SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Exercises in Business Law - HP0025
Title: Obchodně právní praktikum
Guaranteed by: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018 to 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
Guarantor: doc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
Teacher(s): doc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
doc. JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
Co-requisite : HP0296
In complex pre-requisite: HM1401
Annotation - Czech
Výběrový předmět je určený pro studenty s hlubším zájmem o obchodní právo. Poznatky z tohoto předmětu studenti využijí zejména v případě, že budou pracovat jako advokáti, podnikoví právníci, notáři nebo soudci. Výuka je zaměřena na rozvíjení již nabytých znalostí a dovedností studentů v oblasti obchodního práva.
Předmět rozvíjí schopnost studentů prakticky propojit nabyté znalosti, jejich schopnost právo interpretovat a aplikovat a zejména pak schopnost právně argumentovat (např. při zpracování připomínek ke smlouvě, vyjádření k žalobě apod.) a schopnost správně stylizovat právní dokumenty.
Průběh výuky vyžaduje aktivní účast studentů. Studenti se na jednotlivé hodiny průběžně připravují podle zadání vyučujících. Studenti během semestru samostatně vypracují 4 práce – zadání se každoročně obměňují. Práce zpracovávají studenti doma. V posledním měsíci výuky proběhne cvičný soudní proces.
Výběrový předmět „Obchodně právní praktikum“ navazuje na ukončenou výuku předmětu obchodní právo a je určen pro studenty 4. a 5. ročníku. Tento předmět zájemcům umožňuje získat i praktické dovednosti a návyky potřebné pro řádný výkon právnických povolání.
Důvodem omezeného počtu studentů je snaha o vytvoření dostatečného prostoru pro individuálnější přístup ke studentům, zejména při rozboru a hodnocení jimi vypracovaných úkolů. Z tohoto důvodu není možný nadlimitní zápis.

Last update: Eichlerová Kateřina, doc. JUDr., Ph.D. (15.05.2020)
Syllabus - Czech

 

Sylabus:

 

1.         Právní rozbor I                           17. 10. 2018    

Úvod do problematiky zpracování právního rozboru a jeho prezentace

Zadání první domácí práce: zhodnocení konkrétního soudního rozhodnutí, odevzdání první domácí práce do neděle 21. 10. 2018

Přednášející: JUDr. Eichlerová

 

2.         Právní rozbor II                          24. 10. 2018

Problematika zpracování právního rozboru

Prezentace právních rozborů zpracovaných jednotlivými studenty, diskuse a hodnocení písemného zpracování i ústního projevu (část I.)

Přednášející: JUDr. Eichlerová

 

3.         Právní rozbor III                         31. 10. 2018

Problematika zpracování právního rozboru

Prezentace právních rozborů zpracovaných jednotlivými studenty, diskuse a hodnocení písemného zpracování i ústního projevu (část II.)

Zadání druhé domácí práce: právní rozbor, odevzdání druhé domácí práce do středy 21. 11. 2018

Přednášející: JUDr. Eichlerová

 

4.         Péče řádného hospodáře I           7. 11. 2018

Rozhodování v požadovaném standardu

Rozhodování členů volených orgánů, pravidlo business judgment rule

Zadání třetí domácí práce: připomínky ke společenské smlouvě, odevzdání třetí domácí práce do neděle 16. 11. 2018

Přednášející: JUDr. Josková

 

5.         Péče řádného hospodáře II         14. 11. 2018

Horizontální a vertikální delegace

Přednášející: JUDr. Josková

 

6.         Společenská smlouva                  21. 11. 2018

Problematika obsahu společenské smlouvy.

Diskuse o připomínkách ke společenské smlouvě, hodnocení písemného zpracování.

