Employment of foreigners and their social integration - HOPV0215
Title: Zaměstnávání cizinců a jejich sociální integrace
Guaranteed by: Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.
Teacher(s): prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
JUDr. Štěpán Pastorek
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., DSc.
JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.
Incompatibility : HP0681
Examination dates   SS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)
Aktuální mezinárodní situace vyvolává řadu akademických diskusí o problematice mezinárodní migrace a postavení zahraničních zaměstnanců na trhu práce a zvyšuje poptávku po právních službách v této oblasti. Cílem předmětu je vybavit posluchače základními znalostmi a dovednostmi nutnými k porozumění právního postavení cizinců v českém pracovním a sociálním právu. V zemi jako je ČR, tedy v členském státě EU, je třeba toto téma uchopit z pohledu volného pohybu osob, jež legálně pobývají na území některé z členských zemí EU. S volným pohybem pak úzce souvisí právo na přístup k zaměstnání, právo na přístup k systému sociálního zabezpečení, ale i právo na sociální integraci a na vzdělání. Předmět nahlédne všechny výše zmíněné otázky z pohledu českého i evropského práva.

Cílem předmětu je podat studentům ucelenou a prohloubenou informaci o sociálních právech migrantů a pomocí praktického řešení konkrétních případů dát nahlédnout celou komplexnost a složitost této aktuální problematiky při aplikaci národního a evropského práva záro
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)

1.  K úspěšnému absolvování předmětu je vyžadována docházka nejméně 70 %  

2.  Dále odevzdání seminární práce v rozsahu 6 – 15 normostran na téma, které si student zvolí po dohodě s garantem předmětu (tomsej@prf.cuni.cz) a které souvisí s odpřednášenou látkou.  

3. Obsahem seminární práce by měla být analýza zvoleného problému zohledňující existující literaturu a obsahující vlastní názory a závěry studenta. Přijaty nebudou práce čistě popisného charakteru. 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)

V rámci předmětu bude věnována pozornost těmto oblastem:  

1. Migrace a volný pohyb osob z hlediska mezinárodního a evropského práva  

2. Rovné zacházení a zákaz diskriminace cizinců  

3. Volný pohyb pracovníků v EU 

4. Právní úprava pobytu a zaměstnávání cizinců v ČR 

5. Pracovněprávní postavení cizinců, agenturní zaměstnávání cizinců  

6. Koordinace sociálního zabezpečení vEU 

7. Sociální zabezpečení a integrace cizinců v ČR 

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)

Základní literatura: 

1. Tomšej, J. Zaměstnávání cizinců v České republice. Wolters Kluwer. 2. vydání. Praha 2020 

2. Koldinská, K., Scheu, H. Ch., Štefko, M. Sociální integrace cizinců, Auditorium, Praha 2016 

3. Štefko, M., Koldinská, K. Sociální práva cizinců, C.H. Beck. Praha 2013 

4. Koldinská, K., Tomeš, I., Křepelka, F. Sociální právo EU, Wolters Kluwer. Praha 2017 

5. Koldinská, K., Pikorová, G., Švec, L., Tomeš, I. Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU. C.H.Beck. Praha 2012 

Schedule by date
Day Date Description Teacher Files Note
Wednesday21.02.2024Úvodní přednáška. Postavení cizince v domácím, mezinárodním a evropském právu. Zákaz diskriminace.JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D. 
Wednesday28.02.2024Koordinace sociálního zabezpečení v EU.prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 
Wednesday06.03.2024Postavení cizinců v pracovněprávních vztazích I.JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D. 
Wednesday13.03.2024Postavení cizinců v pracovněprávních vztazích II.JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D. 
Wednesday20.03.2024Vysílání zaměstnanců.doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., DSc. 
Wednesday27.03.2024Postavení cizinců v systémech sociálního zabezpečení.prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 
Wednesday03.04.2024Právní úprava pobytu a zaměstnávání cizinců v ČR I.JUDr. Štěpán Pastorek 
Wednesday10.04.2024Právní úprava pobytu a zaměstnávání cizinců v ČR II.JUDr. Štěpán Pastorek 
Wednesday17.04.2024Nelegální práce cizinců.JUDr. Štěpán Pastorek 
Wednesday24.04.2024Sociální integrace cizinců.prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.