SubjectsSubjects(version: 875)
Course, academic year 2020/2021
  
International Protection of Human Rights - HOPV0194
Title: Mezinárodněprávní ochrana lidských práv
Guaranteed by: Department of Public International Law (22-KMP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:written
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HP1562
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA.
Class: mezinárodní právo veřejné
Classification: Law > Public International Law
Incompatibility : HP0681
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (31.08.2020)
Cílem obecně povinně volitelného předmětu Mezinárodněprávní ochrana lidských práv je seznámit studenty se základními aspekty mezinárodněprávní ochrany lidských práv. Předmět se zaměřuje na obecné otázky konceptu lidských práv, podrobně rozebírá univerzální systém ochrany lidských práv, stručněji se dotýká systémů regionálních a v závěru věnuje pozornost několika aktuálním tématům práva lidských práv (lidská práva a nestátní aktéři, lidská práva v krizových situacích, výuka lidských práv).

Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni orientovat se v hlavních mezinárodních systémech ochrany lidských práv.

Pro zapsání předmětu Mezinárodněprávní ochrana lidských práv je vhodné, aby měl student absolvován předmět Mezinárodní právo veřejné I a alespoň zapsán předmět Mezinárodní právo veřejné II.

Absolvovaný předmět není možné opakovaně zapsat.
Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (31.08.2020)

1.      Předmět Mezinárodněprávní ochrana lidských práv je zakončen písemnou zkouškou, která je samostatnou formou kontroly studia předmětu.

2.      Za úspěšné absolvování kontroly studia student získá 3 kredity

3.      Připuštění ke zkoušce je podmíněno účastí na přednáškách (maximální možný počet absencí je tři za semestr).

4.      U zkoušky není možné používat právní předpisy ani jiné zdroje.

5.      Zkušební okruhy:

1.      Lidská práva a právo lidských práv (historie, typologie, lidské povinnosti).

2.      Univerzální systém ochrany lidských práv – instrumenty.

3.      Univerzální systém ochrany lidských práv – orgány.

4.      Univerzální systém ochrany lidských práv – nástroje.

5.      Regionální systémy – Evropa. Systémy Rady Evropy, Evropské unie, KBSE/OBSE.

6.      Regionální systémy – Amerika a Afrika.

7.      Implementace lidských práv na národní úrovni.

8.      Univerzalita lidských práv.

9.      Lidská práva a nestátní aktéři.

10.   Lidská práva v krizových situacích.

11.   Výuka lidských práv

Syllabus - Czech
Last update: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (31.08.2020)

V rámci předmětu Mezinárodněprávní ochrana lidských práv je pozornost věnována těmto tématům:

-        Lidská práva a právo lidských práv. Historický vývoj ochrany lidských práv. Typologie lidských práv. Lidská práva a lidské povinnosti.

-        Univerzální systém ochrany lidských práv – instrumenty. Charta OSN, Listina lidských práv, jednotlivé smlouvy.   

-        Univerzální systém ochrany lidských práv – orgány. Rada OSN pro lidská práva, smluvní výbory, Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva.

-        Univerzální systém ochrany lidských práv – nástroje. Zprávy, stížnosti, univerzální periodický přezkum.  

-        Regionální systémy – Evropa. Systémy Rady Evropy, Evropské unie, KBSE/OBSE.

-        Regionální systémy – Amerika. Organizace amerických států a Mezi-americká komise a soud pro lidská práva. Afrika. Africká unie a Africká komise a soud práv člověka a národů.

-        Implementace lidských práv na národní úrovni. Modely implementace. Rozdíly dle typu pramenů smlouvy. Role národních soudů. Vynucování rozhodnutí mezinárodních (kvazi)soudních orgánů. Implementace lidských práv v ČR.

-        Univerzalita lidských práv. Západní kulturní relativismus. Diskuse o asijských hodnotách. Lidská práva a islám.

-        Lidská práva a nestátní aktéři. Nadnárodní obchodní společnosti a lidská práva. Nevládní organizace a lidská práva.

