SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Financial Law I - HP0131
Title: Finanční právo I
Guaranteed by: Department of Financial Law and Finances (22-KFP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: HPOP0025
Old code: 13
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Class: finanční právo
Classification: Law > Financial Law
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000
Is co-requisite for: HP0034, HP0013, HP0132
Annotation -
The course, divided into two parts (Financial Law I and II), provides basic information on financial law and financial science. Financial science is an economic discipline dealing with finances and financial activities of public authority. The topic of financial science is followed by the topic of financial law, which is an individual branch of public law regulating public finances. The course Financial Law I first focuses on the general issues of financial law (e.g. the definition of financial law, sources of financial law, object, subjects and content of financial law, supervisory procedures in financial law, etc.). Secondly, attention will centre on the sub-branches of financial law, mainly monetary and foreign exchange law, budgetary law, subsidy law, financial system law, banking law, insurance law and capital market law. Financial Law II subsequently deals with tax law in broader sense.
Last update: Vybíral Roman, JUDr., Ph.D. (02.02.2020)
Teaching methods - Czech

1) Obecné informace

Základní informace k předmětu Finanční právo I (a souvisejícím tématům) jsou k dispozici v souborech skupiny MS Teams (link níže) a na tomto YouTube kanálu: Finanční právo I - komentované prezentace - YouTube.

 2) Přednášky

Přednášky z předmětu Finanční právo I budou v ZS 2023/2024 vedeny online prostřednictvím MS Teams v časech podle rozvrhu. Link na příslušnou MS Teams skupinu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3A0CxjZAVX_gEtNEnU8ZzYF4twy79gWe3XatMbKglXMWA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ba52d39a-2cd1-4212-869d-a6ecd4cc521f&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2 (skupina je veřejně přístupná).

Last update: Martiník Pavel, JUDr. Bc., Ph.D. (22.09.2023)
Requirements to the exam - Czech

 Obecná pravidla

1.      Předmět Finanční právo I je zakončen zápočtem, který je samostatnou formou kontroly studia tohoto předmětu.

2.      Za úspěšné složení zápočtu z předmětu Finanční právo I získá student 4 kredity.

3.      Zápočet z předmětu Finanční právo I je možné získat úspěšným absolvováním seminářů z předmětu Finanční právo I v letním semestru nebo složením celokatederního zápočtového testu.

4.      Pokusy na celokatederní zápočtový test v akademickém roce jsou tři.

Zápočet na seminářích v letním semestru

5.      K úspěšnému absolvování seminářů z předmětu Finanční právo I je nutné splnit následující podmínky:

               - alespoň 80% účast na seminářích; podmínku účasti na seminářích je možné v případě aktuálního zahraničního studia nahradit odevzdáním seminární práce vedoucímu semináře (na téma předem schválené vedoucím semináře, v rozsahu min. 15 normostran); o uznání nahrazení této podmínky rozhoduje vedoucí katedry, a

               - úspěšné složení seminárního testu (předmětem testu budou zejména řešení příkladů, teoretické otázky, případně kombinace obojího).

6.      Ze seminárního testu je možné získat nejvíce 30 bodů. K úspěšnému složení seminárního testu je potřeba získat nejméně 20 bodů.

7.      Vedoucí semináře může bonifikovat maximálně v rozsahu 5 bonusových bodů aktivitu v rámci výuky (správná řešení zadaných příkladů, diskuze na hodinách, průběžné testy apod.). Bonusové body se přičítají k bodům získaným ze seminárního testu (maximálně však do výše 30 bodů).

Celokatederní zápočtový test

8.      Celokatederní zápočtové testy se konají vždy ve zkouškovém období letního semestru a rovněž ve zkouškovém období zimního semestru.

