SubjectsSubjects(version: 877)
Course, academic year 2020/2021
  
X - HOPV0191
Title: Mediální právo
Guaranteed by: Institute of Copyright, Industrial Property and Competition Law (22-UPA)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:written
Hours per week, examination: summer s.:0/2 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: HP2070
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.
Incompatibility : HP0681
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (06.08.2020)
Mediální právo je systémem právních norem z řady oborů soukromého i veřejného práva. Cílem obecně povinně volitelného předmětu Mediální právo je seznámit studenty s rozličnými právními aspekty činnosti médií. Pozornost bude věnována autorskému právu v prostředí masové komunikace – zaměstnanecká díla, licence, výjimky (zákonné licence). Bude podán výklad ochrany osobnosti člověka a ochrany pověsti právnické osoby. Důraz bude kladen na nároky z porušení těchto práv včetně specifik práva na odčinění nemajetkové újmy. Studenti získají přehled jak v oblasti tiskového práva, tak práva vysílacího, jakož i stran médií veřejné služby. Stranou pozornosti nezůstane on-line zpřístupňování obsahu a otázka odpovědnosti za obsah vč. diskusí. Bude podán výklad regulace reklamy i audiovizuálních služeb na vyžádání. Rámec doplní i exkurz do trestněprávních aspektů mediálního obsahu a činnosti novinářů. Cílem předmětu je seznámit studenty nejen s aktuální úpravou mediálních předpisů, ale i s širšími společenskými a historickými souvislostmi konkrétní úpravy a její genezí, jakož i s aplikací předpisů v praxi, včetně uplatnění práv soudní cestou.

Předpokládá se, že studenti před absolvováním předmětu budou mít osvojeny minimálně základy občanského práva hmotného, jejich neznalost představuje pro studenty nevýhodu a může ohrozit schopnost porozumět výkladu.

Pro zápis předmětu Mediální právo je vhodné, aby měl student absolvován předmět Občanské právo hmotné II.

Absolvovaný předmět není možné opakovaně zapsat.
Syllabus - Czech
Last update: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (06.08.2020)

Předmět Mediální právo zahrnuje tato témata:

 -        Autorské právo v mediálním prostředí – smluvní vztahy, citace, zpravodajská licence a jiné mimosmluvní instituty užití, zaměstnanecká díla, neoprávněné užití, autorské právo a internet

-        Ochrana osobnosti člověka a ochrana pověsti právnické osoby včetně judikatury

-        Vysílací právo a audiovizuální služby na vyžádání

-        Tiskové právo a média veřejné služby

-        Regulace reklamy

-        Trestněprávní aspekty

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (06.08.2020)

1.    Předmět Mediální právo je zakončen písemnou zkouškou, která je samostatnou formou kontroly studia předmětu.

2.      Za úspěšné absolvování kontroly studia student získá 3 kredity.

3.      Zkoušku může student konat nejvýše třikrát (má právo na dva opravné termíny).

4.      Písemná zkouška se koná formou písemného testu s navrženými odpověďmi.

4.      Časový limit písemné zkoušky je 24 minut.

5.      U písemné zkoušky je povoleno mít s sebou právní předpisy, které jsou vypsány v kartě předmětu.

6.      Z písemné zkoušky lze získat nejvíce 16 bodů. Student je klasifikován v návaznosti na počet bodů získaných v rámci písemné zkoušky takto:

Počet bodů

Klasifikace

16 a 15

výborně

14 a 13

velmi dobře

12 až 11

dobře

10 a méně

neprospěl/a

Learning resources - Czech
Last update: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (06.08.2020)

Základní literatura:

1.      KNAP, Karel, ŠVESTKA, Jiří, JEHLIČKA, Oldřich, PAVLÍK, Pavel, PLECITÝ, Vladimír: Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. podstatně přeprac. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2004

2.      DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří, ZUKLÍNOVÁ, Michaela, a kol.: Občanské právo hmotné 1, 2. aktualizované a doplněné vydání, Praha, Wolters Kluwer, 2016

3.      HOLCOVÁ Irena a kol.: Autorský zákon, komentář, 1. vydání, Praha, Wolters Kluwer, 2019

4.      DOLEŽÍLEK, Jiří.  Přehled judikatury v oblasti ochrany osobnosti, 3. vydání, Wolters Kluwer , 2016

5.      CHALOUPKOVÁ, Helena, HOLÝ Petr, URBÁNEK, Jiří: Mediální právo, komentář, 1. vydání, C.H. Beck, Praha, 2018

6.      HERCEG Jiří: Média a trestní řízení, Praha LEGES, 2013

7.      Kromě zde uvedené je literatura dána také obsahem přednášek.

Ostatní literatura:

1.      MORAVEC, Ondřej: Mediální právo v informační společnosti, 1. vydání, Praha: Leges, 2013

2.      ROZEHNAL, Aleš: Mediální právo, 1. vydání, Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012

3.      RÁMIŠ, Vladan, ČUHELOVÁ, Mária, Wünschová Pujmanová, Alexandra Alexandra, Hrubešová Kateřina: Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání – komentář, 1. vydání, Praha, Linde, 2012

4.      TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel: Autorský zákon. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019

5.      SOKOL, Tomáš: Tiskové právo, 1. vydání, Praha, Orac, 2001

Základní právní předpisy(vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

1.      z. č. 89/2012 Sb. („nový“ OZ)

2.      z. č. 40/1964 Sb. („starý“ OZ)

3.      z. č. 121/2000 Sb. (autorský zákon)

4.      z. č. 46/2000 Sb. (tiskový zákon)

5.      z. č. 231/2001 Sb. (vysílací zákon)

6.      z. č. 40/1995 Sb. (zákon o regulaci reklamy)

7.      z. č. 483/1991 Sb., o České televizi

8.      z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlase

9.      z. č.  517/1992 Sb.,  o České tiskové kanceláři

10.   nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - GDPR

11.   z. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

12.   z. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

13.   z. č. 132/2012 Sb., o mediálních službách na vyžádání

14.   z. č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník

 

Ostatní právní předpisy(vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

1.      Relevantní judikatura unijních a národních soudů (s ohledem na rozsah bude upřesněno na předmětu)

2.      Příslušné unijní předpisy (s ohledem na rozsah bude upřesněno na předmětu)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html