SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Diploma seminar I - Criminal Law - HP0006
Title: Diplomový seminář I. z tematického okruhu trestní právo
Guaranteed by: Department of Criminal Law (22-KTP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0 colloquium [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Teacher(s): prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Co-requisite : HP0761, HP0762, HP0763, HP0765, HS0213, HS1011
Incompatibility : HP0002, HP0003, HP0004, HP0005, HP0007, HP0008, HP0009, HP0010, HP0012, HP0013, HP0014, HP0015, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0030, HP0034, HP0035
N//Is incompatible with: HP0003, HP0010, HP0013, HP0002, HP0018, HP0007, HP0005, HP0004, HP0020, HP0017, HP0014, HP0008, HP0012, HP0034, HP0035, HP0009, HP0015, HP0030, HP0016
Files Comments Added by
download Diplomový seminář.doc Diplomový seminář - náhradní termín - 27.3.2020 od 12 hodin, místnost č. 319 Martina Bárová
download Diplomový-seminář-řádný.docx Úvodní přednáška do diplomového semináře - 29.11.2019 od 12 hodin, místnost č. 319 Martina Bárová
Annotation - Czech
Last update: JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. (01.02.2018)
Tento povinně volitelný předmět je určen studentům, kteří mají zadanou diplomovou práci na katedře trestního práva. Témata, která jsou vypisována katedrou, jsou z oblasti trestního práva hmotného nebo z trestního práva procesního. Smyslem je seznámit studenty s tím, jakým způsobem napsat a obhájit diplomovou práci.
Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. (01.02.2018)

Podmínkami úspěšného absolvování předmětu je účast na celokatederním semináři a úvodní konzultace se školitelem diplomové práce. Pro zápis předmětu je třeba si zapsat i příslušné částí státní závěrečné zkoušky, viz korekvizity.

Syllabus - Czech
Last update: JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. (01.02.2018)

Obsahem výuky a následných konzultací jsou jak formální, tak obsahové náležitosti diplomové práce. Mezi formální požadavky patří například rozsah práce, její fromální náležitosti, její členění, problematika správného používání a citace literárních (popřípadě jiných) pramenů. Z obsahových požadavků je pozornost upřena na vymezení předmětu práce, jejího smyslu a cíle (včetně stanovení určitého úkolu), výběr konkrétních výchozích pramenů (kupř. literárních, normativních, judikatorních), problematika metody práce a podobně.

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. (01.02.2018)

Podíl garanta na výuce činí 30 %.

Learning resources - Czech
Last update: JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. (01.02.2018)

Literatura je odvislá od tématu diplomové práce. Výchozí zdroje vycházejí z povinných a doporučených učebnic ke trestnímu právu hmotnému a trestnímu právu procesnímu. 

 

Trestní právo hmotné

Povinná literatura:

1.Jelínek J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání podle stavu k 1. 10. 2017. Praha: Leges, 2017.

2. Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016.

Doporučená literatura

1. Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D., Vanduchová, M. Systém českého trestního práva. Praha: Novatrix, 2009.

 

Trestní právo procesní

Povinná literatura:

1. Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1. 10. 2016 včetně změn vyplývajících ze zákona č. 264/2016 Sb. Praha: Leges, 2016.

2. Fenyk J., Císařová D., Gřivna, T. a kol. Trestní právo procesní. 6. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html