9.      Celokatederní zápočtové testy se konají formou písemného testu.

10.   Předmětem celokatederního zápočtového testu jsou témata přednášená na přednáškách a probíraná na seminářích z předmětu Finanční právo I v letním semestru (tj. zejména obecná část finančního práva, měnové a devizové právo, právo finančního systému, bankovní právo, pojišťovací právo, právo kapitálového trhu, rozpočtové právo, dotační právo). K celokatedernímu zápočtovému testu není dovoleno mít s sebou žádné právní předpisy, poznámky, komentáře ani kalkulačku.

11.   Časový limit pro vypracování celokatederního zápočtového testu je 30 minut.

12.   Celokatederní zápočtový test se skládá z 15 testových otázek, nejvíce lze získat 30 bodů.

13.   Za každou otázku je možné získat 0, 1, 1,5 nebo 2 body.

14.   K úspěšnému složení celokatederního zápočtového testu je nutné získat nejméně 20 bodů.

15.   U každé otázky může být správná žádná, jedna, více nebo všechny odpovědi. Odpovědi ANO/NE se označují křížkem.

Last update: Vybíral Roman, JUDr., Ph.D. (15.02.2021)
Syllabus -

The Financial law I. course comprises the following topics:

- fundamental financial categories and fiancial sciences,

- general part of financial law,

- monetary and foreign exchange law,

- financial system law,

- banking law,

- insurance law,

- capital market law,

- budgetary law,

- subsidy law and

- specific areas related to financial law.

Last update: Vybíral Roman, JUDr., Ph.D. (02.02.2020)
Course completion requirements - Czech

Podíl garanta na výuce činí společně u předmětů Finanční právo I a II 30 %.

Last update: Vybíral Roman, JUDr., Ph.D. (02.02.2020)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

1.     KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 356 s. ISBN 978-80-7552-936-7.

2.      BAKEŠ, Milan, Marie KARFÍKOVÁ, Petr KOTÁB a Hana MARKOVÁ. Finanční právo. 6. upr. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, 519 s. ISBN 978-80-7400-440-7.

3.     VYBÍRAL, Roman et al. Praktikum finančního práva. 3. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2022. 191 s. ISBN 978-80-7380-894-5.

4.      NĚMEČEK, Eduard. Úvod do studia finanční politiky, Praha: Všehrd, 2001. 61 s. ISBN 80-85305-45-3.

Ostatní literatura:

1.      BAXA, Josef, et al. Daňový řád. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 800 s. ISBN 978-80-7357-564-9.

2.      BOHÁČ, Radim. Daňové příjmy veřejných rozpočtů v České republice. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2013, s. 332. ISBN 978-80-7478-045-5.

3.      KARFÍKOVÁ, Marie, Vladimír PŘIKRYL, Roman VYBÍRAL a kol. Pojišťovací právo. 2. přepracované vydání. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-80-7502-271-4.

4.      KOLEKTIV AUTORŮ: Pocta prof. JUDr. Milanu Bakešovi, DrSc., k 70. narozeninám, Praha: Leges, 2009. 455 s. ISBN 978-80-87212-23-3.

5.      KOLEKTIV AUTORŮ: Acta Universitatis Carolinae Iuridica. 1/2018. Praha: Karolinum, 2018. ISSN 0323-0619.

6.      KOLEKTIV AUTORŮ: Acta Universitatis Carolinae Iuridica: Finanční právo v první dekádě 21. století. 4/2010. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1914-9, ISSN 0323-0619.

7.      KOLEKTIV AUTORŮ: Acta Universitatis Carolinae Iuridica: Daňové právo ve světle rekodifikace soukromého práva. 3/2013. Praha: Karolinum, 2014. ISSN 0323-0619.

8.      MARKOVÁ, Hana a Radim BOHÁČ. Rozpočtové právo. Praha: C. H. Beck, 2007, 248 s. ISBN 978-80-7179-598-8.

9.      MARKOVÁ, Hana. Finanční hospodaření územních samosprávných celků, Beroun: Eva Rozkotová - IFEC, 2008. 152 s. ISBN 978-80-87146-08-8.