Rozbor třetí domácí práce

Přednášející: JUDr. Josková

 

7.         Právní rozbor IV                         28. 11. 2018

Problematika zpracování právního rozboru

Diskuse o zpracovaném právním rozboru; hodnocení písemného zpracování i ústního projevu

Rozbor druhé domácí práce

Přednášející: JUDr. Eichlerová

 

8.         Konflikty v obchodní korporaci I           5. 12. 2018

Konflikty mezi společníky. Konflikty mezi členy volených orgánů, společníky a společností.

Zadání čtvrté domácí práce: návrh a protinávrh k mimosoudnímu řešení vnitřního sporu v obchodní korporaci, odevzdání čtvrté domácí práce do neděle 9. 12. 2018

Přednášející: JUDr. Eichlerová

 

9.         Konflikty v obchodní korporaci II          12. 12. 2018

Cvičné mimosoudní vyjednávání

Přednášející: JUDr. Eichlerová

 

10.     Shrnutí, závěrečný test   19. 12. 2018

Přednášející: JUDr. Eichlerová

 

 

                              

Last update: Eichlerová Kateřina, doc. JUDr., Ph.D. (15.05.2020)
Registration requirements - Czech

 

Počet studentů: omezen na 20

 

Zápis studentů neprobíhá přes Informační systém. Do předmětu budou zapsáni studenti garantem předmětu podle úspěšnosti v testu pořádaném dne 1. října (pondělí) v 10 hod.; místnost bude upřesněna. Do předmětu bude zapsáno prvních patnáct nejúspěšnějších studentů, kteří dosáhli ze vstupního testu minimálně 3 body (z 10 možných). Účast na testu je volná, předběžné přihlášení se nevyžaduje. Test bude zaměřen na prověření znalostí a dovedností z obchodního práva. Používání právních předpisů je povoleno. 

Last update: Eichlerová Kateřina, doc. JUDr., Ph.D. (15.05.2020)
Course completion requirements - Czech

Podíl garanta na výuce činí 70 %. 

Předmět je zakončen písemným testem.

Konečná klasifikace vychází z 20 % z výsledku písemného testu, z 80 % za vypracování písemných prací (každá práce je zohledněna 20 %. Dalších 30 % lze získat v rámci cvičného soudního řízení).
Klasifikace: 100 – 80 % výborně, 79 – 60 % velmi dobře, 59 – 30 % dobře, 29 – 0 % neprospěl.

Zkouškové okruhy pro písemný test 

1.                     Zástupci podnikatele

2.                     Péče řádného hospodáře

3.                     Společenská smlouva a její význam

4.                     Konflikty mezi společníky

5.                     Konflikty mezi členy volených orgánů, společností a společníky

6.                     Tvorba společenské smlouvy

7.                     Tvorba právního rozboru

8.                     Vedlejší (akcionářské) dohody

9.                     Výklad smlouvy obecně a výklad společenské smlouvy

10.                  Význam a interpretace soudních rozhodnutí v obchodním právu

 

Last update: Eichlerová Kateřina, doc. JUDr., Ph.D. (15.05.2020)
Learning resources - Czech

 

Seznam literatury

Bobek, M., Kühn, Z. a kol. Judikatura a právní argumentace. 2. vyd., Praha: Auditorium, 2013

Čech, P., Šuk, P. Právo obchodních společností. V praxi a pro praxi (nejen soudní). Praha: Bova Polygon, 2016

Černá, S., Štenglová, I., Pelikánová, I., Dědič, J. a kol. Obchodní právo - podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016

Černá, S., Štenglová, I., Pelikánová, I. a kol. Právo obchodních korporací. Praha: Wolters Kluwer, 2015

Wintr, J. Metody a zásady interpretace práva. Praha: Auditorium, 2013.

 

Doporučená:

DFCR

Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část. C.H.Beck, Praha, 2014

Lasák, J., Pokorná, J., Čáp Z, Doležil, T. a kol. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. I. a II. díl. Wolters Kluwer, Praha 2014

Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2017

 

 

 

 

Last update: Eichlerová Kateřina, doc. JUDr., Ph.D. (15.05.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html