SubjectsSubjects(version: 875)
Course, academic year 2020/2021
  
Business Ethics - HP0101
Title: Etika v podnikání
Guaranteed by: Department of Economics (22-KNH)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: 10
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.
Class: teorie národního hospodářství
Classification: Law > Theory of National Economy
Incompatibility : HPOP0000
XP//In complex pre-requisite: HM2401
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: Michaela Špačková (01.10.2019)
Compulsory elative course, resp. selective course "Business ethics" is couceived is an interdisciplinary. Basic methodological basis on the course consists of general ethics, resp. moral philosophy and general economics. Objective of the course is to acquaint students with the key principles. Tools and methods business ethics, incluiding best practices thein operationalization in practice.
Literature - Czech
Last update: Michaela Špačková (01.10.2019)
Obligatory:
 • Seknička P., Putnová A.. Etika v podnikání a hodnoty trhu. Praha, Grada Publishing. 2016.
Recommended:
 • Benn S., Bolton S.. Key Concepts in Corporate Social Responcibility. SAGE London. 2014.
 • Bohatá M.. Základy hospodářské etiky. VŠE Praha. 1997.
 • Guardini, R. Ctnosti. Meditace o podobách mravního života. Triáda Praha. 2015.
 • Hogenová, M. – Votava, A. – Rybáková, M. Společenská odpovědnost podniku na příkladu advokátní kanceláře. Acta Universitatis Carolinae Juridica č. 3. 2008. s. 85 – 96.
 • Jones, D. Společensky odpovědné chování se firmám vyplácí. Management Press, Praha. 2014.
 • Putnová, A. – Seknička, P. – Uhlář, P. Etické řízení ve firmě. GRADA Publishing, Praha. 2007,2010.
 • Seknička, P. a kol.. Úvod do hospodářské etiky. ASPI Publishing, Praha. 1997,2001.
 • Sen, A. Etika a ekonomie. Vyšehrad, Praha. 2002.
 • Schüz, M. Základy etické odpovědnosti podniku. VŠE Praha. 2015.
 • Thompson, M. Přehled etiky. Portál. 2004.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Michaela Špačková (01.10.2019)

Zkouška má písemnou formu. Skládá se ze dvou částí: první je tvořena souborem 10 otázek (obsahuje jak otázky otevřené, tak multi choise) a druhá na zadanou otázku písemná odpověď, tj. odborný text v rozsahu A4. Student může za každou část písemné zkoušky získat maximálně 50 bodů, tj. celkem 100 bodů.

Klasifikace: výborně – 91 až 100 bodů; velmi dobře 71 až 90 bodů; dobře 51 až 70 bodů; nevyhověl 50 a méně (0 až 50) bodů. Ve zkouškovém období bude vyhlášeno celkem pět termínů zkoušky.

Pro zařazení do předtermínu zkoušky stanovuji kritérium: účast na přednáškách s tolerancí tří neúčastí za semestr.

Syllabus -
Last update: Michaela Špačková (01.10.2019)
 1. Introductio to business ethics (Úvod do etiky v podnikání)

 2. Ethical limits market (Etické limity trhu)

 3. Value tradicions - virtue (Hodnotové tradice - ctnosti)

 4. Three modern concepts of values - philosophical, social and institucional (Tři moderní koncepty hodnot - filozofický, sociální a institucionální)

 5. Market value and economic practice (hodnoty trhu a ekonomické praxe)

 6. Code of ethics and its operationalization (Etický kodex a jeho operacionalizace)

 7. Ethical and socila audit as a tool the ethical management (Etický a sociální audit, jako nástroj etického řízení)

 8. Curtural and ethical goals corporate governance and stakeholders (Kulturní a etické cíle corporate governance a teorie zájmových skupin (stakeholders))

 9. Corporate social responsibility (společenská odpovědnost firem)

 10. Ethics and human resourse management (Etika a řízení lidských zdrojů)

 11. Professional ethics (Profesní etika)

Course completion requirements - Czech
Last update: Michaela Špačková (01.10.2019)

Podíl garanta na výuce činí: 100%

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html