SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Housing Law - HP0021
Title: Bytové právo
Guaranteed by: Department of Civil Law (22-KOP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: 2
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Teacher(s): doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Class: obchodní právo
občanské právo
Classification: Law > Business Law, Civil Law
Co-requisite : HP0273
XP//In complex pre-requisite: HM1201
Annotation - Czech
Last update: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (21.01.2020)
Jedná se o interdisciplinární obor s jednoznačně dominujícím soukromým právem. Tento předmět rozvíjí hlouběji poznatky z oblasti občanského a obchodního práva. I proto je určen posluchačům, kteří mají značnou část těchto oborů již přednesenou. Výuka se především zaměřuje na nájem a vlastnictví bytů a prostor sloužících podnikání včetně specifik v oblasti bytových družstev. Dále se probírají i související otázky plynoucí z civilního procesu. Konečně jsou zde vykládány související faktory z práva daňového a práva stavebního. Výuka je zajištěna doc. Salačem z katedry občanského práva, JUDr. Novotným, advokátem specializujícím se na dané téma, dále pak specialistou na právo daňové. Posluchači získají komplexní pohled na danou, velice frekventovanou, právní problematiku. Základem je teoretická výuka, která je však hojně doplňována příklady praktickými i judikaturou.
Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (21.01.2020)

Forma kontroly studia: ústní zkouška

Otázky:

01. Bytové právo jako pedagogická disciplína (obsah)
02. Vývoj právní úpravy bydlení
03. Ústavní základy BP
04. Bytová politika
05. Nájemní smlouva - obecně
06. Vznik a zánik nájemního vztahu
07. Nájemné
08. Provádění běžné údržby a drobných oprav
09. Práva a povinnosti pronajímatele
10. Práva a povinnosti nájemce
11. Úhrady za služby s nájmem poskytované
12. Společný nájem bytu
13. Společný nájem bytu manželi
14. Přechod nájmu při úmrtí nájemce
15. Přechod nájmu při opuštění společné domácnosti
16. Výměna bytu
17. Podnájem bytu
18. Způsoby zániku nájmu bytu
19. Výpověď z nájmu bytu
20. Soudní obrana nájemce
21. Vyklizení bytu
22. Nájemce a stavební řízení
23. Nájem prostor sloužících k podnikání
24. Bytové spoluvlastnictví
25. Vznik jednotky
26. Výstavba domu s jednotkami
27. Práva a povinnosti vlastníka jednotky
28. Správa domu a pozemku
29. Zrušení bytového spoluvlastnictví
30. Bytové družstvo
31. Práva a povinnosti člena bytového družstva
32. Založení a vznik bytového družstva
33. Základní členské vklady a zapisovaný základní kapitál
34. Vznik členství v bytovém družstvu (podmínky členství)
35. Zánik členství v bytovém družstvu
36. Převod členských práv a povinností v bytovém družstvu
37. Přechod členství v bytovém družstvu (dědění)
38. Orgány bytového družstva
39. Výstavba domu s jednotkami
40. Práva a povinnosti vlastníka jednotky
41. Správa domu a pozemku
42. Zrušení bytového spoluvlastnictví
43. Specifika nájemního vztahu k družstevnímu bytu
44. Nájem služebního bytu, nájem bytu zvláštního určení
45. Společný nájem a společné členství v bytovém družstvu
46. Zánik nájmu družstevního bytu při zániku členství
47. Opravy a údržba družstevního bytu (podle druhů bytových družstev)
48. Úhrada za užívání družstevního bytu (nájem - podle druhů bytových družstev)
49. Obsah prohlášení
50. Obsah smlouvy o převodu vlastnictví bytu
51. Vztah k pozemku při převodu vlastnictví k bytu
52. Smlouva o výstavbě bytů do vlastnictví
53. Převody nebytových prostor, garáží, ateliérů v družstevních domech do vlastnictví členů
54. Práva k pozemkům u družstevních domů při převodech jednotek do vlastnictví členů
55. Majetkové vypořádání s družstvem při převodu jednotky do vlastnictví
56. Společenství vlastníků jednotek jako subjekt práva, orgány společenství vlastníků
57. Ustanovení trestního zákona související s byty
58. OSŘ a bydlení (žaloby - příslušnost)
59. Daně a byty

 

Požadavky pro uznání předmětu z předchozího studia:

Předmět Bytové právo navazuje na předmět Občanské právo hmotné II, proto lze uznat studijní povinnosti z těchto předmětů jen tehdy, pokud byly vykonány po datech shodných s datem stanoveným pro předmět Občanské právo hmotné II, tj. po 1. lednu 2013. Pokud byla kontrola studia splněna v období 01. 01. 2012 až 01. 01. 2013, je předepsána ústní rozdílová zkouška. Obsah rozdílové zkoušky bude odpovídat rozsahu pouze podstatných změn právní úpravy bytového práva, tj. 1) bytová družstva podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 2) výpověď z nájmu bytu a 3) nájem prostor sloužící k podnikání.

Syllabus - Czech
Last update: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (21.01.2020)

Mezi přednášená témata patří především:

01. Úvod do bytového práva a jeho vývoj, bytová politika
02. Nájemní smlouva obecně
03. Nájem bytu, domu
04. Nájem nebytových prostor, vlastnictví bytů obecně
05. Bytové družstvo
06. Specifika družstevního nájmu
07. Převody družstevních bytů
08. Převody vlastnictví bytů nedružstevních
09. Procesní předpisy související s nájmem bytů
09. Společenství vlastníků
10. Daně a byty

Přesný rozpis přednášek pro semestr, kdy se předmět vyučuje, najdete níže.

Rozpis přednášek se může od sylabu lišit vzhledem k potřebě reagovat na aktuální otázky právní teorie a praxe.

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (21.01.2020)

Podíl garanta na výuce činí 90%

Learning resources - Czech
Last update: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (21.01.2020)

ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek V. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2014 (partie autorů: Bajura a Salač)

KABELKOVÁ, E., DEJLOVÁ, H. Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2013

KABELKOVÁ, E., SCHÖDELBAUEROVÁ, P. Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku. Komentář. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2013

 

Příslušné části z následujících předpisů vztahujících se k předmětu:

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod,

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,

zákon č. 256/2013 Sb., katastrální zákon,

zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty,

zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon,

nařízení vlády č. 453/2013 Sb., o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě

nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu

Judikatura

Na přednáškách bude konkrétně upozorněno na aktuální judikaturu, a to zejména Evropského soudu pro lidská práva, Ústavního soudu ČR, Nejvyššího soudu ČR a dalších soudů nevyjímaje.

S výhradou sdělení dalších možných aktuálních pramenů během výuky.

Schedule by date
Day Date Description Teacher Note
Monday24.02.2020Úvod, historický vývoj, bytová politikadoc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 
Monday02.03.2020Nájem bytu, domu 1. částdoc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 
Monday09.03.2020Nájem bytu, domu 2. částdoc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 
Monday16.03.2020Vlastnictví bytů 1. část 
Monday23.03.2020Vlastnictví bytů 2. část 
Monday30.03.2020Bytové družstvo 1. část 
Monday06.04.2020Bytové družstvo 2. část 
Monday13.04.2020Velikonoce – výuka zrušena  
Monday20.04.2020Procesní aspekty vlastnictví bytů a bytových družstev 
Monday27.04.2020Nájem nebytových prostor; procesní aspekty doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 
Monday04.05.2020Daně a byty 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html