SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Competition Law - HP0026
Title: Soutěžní právo
Guaranteed by: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018 to 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Jiří Kindl, M.Jur., Ph.D.
doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Class: obchodní právo
Co-requisite : HP0296
In complex pre-requisite: HM1401
Annotation - Czech
Předmět poskytuje hlubší poznání obou větví soutěžního práva, práva proti omezování hospodářské soutěže a práva proti nekalé soutěži. Navazuje na výuku základního kursu obchodního práva a poskytuje prostor pro prohloubení a rozšíření znalostí této části obchodního práva. Základem výuky je rozbor jednotlivých forem soutěžního jednání reprobovaného soutěžním právem a jejich postihu a to nejen na základě unijní a národní úpravy ale i judikatury a rozhodovací praxe Evropské komise, soudního dvora EU, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a českých soudů. O správním právu a občanském právu procesním bude pojednáno v rozsahu nezbytném pro výklad postihu nedovoleného soutěžního jednání. V zájmu komplexního zpracování problematiky regulace hospodářské soutěže budou zmíněny i možné trestněprávní důsledky jednání omezujícího hospodářskou soutěž a jednání nekalosoutěžního.
Last update: Patěk Daniel, doc. JUDr., Ph.D. (15.02.2018)
Requirements to the exam - Czech

Připuštění k písemné zkoušce z předmětu je podmíněno nadpoloviční účastí studenta na přednáškách

 

 

 

- seznam právních předpisů pro účely písemné zkoušky -

 

 

 

 

 

Při řešení zadání písemné zkoušky lze používat pouze text níže uvedených předpisů, které si je student (studentka) povinen (povinna) na zkoušku přinést.

 

Seznam předpisů může být v průběhu semestru aktualizován.

 

 

 

České předpisy:

 

- zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění

 

- vyhláška ÚOHS č. 294/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti odůvodnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů a dokladů osvědčujících skutečnosti rozhodné pro spojení

 

- zákon č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže, v platném znění

 

- zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory, v platném znění

 

- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

(přípustná jsou celá ÚZ nebo jejich  ekvivalenty)

 

 

 

Unijní předpisy:

 

- čl. 101-109 SFEU (dříve čl. 81-89; možno i celý text SFEU; tedy i celé ÚZ Evropské právo či ekvivalenty)

 

- Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy, OJ 2003 L 1/1; Úř. věst., Zvl. vyd. 2004, 08/sv. 2, s. 205, v konsolidovaném znění

 

- Nařízení Komise (ES) č. 330/2010 z 20. 4. 2010, o použití čl. 101 odst. 3 SFEU na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě, Úř.věst., 23 .4. 2010, L 102/1;

 

- Nařízení Rady (ES) č. 139/2004, o kontrole spojování podniků, OJ 2004 L 24/1, Úř.věst., Zvl.vyd. 2004, 08/sv. 3, s. 40, v konsolidovaném znění

 

- Nařízení Komise (ES) č. 802/2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 139/2004, o kontrole spojování podniků, OJ 2004 L 133/1, Úř.věst., Zvl.vyd. 2004, 08/sv. 3, s. 88, v konsolidovaném znění

 

- Sdělení Komise – Sdělení o dohodách menšího významu, které výrazně neomezují hospodářskou soutěž podle čl. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (sdělení de minimis), Úř.věst. C 291, 30. 8. 2014, s. 1

 

- Nařízení Rady (EU) 2015/1589, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie (kodifikované znění), Úř.věst., 24.9.2015, L 248/9

 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES z 12. 12. 2006 o klamavé a srovnávací reklamě; Úř. věst. L 376, 27. 12. 2006, s. 21-27

 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. 5. 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu; Úř. věst. L 149, 11. 6. 2005, s. 22-39

 

Last update: Patěk Daniel, doc. JUDr., Ph.D. (15.02.2018)
Syllabus - Czech

 

 

Právní regulace hospodářské soutěže (dr. Kindl)

       (Úvod, vymezení obou větví soutěžního práva, vývoj jejich právní úpravy a vztah k evropskému právu, cíle obou větví soutěžního práva, právo a ekonomie, pojmy společné jednotlivým odvětvím veřejné větve soutěžního práva - relevantní trh, podnik/soutěžitel, narušení hospodářské soutěže)

 

Kartelové a distribuční dohody (dr. Kindl)

       (Obecný úvod, horizontální a vertikální dohody, výjimky ze zákazu kartelových dohod, řešení příkladu z praxe)

 

Zneužívání dominantního postavení (dr. Kindl)

