SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Consumer Protection - HOPV0211
Title: Ochrana spotřebitele
Guaranteed by: Department of Civil Law (22-KOP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Teacher(s): doc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
prof. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Dr. Rita Ildikó Sik - Simon, LL.M., Dr.
Incompatibility : HP0681, HV3723
In complex pre-requisite: HMOD0006
Annotation - Czech
Spotřebitelské právo je dílčím odvětvím občanského práva, jehož předmětem jsou smluvní vztahy vznikající mezi podnikateli – obchodníky, dodavateli – a jejich zákazníky – spotřebiteli. Právní úprava ochrany spotřebitele prostupuje do mnoha právních odvětví, a to jak na úrovni veřejného, tak práva soukromého. Hlavním cílem předmětu je studentům poskytnout ucelený přehled o problematice spotřebitelského práva a ochrany spotřebitele v rámci národní a evropské právní úpravy. Studenti si po absolvování předmětu osvojí např. znalosti právních jednání spotřebitelů, jakožto slabších smluvních stran, v souvislosti se všeobecnými obchodními podmínkami a v souvislosti s tzv. formulářovými smlouvami, znalosti spojené s vymáháním spotřebitelských práv, ale zároveň i znalosti obsáhlé a stále vznikající judikatury. Hostující přednášející se ve svých výkladech zaměří i na problematické otázky ochrany spotřebitele v oblastech zvláštních smluv.
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Requirements to the exam - Czech

1.      Kolokvium spočívá ve složení písemného testu.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Syllabus - Czech

Předmět zahrnuje tato témata:

-              Pojem, předmět, systematika a vývoj spotřebitelského práva, evropské spotřebitelské acquis

-              Spotřebitel – pojem a vymezení, princip ochrany slabší strany a jeho soukromoprávní limity, hledisko průměrného spotřebitele

-              Právní ochrana spotřebitele ve světle národní legislativy

-              Uzavírání smluv distančním způsobem a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory

-              Zneužívající klauzule a soudní ochrana spotřebitelských smluv

-              Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku

-              Nekalé obchodní praktiky a jejich postih

-              Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

-              Finanční služby, ochrana spotřebitele, finanční arbitr

-              Telekomunikační smlouvy, ochrana spotřebitele a ČTÚ

-              Energetické smlouvy, ochrana spotřebitele a ERÚ

-              Cestovní smlouvy a letecká přeprava

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

1.      DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016.

2.      ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2014 (vybraná ustanovení).

3.      VÍTOVÁ, Blanka. Zákon o ochraně spotřebitele: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7478-984-7.

4.      NORBERT, r., MCKLITZ, H.W., ROTT, P., TONNE, K. European Consumer Law: Second edition (Ius Communitatis). 2nd Revised ed. Edition, Intersentia, 2014.

5.      VACEK, Lukáš. Zákon o spotřebitelském úvěru: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

6.      TICHÝ, Luboš. Ochrana spotřebitele ve světle nového občanského zákoníku. Ochrana spotřebitele. Praha: Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2014.

7.      VEČEŘA, Jiří. Ochrana spotřebitele v České republice a Evropské unii: (včetně úpravy podle nového občanského zákoníku 2014) : právní stav k 1.1. 2013. Praha: Leges, 2013.

8.      VÍTOVÁ, Blanka. Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách po rekodifikaci soukromého práva. Vyd. 2., 1. ve Wolters Kluwer. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

9.      DUDOVÁ, Jana. K některým aktuálním otázkám spotřebitelského práva. In K některým aktuálním otázkám spotřebitelského práva. Brno : Masarykova univerzita, 2008. s. 90 -96.

10.   DVOŘÁKOVÁ, I. Komunitární právní úprava spotřebitelského úvěru v praxi. Ostrava: Nakladatelství Key Publishing, 2010. 79 s.

11.   ELIÁŠ K. a kol. Občanský zákoník – Velký akademický komentář. Praha: Linde Praha a.s., 2008. 2640 s.

12.   ELISCHER, D.: Prodej zboží v obchodě. In ELIÁŠ K. a kol. Občanský zákoník – Velký akademický komentář. Praha: Linde Praha a.s., 2008

13.   HULMÁK, M. Nový zákon o spotřebitelském úvěru. Právní rozhledy, 2010, č. 9,

14.   HULMÁK, M. Práva a povinnosti věřitele při poskytování spotřebitelského úvěru. Jurisprudence, 2010, č. 7, s. 3-12.

15.   HULMÁK, M., TOMANČÁKOVÁ, B. Rozhodčí řízení jako vhodný prostředek řešení sporů mezi dodavatelem a spotřebitelem (1. Část). Obchodněprávní revue, 2010, č. 6, s. 168-174.

