SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Banking Transactions - HP0022
Title: Bankovní obchody
Guaranteed by: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018 to 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:combined
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Štefan Elek, LL.M., Ph.D.
doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
Class: obchodní právo
Classification: Law > Business Law
Co-requisite : HP0296
XP//In complex pre-requisite: HM1401, HM1801
Annotation - Czech
Last update: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)
Povinně volitelný předmět poskytuje hlubší poznání vybrané části obchodního závazků. Navazuje na výuku základního kursu obchodního práva a poskytuje prostor pro rozšíření znalostí těch závazků, v nichž jako jedna ze smluvních stran vystupuje nejčastěji banka.

Předmětem výuky je právní úprava bankovních smluv a otázky právní ochrany slabší smluvní strany (klienta banky) v tuzemské i komunitární úpravě. V rámci předmětu je podána právní analýza jednotlivých smluvních typů uzavíraných v bankovním sektoru, zejména smlouvy o účtu (platebním, jiném než platebním a vkladní knížce), smlouvy o inkasu, akreditivu, různých úvěrové smlouvy a zajištění dluhů. Součástí výuky jsou i smlouvy, které uzavírá banka v postavení obchodníka s cennými papíry. V předmětu výrazně převažuje problematika práva soukromého a důraz je kladen na otázky obchodních závazků. Právo veřejné, zejména některé otázky práva správního a finančního, jsou pojednány pouze v rozsahu nezbytném pro vysvětlení postavení banky jako účastníka závazků.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Alena Vacková (09.04.2020)

 

Požadavky ke zkoušce:  Nepočítá se s distanční formou kontroly studia

 

 

 Připuštění k postupové zkoušce z předmětu je podmíněno nadpoloviční účastí studenta na přednáškách

 

  

 

Otázky ke zkoušce  z povinně volitelného předmětu

 

Bankovní obchody 

 

 1.  Banka jako podnikatel  

 2.  Bankovní obchody a jejich členění 

 3.  Ochrana spotřebitele v rámci bankovních obchodů 

 4.  Obchodní podmínky bank 

 5.  Účet (platební a jiný než platební účet) 

 6.  Vkladní knížka a jednorázový vklad 

 7.  Smlouvy o platebních službách

 8.  Platební styk 

 9.  Akreditiv 

10. Inkaso 

11. Bankovní záruka 

12. Úvěr a zápůjčka 

13. Zajištění pohledávek z úvěrů - obecně 

14. Finanční zajištění 

15. Spotřebitelský úvěr 

16. Úvěry pro korporátní klienty, syndikované úvěry 

17. Projektové financování, prodej úvěrových pohledávek a sekuritizace 

18. Závazky v investičním bankovnictví 

19. Podstata, funkce a druhy finančních a komoditních derivátů 

20. Smluvní dokumentace finančních a komoditních derivátů

Syllabus - Czech
Last update: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)

 

Obecné otázky bankovních obchodů, banka jako podnikatel

Smlouva o účtu 

Platební služby a platební styk

Jednorázový vklad, akreditiv a inkaso

Bankovní záruka a finanční záruka

Smlouva o úvěru, úvěr v bankovní praxi

Závazky v investičním bankovnictví

Finanční a komoditní deriváty

 

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 60 %.

Learning resources - Czech
Last update: Alena Vacková (11.04.2017)

 LITERATURA.

Povinná:

1.                 Liška, P., Elek, Š., Marek, K.: Bankovní obchody. Praha: WoltersKluwer, a.s., 2014

2.                 Černá, S., Štenglová, I., Pelikánová, I., Dědič, J. a kolektiv. Obchodní právo - podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele. 1. vydání.

                    Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016

 

 

Doporučená:

1.                  Beran, J. Doležalová, D., Strnadel, D., Štěpánová, A. Zákon o platebním styku. Komentář. Praha: C.H.Beck, 2011.

2.                  Dvořák, J. Švestka, J., Zuklínová, M. a kol. Občanské právo hmotné 1. Díl první: Obecná část. Praha: WoltersKluwer ČR, 2013.

3.                  Eliáš, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: Sagit, 2012.

4.                  Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055 - 3014). Komentář. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2014.

5.                  Husták, Z. Šovar, J., Franěk, M., Smutný, A., Cetlová, K., Doležalová, D. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Komentář. Praha: C.H.Beck, 2012.

6.                  Jílek, J. Finanční a komoditní deriváty. Praha: GradaPublishing, 2002.

7.                  Jílek, J. Termínové a opční dohody. Praha : GradaPublishing, 1995.

8.                  Marek, R., Ježek, V. Cenné papíry v novém občanském zákoníku. Praha : C.h.Beck, 2013.

9.                  Nývltová, R., Režňáková, M. Mezinárodní kapitálové trhy - zdroj financování. Praha : Grada Publishing, 2007.

10.               Liška, P., Dřevínek, K., Elek, Š., Kotáb, P., Rýdl, T. Zákon o bankách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016

11.              Štenglová, I., Havel, B., Cíleček, F., Kuhn, P., Šuk, P. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. Praha : C.H.Beck, 2013.

12.              Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: WoltersKluwer, 2014.

 

Schedule by date
Day Date Description Teacher Note
Monday24.02.2020Úvod. Obecné otázky bankovních obchodůdoc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. 
Monday02.03.2020Banka jako podnikateldoc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. 
Monday09.03.2020Smlouva o účtu I. (platební účet)doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. 
Monday16.03.2020Smlouva o účtu II. (jiný než platební účet, vkladní knížka)doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. 
Monday23.03.2020Platební služby a platební stykJUDr. Štefan Elek, LL.M., Ph.D. 
Monday30.03.2020Smlouva o úvěru, úvěr v bankovní praxiJUDr. Štefan Elek, LL.M., Ph.D. 
Monday06.04.2020Akreditiv a bankovní zárukadoc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. 
Monday20.04.2020Inkaso a jednorázový vklad doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. 
Monday27.04.2020Závazky v investičním bankovnictvíJUDr. Štefan Elek, LL.M., Ph.D. 
Monday04.05.2020Finanční a komoditní derivátyJUDr. Štefan Elek, LL.M., Ph.D. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html