       (Určení dominantního postavení, zneužívající praktiky, řešení příkladu z praxe)

 

Řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Komisí ve věci restriktivních praktik, soukromé vymáhání nároků z porušení veřejného soutěžního práva (dr. Kindl)

 

Kontrola spojování podniků (soutěžitelů) I (dr. Kindl)

       (pojem koncentrace, notifikační povinnost, základní struktura řízení před Komisí a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

 

Kontrola spojování podniků (soutěžitelů) II (dr. Kindl)

       (zákaz předčasného uskutečňování spojení, substantivní aspekty – posuzování dovolenosti koncentrací, řešení příkladu z praxe)

 

Veřejné podpory  (dr. Kindl)

       (evropská a česká úprava)

 

Téma či témata z oboru dle výběru studentů; analýza případu z rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, resp. českých správních soudů; řešení příkladů z praxe (dr. Kindl)

 

Aktuální judikatura v oblasti nekalé soutěže I. – generální klauzule (dr. Patěk)

 

Aktuální judikatura v oblasti nekalé soutěže II. – zvláštní skutkové podstaty (dr. Patěk)

 

Aktuální judikatura v oblasti nekalých obchodních praktik (dr. Patěk)

 

 

Last update: Patěk Daniel, doc. JUDr., Ph.D. (26.01.2018)
Course completion requirements - Czech

Podíl garanta na výuce činí 30 %.

Last update: Patěk Daniel, doc. JUDr., Ph.D. (26.01.2018)
Learning resources - Czech

 

Studijní literatura

 

 

 

Literatura povinná:

 

Právo proti omezování hospodářské soutěže

 • Munková, J., Svoboda, P., Kindl, J.: Soutěžní právo. 2. vyd. Praha:  C.H.Beck, 2012.

 • Tichý, L. a kol.: Evropské právo. (kapitola "Subvenční právo /právo státních podpor"). 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011.

   

  Právo proti nekalé soutěži

 • Bejček, J. a kol.: Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. (část "Soutěžní právo"). 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014.

 • Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J., Hrádek, J., Vojtek, P., Hajn,           P. a kol.: Občanský zákoník - Komentář - Svazek VI (relativní majetková práva 2. část). Praha: Wolters Kluwer, 2014.

   

  Literatura doporučená:

   

  Právo proti omezování hospodářské soutěže

 • Kindl, J., Munková, J.: Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016.

 • Raus, D., Oršulová, A.: Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

 • Michal, P. a kol.: Zakázané dohody a zneužívání dominantního postavení v ČR. Praha: C.H. Beck, 2010.

 • Kindl, J.: Kartelové a distribuční dohody. Teorie a praxe. Praha: C. H. Beck, 2009.

 • Janků, M., Mikušová, J.: Veřejné podpory v soutěžním právu EU. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012.

 • Kindl, J. Relevantní trh a způsob jeho vymezování. In Antitrust. 2007, č. 2, str. 44-50.

 • Kindl, J.: Podnik nebo soutěžitel .....záleží na tom? In Právní rozhledy. 2006. č. 5. str. 161-170.

 • Kindl, J.: Pojem narušení hospodářské soutěže - obecná východiska a konkrétní aplikace.  In Právní rozhledy. 2005. č. 10. str. 343-349.

 • Kindl, J.: Soutěžně-právní posuzování horizontálních dohod. Právní rádce. 2006. č. 8. str. 4-13.

 • Raus, D., Oršulová, A.: Kartelové dohody. Praha C.H. Beck, 2009.

 • Kindl J.: Soutěžně-právní posuzování vertikálních dohod. In Právní rádce. 2006. č. 9. str. 5-17.

 • Zahraniční publikace k unijnímu soutěžnímu právu a/nebo právu veřejné podpory (např. od nakladatelství Oxford University Press, Hart Publishing či Wolters Kluwer).

   

  Právo proti nekalé soutěži

 • Čech, P.: Nedotažená revoluce v právní úpravě nekalých obchodních praktik. In Právní zpravodaj, č. 3/2008. (směrnice o nekalých obchodních praktikách a kritika její implementace do zákona o ochraně spotřebitele)

 • Hajn, P.: Nekalá soutěž a některá obecná ustanovení nového občanského zákoníku. Obchodněprávní revue, 2014, č. 4.