-        Lidská práva v krizových situacích. Aplikace lidských práv za ozbrojených konfliktů. Institut derogace. Dilema lidská práva vs. bezpečnost.

-        Výuka lidských práv

Learning resources - Czech
Last update: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (31.08.2020)

Základní literatura:

1.      Čepelka, Č. Mezinárodněprávní ochrana lidských práv. AUC Iuridica. 1990. 5.

2.      Hýbnerová, S. Evropská ochrana lidských práv. Základní dokumenty. 1992. Karolinum. Praha.

3.      Scheu, H. Ch. Ochrana národních menšin v mezinárodním právu. Karolinum, Praha. 1998.

4.      Šturma. P. Úvod do evropského práva ochrany lidských práv. Karolinum. Praha. 1994.

5.      Šturma. P. Mezinárodní kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv. 2. vydání. C. H. Beck. Praha. 2003.

Ostatní literatura:

1.      Čapek. J. Evropská komise a Evropský soud pro lidská práva. Linde. Praha. 1995.

2.      Hýbnerová. S. Mezinárodněprávní ochrana žen. AUC Iuridica. 1996. str. 117-143.

3.      Hýbnerová. S. Rada Evropy a evropské právo. AUC Iuridica. 1991. str. 63-92.

4.      Hýbnerová. S. Lidská práva žen na prahu 21. století: světová a evropská perspektiva. AUC Iuridica. 1998. 3-4. 59-72.

5.      Jílek. D. Odpověď mezinárodního práva na hromadné uprchlictví. MU. Brno. 1996.

6.      Scheu. H. Ch. Mezinárodní ochrana práv dítěte. Mezinárodní právo na přelomu tisíciletí. AUC. Iuridica. 1998. 3-4. 59-72.

7.      Scheu. H. Ch. Některé úvahy o návrhu Všeobecné deklarace lidských povinností. Mezinárodní politika. 1998. 1. 34-35.

8.      Scheu. H. Ch. Standard ochrany národnostních menšin v rámci Rady Evropy. UK Praha. 1997.

9.      Scheu. H. Ch. The Contribution of Regional and International Human Rights Bdies to the Development of. Constitutionalism. Common Law Review. 2001. 1. 35-37.

10.   Scheu. H. Ch. Význam kolektivních práv a perspektivy jejich uplatnění. Časopis pro právní vědu a praxi. 2000. 1. 4-14.

11.   Scheu. H. Ch. Mezinárodní politika. 2001. 3. 28-30.

12.   Sudre. F. Mezinárodní a evropské právo lidských práv. MU Brno. 1997.

13.   Šturma. P. Implementace Mezinárodního paktu o občanských a politických právech na základě Opčního protokolu. č. 1. Právník. 1994. vol. 133. 4. 357-366.

14.   Šturma. P. Obecný zákaz diskriminace podle protokolu č. 12 k Evropské úmluvě o lidských právech. Právní rozhledy – Evropské právo. 2001. vol. 9 (5). 8. 1-4.

15.   Šturma. P. Odpovědnost státu podle Evropské úmluvy o lidských právech. 1993. Právník. vol. 132. 10-11. 903-916.

16.   Šturma. P. Zdokonalený mechanismus ochrany sociálních práv podle Dodatkového protokolu k Evropské sociální. chartě. Právník. 1996. vol. 135. 10-11. 897-905.

17. července 2020Šturma. P. Z nejnovější judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Ročenka Evropského práva. 1997. vol. II 155-158.

18. Šturma. P. Úmluva Rady Evropy o lidských právech a biomedicíně. Právní rozhledy – Evropské právo. 1998. vol. 6 (2). 2-4.

19.   Hýbnerová. S. Smluvní úprava OSN k potírání obchodu se ženami a dětmi za účelem sexuálního obtěžování ve sborníku: Právní následky mezinárodněprávního chování, editor P. Šturma. Universitas. Carolinas Pragensis, Praha. str. 214-253.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html