, přeplatek, posečkání a lhůta pro placení daně
- vybírání daní a dělená správa
B 26.
Zajištění a vymáhání daní
- způsoby zajištění daní
- způsoby vymáhání daní a exekuční titul
- daňová exekuce
B 27.
Poplatky
- vymezení státních, místních a ostatních poplatků
- konstrukční prvky správních a soudních poplatků a jejich správa
- konstrukční prvky místních poplatků a jejich správa
B 28.
Pojem, druhy a předmět cla
- vymezení a znaky cla
- druhy cla a jejich uplatnění v praxi
- předmět cla a celní režimy
B 29.
Základ, sazba a správa cla
- základ cla, celní hodnota a metody jejího určování
- sazby cla a jejich druhy
- orgány celní správy, specifika správy cla
B 30.
Otázka dle vlastního výběru (žolík)

Podíl garanta na výuce činí společně u předmětů Finanční právo I a II 30 %.

Last update: Vybíral Roman, JUDr., Ph.D. (11.09.2022)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

1.     KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 344 s. ISBN 978-80-7552-935-0.

2.     VYBÍRAL, Roman et al. Praktikum Finančního práva. 3. aktualizované vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2022. 192 s. ISBN 978-80-7380-894-5.

Ostatní literatura:

1.      BAXA, Josef, et al. Daňový řád. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 800 s. ISBN 978-80-7357-564-9.

2.      BOHÁČ, Radim. Daňové příjmy veřejných rozpočtů v České republice. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2013, s. 332. ISBN 978-80-7478-045-5.

3.      KARFÍKOVÁ, Marie, Vladimír PŘIKRYL, Roman VYBÍRAL a kol. Pojišťovací právo. 2. přepracované vydání. Praha: Leges, 2018. Teoretik. ISBN 978-80-7502-271-4.

4.      KOLEKTIV AUTORŮ: Pocta Prof. JUDr. Milanu Bakešovi, DrSc., k 70. narozeninám, Praha: Leges, 2009. 455 s. ISBN 978-80-87212-23-3.

5.      KOLEKTIV AUTORŮ: Acta Universitatis Carolinae: Finanční právo v první dekádě 21. století. Iuridica 4/2010. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1914-9, ISSN 0323-0619.

6.      KOLEKTIV AUTORŮ: Acta Universitatis Carolinae: Daňové právo ve světle rekodifikace soukromého práva. Iuridica 3/2013. Praha: Karolinum, 2014. ISSN 0323-0619.

7.      KOLEKTIV AUTORŮ: Acta Universitatis Carolinae Iuridica 1/2018. Praha: Karolinum, 2018. ISSN 0323-0619.

8.      MARKOVÁ, Hana a Radim BOHÁČ. Rozpočtové právo. Praha: C. H. Beck, 2007, 248 s. ISBN 978-80-7179-598-8.

9.      MARKOVÁ, Hana. Finanční hospodaření územních samosprávných celků, Beroun: Eva Rozkotová - IFEC, 2008. 152 s. ISBN 978-80-87146-08-8.

10.   NĚMEČEK, Eduard. Mezinárodní měnový systém, Praha: Karolinum, 2000. 247 s. ISBN 80-246-0081-1.

11.   RADVAN, Michal, et al. Finanční právo a finanční správa: Berní právo. 1. vydání. Brno: Doplněk, Masarykova univerzita, 2008. 509 s. ISBN 978-80-210-4732-7, 978-80-7239-230-8.

12.   RADVAN, Michal. Místní daně. Praha: Wolters Kluwer, 2012. 244 s. ISBN 978-80-7357-932-6.

13.   ŠTURMA, Pavel a Michal TOMÁŠEK et al. Nové jevy v právu na počátku 21. století, III. Proměny veřejného práva, kapitola 5 Daňové právo České republiky v kontextu s právem Evropské unie, Praha: Karolinum, 2009. 481 s. ISBN: 978-80-246-1662-9.

Základní právní předpisy(vždy ve znění platném a účinném ke dni konání zkoušky):

1.      Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod

2.      zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance

3.      zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky

4.      zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky

5.      zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu

6.      zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

7.      zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

8.      zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)

9.      zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

10.   zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

11.   zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

12.   zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí

13.   zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční

14.   zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her

15.   zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

16.   zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních

17.   část 45. – 47. zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů

18.   zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

19.   nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie

20.   zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon

21.   zákon č. 21/1992 Sb., o bankách

22.   zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance

23.   zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku

24.   zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti

25.   zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví

26.   zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění

27.   zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi

28.   zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti

29.   zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

30.   zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech

31.   zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů

Ostatní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání zkoušky):

1.      zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky

2.      zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky

3.      zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizi

4.      zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

5.      zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění pozdějších předpisů

6.      zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)

7.      zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

8.      zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

9.      Smlouva o fungování Evropské unie

10.   směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty

11.   směrnice Rady 2008/118/ES, o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS

12.   směrnice Rady 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny

13.   směrnice Rady 2011/96/EU, o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států

14.   směrnice Rady 2003/49/ES, o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států

15.   nařízení č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie

16.   rozhodnutí Rady č. 2014/335,o systému vlastních zdrojů Evropské unie

17.   zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

18.   zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje

19.   zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

20.   zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje

21.   vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

22.   zákon č. 471/2011 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek

23.   zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů

24.   sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 100/2003 Sb., o Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

25.   zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

26.   zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích

27.   zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech

28.   zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech

29.   nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012

30.   zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

31.   zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

32.   zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

33.   zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření

34.   zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)

35.   zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

36.   vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí

37.   nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751 ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce

38.   nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 ze dne 16. září 2009 o přeshraničních platbách ve Společenství a zrušení Nařízení (ES) č. 2560/2001

39.   nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/847 ze dne 20. května 2015 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a o zrušení nařízení (ES) č. 1781/2006

40.   nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů

41.   sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 569/1992 Sb., o Dohodě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic

Last update: Vybíral Roman, JUDr., Ph.D. (12.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html