SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Financial Management of Territorial Self-Governing Units - HP0121
Title: Finanční hospodaření samosprávných územních celků
Guaranteed by: Department of Financial Law and Finances (22-KFP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:written
Hours per week, examination: winter s.:0/2, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HOPV0010
Old code: 12
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
Class: finanční právo
Classification: Law > Financial Law
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000
In complex pre-requisite: HM1701
Files Comments Added by
download ZS 2019 Finanční hospodaření samosprávných územních celků (HP0121).pdf Informace k předmětu JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Annotation - Czech
Předmět doplňuje a rozšiřuje výklad podávaný o rozpočtovém právu v rámci předmětu Finanční právo I.

Studenti absolvováním předmětu získají znalosti o základních otázkách hospodaření územních samosprávných celků. V rámci obecné části jde o znalosti týkající se vývoje samosprávy, územního členění, principů hospodaření a postavení obcí a krajů v systému práva obecně a finančního práva zvláště. Zvláštní část se zaměřuje na získání znalostí o majetku obcí a krajů, příjmech a výdajích veřejných rozpočtů na úrovni obcí a krajů, postupu při přípravě rozpočtů a jejich schvalování, hospodaření podle těchto veřejných rozpočtů, kontrole hospodaření a specifickým otázkám uzavření hospodaření veřejných rozpočtů na daných úrovních. Nejsou opomenuty ani otázky rozpočtového hospodaření místních samospráv na úrovni Evropské unie.

Studenti v průběhu výuky pracují s textem právních předpisů, naučí se v nich vyhledávat relevantní informace a aplikovat tyto předpisy na skutkový stav. Studenti se také seznamují s obecně závaznými vyhláškami obcí (např. podle místa jejich bydliště) a judikaturou, která se vztahuje k rozebírané problematice.
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (13.09.2022)
Requirements to the exam - Czech

Písemná zkouška 

1. Předmětem zkoušky jsou témata přednášená v zimním semestru a témata obsažená vzákladní literatuře, zejména v publikaci MARKOVÁ, Hana. Finanční hospodaření územních samosprávných celků (2008). 

2. U zkoušky je možné používat veškeré právní přepisy, není však možné používat jiné studijní materiály. 

3. Časový limit pro zkoušku je 60 minut. 

4. Test se skládá z 10 otázek. Některé otázky jsou testové, některé doplňovací a na některé student volně odpoví. 

5. Celkem je možné získat 30 bodů. 

Hodnocení zkoušky 

6. Zkouška je hodnocena takto: 

Minimální počet bodů 

Klasifikace 

26 

Výborně 

23 

velmi dobře 

20 

Dobře 

0 

neprospěl/a 

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (13.09.2022)
Syllabus - Czech

Předmět zahrnuje tato témata: 

- územní samosprávné celky – jejich vznik, postavení a úkoly, 

- regiony a jejich postavení včetně principů jejich financování, 

- majetek obcí a krajů a hospodaření sním, 

- financování místní samosprávy z pohledu evropských souvislostí, 

- spolupráce veřejného a soukromého sektoru v územní samosprávě,  

- finanční hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí či krajem,  

- postavení a finanční hospodaření organizačních složek obcí a krajů, 

- rozpočtové příjmy obce a kraje daňového a nedaňového charakteru,  

- místní a ostatní poplatky a příjmy municipalit s účelovým určením, 

- daň z nemovitých věcí, 

- dotace, veřejná podpora a investiční pobídky, 

- rozpočtové určení daní a možnosti jeho řešení, 

- výdaje z rozpočtu obce a kraje, 

- zadlužování municipalit a cesty řešení problému, 

- rozpočtový proces – kontrola a možnosti uplatnění sankcí za porušení rozpočtové kázně. 

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (13.09.2022)
Learning resources - Czech

Základní literatura: 

1. KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 344 s. ISBN 978-80-7552-935.  

2. MARKOVÁ, Hana. Finanční hospodaření územních samosprávných celků. Beroun: Eva Rozkotová – IFEC, 2008. 152 s. ISBN 978-80-87146-08-8. 

3. MARKOVÁ, Hana a Radim BOHÁČ. Rozpočtové právo. Praha: C. H. Beck, 2007. 248 s. ISBN 978-80-7179-598-8. 

Ostatní literatura: 

1. SEDMIHRADSKÁ, Lucie.  Rozpočtový proces obcí. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-967-0. 

2. MRKÝVKA, Petr. Determinace a diverzifikace finančního práva. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN978-80-210-6041-8. 

3. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Finance územní samosprávy. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4511-8. 

4. Vybrané články a příspěvky z mezinárodních konferencí (aktualizováno pro každý výukový semestr). 

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání zkoušky): 

1. zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

2. zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) 

3. zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti  

4. zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 

5. zákon č.172/1991 Sb., o přechodu některý věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí 

6. zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů 

7. zákon č. 181/1999 Sb., o přijetí Evropské charty místní samosprávy 

Ostatní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání zkoušky): 

1. Ústava České republiky (vybraná ustanovení týkající se rozebírané problematiky) 

2. zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) 

3. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

4. vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě 

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (13.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html