SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Financial Law I - HP0131
Title in English: Finanční právo I
Guaranteed by: Department of Financial Law and Finances (22-KFP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2 C [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: basic
Old code: 13
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Teacher(s): prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Mgr. Bc. Lukáš Hrdlička
prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.
prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
JUDr. Petr Novotný, Ph.D.
JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D.
Mgr. Petra Šmirausová
JUDr. Pavlína Vondráčková, Ph.D.
JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Class: finanční právo
Classification: Law > Financial Law
Is co-requisite for: HP0013, HP0132, HP0034
Files Comments Added by
download LS 2019 Finanční právo I (HP 0131).pdf Informace o předmětu JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Annotation -
Last update: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (11.02.2019)
The course, divided into two parts (Financial Law I and II), provides basic information on financial law and financial science. Financial science is an economic discipline dealing with finances and financial activities of public authority. The topic of financial science is followed by the topic of financial law, which is an individual branch of public law regulating public finances. The course Financial Law I first focuses on the general issues of financial law (e.g. the definition of financial law, sources of financial law, object, subjects and content of financial law, supervisory procedures in financial law, etc.). Secondly, attention will centre on the sub-branches of financial law, mainly monetary and foreign exchange law, budgetary law, subsidy law, financial system law, banking law, insurance law and capital market law. Financial Law II subsequently deals with tax law in broader sense.
Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (12.02.2019)

Obecná pravidla

1.     Předmět Finanční právo I je zakončen zápočtem, který je samostatnou formou kontroly studia tohoto předmětu.

2.      Za úspěšné složení zápočtu z předmětu Finanční právo I získá student 4 kredity.

3.     Zápočet z předmětu Finanční právo I je možné získat na seminářích z předmětu Finanční právo I v letním semestru nebo složením celokatederního zápočtového testu.

4.      Pokusů na celokatederní zápočtový test v akademickém roce je pět.

Zápočet na seminářích v letním semestru

5.      Podmínky pro udělení zápočtu z předmětu Finanční právo I na seminářích v letním semestru určuje vedoucí semináře.

Celokatederní zápočtový test

6.      Celokatederní zápočtové testy se konají vždy ve zkouškovém období letního semestru a rovněž ve zkouškovém období zimního semestru.

7.      Celokatederní zápočtové testy se konají formou písemného testu.

8.      Předmětem celokatederního zápočtového testu jsou témata přednášená na přednáškách a probíraná na seminářích z předmětu Finanční právo I v letním semestru (tj. zejména obecná část finančního práva, měnové a devizové právo, právo finančního systému, bankovní právo, pojišťovací právo, právo kapitálového trhu, rozpočtové právo, dotační právo). K celokatedernímu zápočtovému testu není dovoleno mít s sebou žádné právní předpisy, poznámky, komentáře ani kalkulačku.

9.      Časový limit pro vypracování zápočtového testu je 30 minut.

10.   Zápočtový test se skládá z 12 testových otázek, nejvíce lze získat 24 bodů.

11.   Za každou otázku je možné získat 0, 1, 1,5 nebo 2 body.

12.   K úspěšnému složení zápočtového testu je nutné získat nejméně 15 bodů.

13.   U každé otázky může být správná žádná, jedna, více nebo všechny odpovědi. Odpovědi ANO/NE se označují křížkem.

Syllabus -
Last update: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (18.02.2018)

The Financial law I. course comprises the following topics:

- fundamental financial categories and fiancial sciences,

- general part of financial law,

- monetary and foreign exchange law,

- financial system law,

- banking law,

- insurance law,

- capital market law,

- budgetary law,

- subsidy law and

- specific areas related to financial law.

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (12.02.2019)

Podíl garanta na výuce činí společně u předmětů Finanční právo I a II 30 %.

Learning resources - Czech
Last update: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (12.02.2019)

Základní literatura:

1.     KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 356 s. ISBN 978-80-7552-936-7.

2.      BAKEŠ, Milan, Marie KARFÍKOVÁ, Petr KOTÁB a Hana MARKOVÁ. Finanční právo. 6. upr. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, 519 s. ISBN 978-80-7400-440-7.

3.     VYBÍRAL, Roman et al. Praktikum finančního práva. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. 192 s. ISBN 978-80-7380-736-8.

4.      NĚMEČEK, Eduard. Úvod do studia finanční politiky, Praha: Všehrd, 2001. 61 s. ISBN 80-85305-45-3.

Ostatní literatura:

1.      BAXA, Josef, et al. Daňový řád. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 800 s. ISBN 978-80-7357-564-9.

2.      BOHÁČ, Radim. Daňové příjmy veřejných rozpočtů v České republice. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2013, s. 332. ISBN 978-80-7478-045-5.

3.      KARFÍKOVÁ, Marie, Vladimír PŘIKRYL, Roman VYBÍRAL a kol. Pojišťovací právo. 2. přepracované vydání. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-80-7502-271-4.