16.   KOTÁSEK, J. Reklama na spotřebitelské úvěry v novém zákoně o spotřebitelských úvěrech: Vetší (dez)orientace spotřebitele? Jurisprudence, 2010, č. 7, s. 31-33.

17.   LISSE, L. Rozhodčí doložka ve spotřebitelských smlouvách a judikatura ESD. Právní fórum, 2010, č. 12, s. 581-591.

18.   RABAN, P. Je efektivně zajištěna spravedlnost ve spotřebitelských vztazích? Právní rádce, 2010, č. 2, s. 46-52.    

19.   SEDLÁČEK, T. Ekonomie dobra a zla. Praha: Nakladatelství 65. Pole, 2009. 277 s.

20.   SELUCKÁ, M. K některým trendům vývoje evropského smluvního (závazkového práva). Právní rozhledy, 2011, č. 3, s. 103-106.

21.   SELUCKÁ, Markéta. Ochrana spotřebitele v soukromém právu. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2008. 134 s.

22.   SELUCKÁ, M. Ochrana spotřebitele: nenápadná změna se zásadními dopady. Právní rozhledy, 2010, č. 14, s. 513-517.

23.   ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., aj. Občanský zákoník I. § 1–459. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2008. 2336 s.

24.   TICHÝ, L., VEČL, T. aj. Vývoj evropského spotřebitelského práva. Praha: Karlova univerzita, 2009. 163 s.

Právní předpisy, směrnice a judikatura (v aktuálním znění):

1.      Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

2.      Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

3.      Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi

4.      Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

5.      Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

6.      Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

7.      Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

8.      směrnice č. 85/577/EHS o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory

9.      směrnice č. 85/374/EHS o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku

10.   směrnice č. 87/357/EHS o výrobcích, které ohrožují zdraví a bezpečnost spotřebitele tím, že vypadají jinak, než jak ve skutečnosti jsou

11.   směrnice č. 88/378/EHS o bezpečnosti hraček

12.   směrnice č. 90/314/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy

13.   směrnice č. 92/1959/EHS o všeobecné bezpečnosti výrobku

14.   směrnice č. 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách

15.   směrnice č. 94/47/ES o ochraně zákazníků s ohledem na některá hlediska smluv o pronájmu nemovitosti na časové úseky (tzv. timesharing)

16.   směrnice č. 94/11/ES o označování materiálů používaných v hlavních částech obuvi prodávané spotřebiteli

17.   směrnice č. 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku

18.   směrnice č. 97/55/ES o srovnávací reklamě

19.   směrnice č. 98/6/ES o ochraně spotřebitele při označování cen výrobků nabízených spotřebiteli

20.   směrnice č. 99/44/ES o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na spotřební zboží

21.   směrnice č. 99/45/ES o klasifikaci, balení a označování nebezpečných přípravků

22.   směrnice č. 2000/13/ES o označování potravin, jejich nabízení k prodeji a související reklamě

23.   směrnice č. 2000/31/ES o některých právních aspektech služeb informační společnosti zejména elektronického obchodu na vnitřním trhu

24.   směrnice č. 2001/37/ES týkající se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků.

25.   směrnice č. 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků

26.   směrnice č. 2002/46/ES o doplňcích stravy

27.   směrnice č. 2002/65/ES o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku

28.   směrnice č. 2002/67/ES o označování potravin obsahujících chinin a potravin obsahujících kofein

29.   směrnice č. 2003/33/ES ze o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se reklamy na tabákové výrobky a sponzorství souvisejícího s tabákovými výrobky

30.   nařízení 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91

31.   nařízení 2006/2004 o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

32.   směrnice č. 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu

33.   směrnice č. 2008/48/ES o smlouvách o spotřebitelském úvěru

34.   směrnice č.  2008/122/ES ze o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timeshare), o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a o výměně

35.   směrnice č. 2009/22/ES o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů

36.   Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů

37.   směrnici 2011/83/EU ze dne 25. 10. 2011 o právech spotřebitelů

38.   Rozsudek Soudního dvora EU z 14. března 1991, Patricie Di Pinto, C-361/89.

39.   Rozsudek Soudního dvora EU z 9. listopadu 2000, The Queen, C-357/98.

40.   Rozsudek Soudního dvora EU z 22. listopadu 2001, Cape Snc. v. Idealservice Srl a Idealservice MN RE Sas v. OMAI Srl, C 541 a 542/9.