10.   NĚMEČEK, Eduard. Mezinárodní měnový systém, Praha: Karolinum, 2000. 247 s. ISBN 80-246-0081-1.

11.   RADVAN, Michal. Místní daně. Praha: Wolters Kluwer, 2012. 244 s. ISBN 978-80-7357-932-6.

12.   ŠTURMA, Pavel a Michal TOMÁŠEK et al. Nové jevy v právu na počátku 21. století, III. Proměny veřejného práva, kapitola 5 Daňové právo České republiky v kontextu s právem Evropské unie, Praha: Karolinum, 2009. 481 s. ISBN: 978-80-246-1662-9.

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání zkoušky):

1.      Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod

2.      zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance

3.      zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky

4.      zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky

5.      zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu

6.      zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

7.      zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

8.      zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)

9.      zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

10.   zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

11.   zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

12.   zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí

13.   zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční

14.   zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her

15.   zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

16.   zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních

17.   část 45. – 47. zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů

18.   zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

19.   nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie

20.   zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon

21.   zákon č. 21/1992 Sb., o bankách

22.   zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance

23.   zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku

24.   zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti

25.   zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví

26.   zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění

27.   zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi

28.   zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti

29.   zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

30.   zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech

31.   zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů

Ostatní právní předpisy(vždy ve znění platném a účinném ke dni konání zkoušky):

1.      zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky

2.      zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky

3.      zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizi

4.      zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

5.      zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

6.      zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)

7.      Smlouva o fungování Evropské unie

8.      směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty

9.      směrnice Rady 2008/118/ES, o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS

10.   směrnice Rady 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny

11.   směrnice Rady 2011/96/EU, o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států

12.   směrnice Rady 2003/49/ES, o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států

13.  nařízení č. 2018/1046, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie

14.   rozhodnutí Rady č. 2020/2053, o systému vlastních zdrojů Evropské unie

15.   zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

16.   zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje

17.   zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

18.   zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje

19.   zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

20.   vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě

21.   zákon č. 471/2011 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek

22.   zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů

23.   sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 100/2003 Sb., o Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

24.   zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

25.   zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích

26.   zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech

27.   zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech

28.   nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012

29.   zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

30.   zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

31.   zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

32.   zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření

33.   zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)

34.   zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

35.   vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí

36.   nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/751 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce

37.   nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1230 o přeshraničních platbách v Unii

38.   nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/847 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a o zrušení nařízení (ES) č. 1781/2006

39.   nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1129 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu

40.   sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 569/1992 Sb., o Dohodě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic

Last update: Vybíral Roman, JUDr., Ph.D. (06.02.2023)
Schedule by date
Day Date Description Teacher Files Note
Monday02.10.2023Měnové právo I. (pojem a hotovostní peněžní oběh)JUDr. Petr Kotáb, Ph.D. 
Monday09.10.2023Měnové právo II. + devizové právo (platební styk, základní devizověprávní pojmy)JUDr. Petr Kotáb, Ph.D. 
Monday16.10.2023Právo finančního systémuJUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 
Monday23.10.2023Právo kapitálového trhu I. (investiční nástroje a investiční služby, poskytovatelé služeb na KT)JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 
Monday30.10.2023Právo kapitálového trhu II. (kolektivní investování, investiční společnosti a investiční fondy)JUDr. Bc. Pavel Martiník, Ph.D. 
Monday06.11.2023Bankovní právoJUDr. Petr Kotáb, Ph.D. 
Monday13.11.2023Pojišťovací právoJUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 
Monday20.11.2023Rozpočtové právo I. (pojem, principy, rozpočtová soustava a veřejné rozpočty)prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
Monday27.11.2023Rozpočtové právo II. (rozpočtový proces)prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
Monday04.12.2023Dotační právoprof. JUDr. Hana Marková, CSc. 
Monday11.12.2023Právo AMLJUDr. Bc. Pavel Martiník, Ph.D. 
Monday18.12.2023Aktuální otázky finančního práva nefiskálníhoJUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html