SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Diploma Seminar I - Envrionmental Law - HP0014
Title: Diplomový seminář I. z tematického okruhu právo životního prostředí
Guaranteed by: Department of Environmental Law (22-KPZP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0 colloquium [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Teacher(s): prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Co-requisite : HP0391, HP0392, HS0216, HS1014
Incompatibility : HP0002, HP0003, HP0004, HP0005, HP0006, HP0007, HP0008, HP0009, HP0010, HP0012, HP0013, HP0015, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0030, HP0034, HP0035
N//Is incompatible with: HP0006, HP0010, HP0013, HP0003, HP0002, HP0018, HP0007, HP0005, HP0020, HP0017, HP0004, HP0008, HP0012, HP0035, HP0034, HP0009, HP0015, HP0030, HP0016
Annotation - Czech
Last update: JUDr. Jiří Pokorný, Ph.D. (31.01.2018)
Cílem předmětu je pomoci studentům magisterského studia Právnické fakulty UK při psaní jejich diplomových prací v oboru právo životního prostředí. Předmět si nečiní nárok na absolutní úplnost ani vyčerpávající zpracování tématiky. Po absolvování semináře je předpokládána konzultace s vedoucím diplomové práce.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Eva Slavíčková (30.03.2020)

Diplomový seminář z práva životního prostředí    S ohledem na předpokládaný vývoj situace na Právnické fakultě UK a ve snaze usnadnit studentům splnění podmínek pro přihlášení na 1. a 2. část státní závěrečné zkoušky

 

p r o m í j í m

 

studentům, kteří se budou hlásit na státní závěrečnou zkoušku (tj. též na obhajobu diplomové práce), která se bude konat v období od května do konce roku 2020, a kteří se dosud nezúčastnili společné úvodní přednášky do diplomového semináře (naposledy na KPŽP konané na konci roku 2019),

 

povinnost účasti 

na společné úvodní přednášce do diplomového semináře.

 

    Jedinou podmínkou pro udělení zápočtu za splnění studijní povinnosti „Diplomový seminář I.“ tedy zůstává absolvování stanoveného počtu konzultací (včetně konzultací elektronických) studenta se svým vedoucím diplomové práce.

 

    Studenti, kteří splňují shora uvedenou podmínku, nechť kontaktují svého vedoucího diplomové práce a požádají jej o zapsání zápočtu za „Diplomový seminář I.“ do SIS.

 

 

Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.  

proděkan a vedoucí Katedry práva životního prostředí PF UKV Praze dne 27. 3. 2020

 

 

 

                

 
Syllabus - Czech
Last update: JUDr. Jiří Pokorný, Ph.D. (31.01.2018)

1. Úvodem

2. Výběr tématu a název práce, zadání tématu

3. Práce s literaturou a ostatními prameny , citace

4. Plagiátorství

5. Práce a cizí jazyky, práce a její struktura

6. Počítač, internet a vědecká práce

7. Formální náležitosti práce, závažné prohlášení, grafika

8. Závěr práce

9. Nejčastější chyby a omyly diplomantů

10. Role a význam vedoucího diplomové práce a konzultantů

11. Oponent

12. Odevzdání práce

13. Zveřejňování práce

14. Obhajoba

15. Závěrem

Použitá a doporučená literatura

Seznam učitelů katedry

Registration requirements - Czech
Last update: JUDr. Jiří Pokorný, Ph.D. (31.01.2018)

Pro zápis předmětu je třeba si zapsat i příslušné částí státní závěrečné zkoušky, viz korekvizity.

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Jiří Pokorný, Ph.D. (31.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 50%. 

Learning resources - Czech
Last update: JUDr. Jiří Pokorný, Ph.D. (31.01.2018)

Opatření děkana č. 17/2017 o závěrečných pracích

Individuálně na základě konzultace s vedoucím

Poznámka:

Může být též Diplomový seminář II., a to v případě, kdy student část práce píše/napsal v zahraničí během studijního pobytu a tato je mu uznána.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html