41.   Rozsudek Soudního dvora EU z 16. prosince 2010, C-551/08

42.   Rozsudek Soudního dvora ze dne 6. 11. 2003 ve věci Komise Evropských společenství proti Španělskému království, sp. zn. C 358/01.

43.   Rozsudek Soudního dvora ze dne 11. 12. 2003 ve věci Deutscher Apothekenverband eV proti 0800 DocMorris NV a Jacquesi Watervalovi, sp. zn. C 322/01.

44.   Rozsudek Soudního dvora ze dne 5. 2. 2004 ve věci John Greenham a Léonard Abel, sp. zn. C 95/01.

45.   Rozsudek Soudního dvora ze dne 1. 4. 2004 ve věci Freiburger Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft & Co. KG proti Ludgeru a Ulrike Hofstetterovým, sp. zn. C 237/02.

46.   Rozsudek Soudního dvora ze dne 8. 7. 2004 ve věci Komise Evropských společenství proti Francouzské republice, sp. zn. C 166/03

47.   Rozsudek Soudního dvora ze dne 9. 9. 2004 ve věci Komise Evropských společenství proti Španělskému království, C 70/03.

48.   Rozsudek Soudního dvora ze dne 20. 1. 2005 ve věci Johann Gruber proti Bay Wa AG, sp. zn. C 464/01.

49.   Rozsudek Soudního dvora ze dne 26. 10. 2006 ve věci Elisa María Mostaza Claro proti Centro Móvil Milenium SL, sp. zn. C 168/05.

50.   Rozsudek Soudního dvora ze dne 16. 12. 2008 ve věci trestního řízení proti Lodewijku Gysbrechtsovi a Santurel Inter BVBA, sp. zn. C 205/07

51.   Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 27. 9. 2005, sp. zn. 10 Ca 5/2004-27.

52.   Rozhodnutí NSS ze dne 17. 5. 2007, sp. zn. 2 As 85/2006 – 85.

53.   Rozhodnutí NSS ze dne 20. 4. 2010, sp. zn. 1 As 9/2008-133.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Schedule by date
Day Date Description Teacher Files Note
Thursday05.10.2023Spotřebitel – pojem a vymezení, princip ochrany slabší strany a jeho soukromoprávní limity, hledisko průměrného spotřebitele, spotřebitelské modely.prof. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 
Thursday12.10.2023Právní ochrana spotřebitele ve světle národní legislativy. / JUDr. Knoblochová (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ) 
Thursday19.10.2023Zneužívající klauzule a soudní ochrana spotřebitelských smluv. Dr. Rita Ildikó Sik - Simon, LL.M., Dr. 
Thursday26.10.2023Nekalé obchodní praktiky a jejich postih.JUDr. Petra Joanna Šimečková Pipková, Ph.D., LL.M. 
Thursday02.11.2023Uzavírání smluv distančním způsobem. / Mgr. Štěpán Kmoch (Advokát, dříve člen dozorčí rady Alza.cz) 
Thursday09.11.2023Online marketing a ochrana spotřebitele. / Mgr. Štěpán Kmoch (Advokát, dříve člen dozorčí rady Alza.cz) 
Thursday16.11.2023Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku.JUDr. Jiří Hrádek, Ph.D., LL.M. 
Thursday23.11.2023Ochrana spotřebitele v oblasti finančních služeb, role finančního arbitra. / Mgr. Vacek (Kancelář finančního arbitra) 
Thursday30.11.2023Ochrana spotřebitele v oblasti služeb elektronických komunikací. / Mgr. Šárka Němečková (Český telekomunikační úřad) 
Thursday07.12.2023Energetické právo a ochrana spotřebitele.doc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 
Thursday14.12.2023Cestovní smlouvy a letecká přeprava.doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 
Thursday11.01.2024TEST. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html