 • Hajn, P.: Oslabená ochrana spotřebitelů? K aktuálnímu výkladu směrnice o nekalých obchodních praktikách. In Obchodněprávní revue, č. 2/2009. (a další časopisecké články tohoto hlavního autora v oboru práva proti nekalé soutěži)

 • Macek, J.: Rozhodnutí ve věcech obchodního jména a nekalé soutěže. 1. vyd., Praha: C.H.Beck, 2000. (rozsáhlé citace z rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ve věcech nekalé soutěže – 90. léta)

 • Macek, J.: Rozhodnutí ve věcech obchodní firmy a nekalé soutěže. II. díl. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. (rozsáhlé citace z rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ve věcech nekalé soutěže – 2000 až 2010)

 • Munková, J.: Právo proti nekalé soutěži. 3. vyd., Praha: C.H.Beck, 2008.

 • Ondrejová, D.: Generální klauzule nekalé soutěže v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR. In Soudní rozhledy, č. 4/2009.

 • Ondrejová, D.: Hledisko tzv. průměrného spotřebitele v nekalé soutěži. In Obchodněprávní revue, č. 8/2009.

 • Ondrejová, D.: Nekalá soutěž podle nového občanského zákoníku. In: Obchodněprávní revue, 2013, č. 7 – 8.

 • Ondrejová, D.: Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014

 • Ondrejová, D.: Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Praha: Wolters Kluwer, 2010.

 • Ondrejová, D.: Předběžná opatření ve sporech z nekalé soutěže. In Obchodněprávní revue, č. 10/2011.

 • Ondrejová, D.: Přehled judikatury ve věcech nekalé soutěže. Praha: Wolters Kluwer, 2011.

 • Ondrejová, D.: Přiměřené zadostiučinění z pohledu teorie a aktuální soudní praxe ve sporech z nekalé soutěže. In Právní rozhledy, č. 21/2009.

 • Patěk, D.: Nad aktuální podobou práva proti nekalé soutěži (nejen) v občanském zákoníku. In Obchodněprávní revue, č. 3/2016.

 • Komentáře k příslušným ustanovením občanského zákoníku.

   

Články z časopisů Právní rozhledy, Soudní rozhledy a Obchodněprávní revue, Beckův komentář k občanskému zákoníku, Rozhodnutí ve věcech obchodní firmy a nekalé soutěže (II. díl), Beckův komentář k zákonu o ochraně hospodářské soutěže (3. vyd.), komentář D. Ondrejové (Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku) a publikace Veřejné podpory v soutěžním právu EU jsou v elektronické podobě dostupné na PF UK v databázi Beck-online.

 

Last update: Patěk Daniel, doc. JUDr., Ph.D. (15.02.2018)
Schedule by date
Day Date Description Teacher Files Note
Wednesday27.02.2019Právo proti nekalé soutěži Idoc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 
Wednesday06.03.2019Právo proti nekalé soutěži IIdoc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 
Wednesday13.03.2019Právní regulace hospodářské soutěže (Úvod, vymezení obou větví soutěžního práva, vývoj jejich právní úpravy a vztah k evropskému právu, cíle obou větví soutěžního práva, právo a ekonomie, pojmy společné jednotlivým odvětvím veřejné větve soutěžního práva - relevantní trh, podnik/soutěžitel, narušení hospodářské soutěže)JUDr. Jiří Kindl, M.Jur., Ph.D. 
Wednesday20.03.2019Kartelové a distribuční dohody (Obecný úvod, horizontální a vertikální dohody, výjimky ze zákazu kartelových dohod, řešení příkladu z praxe)JUDr. Jiří Kindl, M.Jur., Ph.D. 
Wednesday27.03.2019Zneužívání dominantního postavení (Určení dominantního postavení, zneužívající praktiky, řešení příkladu z praxe)JUDr. Jiří Kindl, M.Jur., Ph.D. 
Wednesday03.04.2019Řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Komisí ve věci restriktivních praktik, soukromé vymáhání nároků z porušení veřejného soutěžního právaJUDr. Jiří Kindl, M.Jur., Ph.D. 
Wednesday10.04.2019Kontrola spojování podniků (soutěžitelů) I (pojem koncentrace, notifikační povinnost, základní struktura řízení před Komisí a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)JUDr. Jiří Kindl, M.Jur., Ph.D. 
Wednesday17.04.2019Kontrola spojování podniků (soutěžitelů) II (zákaz předčasného uskutečňování spojení, substantivní aspekty - posuzování dovolenosti koncentrací, řešení příkladu z praxe)JUDr. Jiří Kindl, M.Jur., Ph.D. 
Wednesday24.04.2019Veřejné podpory (evropská a česká úprava)JUDr. Jiří Kindl, M.Jur., Ph.D. 
Wednesday01.05.2019Státní svátek 
Wednesday08.05.2019Státní svátek 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html