4.      KOLEKTIV AUTORŮ: Pocta prof. JUDr. Milanu Bakešovi, DrSc., k 70. narozeninám, Praha: Leges, 2009. 455 s. ISBN 978-80-87212-23-3.

5.      KOLEKTIV AUTORŮ: Acta Universitatis Carolinae Iuridica. 1/2018. Praha: Karolinum, 2018. ISSN 0323-0619.

6.      KOLEKTIV AUTORŮ: Acta Universitatis Carolinae Iuridica: Finanční právo v první dekádě 21. století. 4/2010. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1914-9, ISSN 0323-0619.

7.      KOLEKTIV AUTORŮ: Acta Universitatis Carolinae Iuridica: Daňové právo ve světle rekodifikace soukromého práva. 3/2013. Praha: Karolinum, 2014. ISSN 0323-0619.

8.      MARKOVÁ, Hana a Radim BOHÁČ. Rozpočtové právo. Praha: C. H. Beck, 2007, 248 s. ISBN 978-80-7179-598-8.

9.      MARKOVÁ, Hana. Finanční hospodaření územních samosprávných celků, Beroun: Eva Rozkotová - IFEC, 2008. 152 s. ISBN 978-80-87146-08-8.

10.   NĚMEČEK, Eduard. Mezinárodní měnový systém, Praha: Karolinum, 2000. 247 s. ISBN 80-246-0081-1.

11.   RADVAN, Michal. Místní daně. Praha: Wolters Kluwer, 2012. 244 s. ISBN 978-80-7357-932-6.

12.   ŠTURMA, Pavel a Michal TOMÁŠEK et al. Nové jevy v právu na počátku 21. století, III. Proměny veřejného práva, kapitola 5 Daňové právo České republiky v kontextu s právem Evropské unie, Praha: Karolinum, 2009. 481 s. ISBN: 978-80-246-1662-9.

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání zkoušky):

1.      Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod

2.      zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance

3.      zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky

4.      zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky

5.      zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu

6.      zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

7.      zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

8.      zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)

9.      zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

10.   zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

11.   zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

12.   zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí

13.   zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční

14.   zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

15.   zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her

16.   zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

17.   zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních

18.   část 45. – 47. zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů

19.   zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

20.   nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie

21.   zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon

22.   zákon č. 21/1992 Sb., o bankách

23.   zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance

24.   zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku

25.   zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti

26.   zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví

27.   zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi

28.   zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti

29.   zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

30.   zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech

31.   zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů

Ostatní právní předpisy(vždy ve znění platném a účinném ke dni konání zkoušky):

1.      zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky

2.      zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky

3.      zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizi

4.      zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

5.      zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

6.      zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)

7.      Smlouva o fungování Evropské unie

8.      směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty

9.      směrnice Rady 2008/118/ES, o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS

10.   směrnice Rady 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny

11.   směrnice Rady 2011/96/EU, o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států

12.   směrnice Rady 2003/49/ES, o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států

13.   nařízení č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie

14.   rozhodnutí Rady č. 2014/335,o systému vlastních zdrojů Evropské unie

15.   zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

16.   zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje

17.   zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

18.   zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje

19.   zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

20.   vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

21.   zákon č. 471/2011 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek

22.   zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů

23.   sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 100/2003 Sb., o Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

24.   zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

25.   zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích

26.   zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech

27.   zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění

28.   zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech

29.   nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012

30.   zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

31.   zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

32.   zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

33.   zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření

34.   zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)

35.   zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

36.   vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí

37.   nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/751 ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce

38.   nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 ze dne 16. září 2009 o přeshraničních platbách ve Společenství a zrušení Nařízení (ES) č. 2560/2001

39.   nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/847 ze dne 20. května 2015 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a o zrušení nařízení (ES) č. 1781/2006

40.   nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů

41.   sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 569/1992 Sb., o Dohodě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic

Schedule by date
Day Date Description Teacher Note
Monday18.02.2019Základní finanční kategorie a finanční naukyprof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. 
Monday25.02.2019Obor finančního právaprof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. 
Monday04.03.2019Postavení finančního práva v právním řádu a jeho systém a pramenyprof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. 
Monday11.03.2019Dozorové postupy ve finančním právuJUDr. Pavlína Vondráčková, Ph.D. 
Monday18.03.2019Měnové a devizové právoJUDr. Petr Kotáb, Ph.D. 
Monday25.03.2019Právo finančního systémudoc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 
Monday01.04.2019Bankovní právodoc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 
Monday08.04.2019Pojišťovací právoprof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. 
Monday15.04.2019Právo kapitálového trhuJUDr. Petr Kotáb, Ph.D. 
Monday22.04.2019Velikonoce 
Monday29.04.2019Rozpočtové právodoc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
Monday06.05.2019Dotační právoprof. JUDr. Hana Marková, CSc. 
Monday13.05.2019Specifické oblasti se vztahem k finančnímu právuJUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html