SubjectsSubjects(version: 875)
Course, academic year 2020/2021
  
X - HOPV0191
Title: Mediální právo
Guaranteed by: Institute of Copyright, Industrial Property and Competition Law (22-UPA)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:written
Hours per week, examination: summer s.:0/2 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: HP2070
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.
Incompatibility : HP0681
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D. (07.04.2019)
Mediální právo je systémem právních norem z řady oborů. Cílem předmětu je seznámit studenty s rozličnými právními aspekty činnosti médií. Pozornost bude věnována autorskému právu v prostředí masové komunikace – zaměstnanecká díla, licence, výjimky (zákonné licence). Bude podán výklad ochrany osobnosti a ochrany dobré pověsti. Důraz bude kladen i na odpovědnost za nemajetkovou újmu. Studenti získají přehled jak v oblasti tiskového práva, tak práva vysílacího, jakož i stran médií veřejné služby. Stranou pozornosti nezůstane on-line zpřístupňování obsahu a otázka odpovědnosti za obsah vč. diskusí. Bude podán výklad regulace reklamy i audiovizuálních služeb na vyžádání. Rámec doplní i exkurz do trestněprávních aspektů mediálního obsahu a činnosti novinářů. Cílem kursu je seznámit studenty nejen s aktuální úpravou mediálních předpisů, ale i s širšími společenskými a historickými souvislostmi konkrétní úpravy a její genezí, jakož i s aplikací předpisů v praxi, včetně uplatnění práv soudní cestou. 

Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Petra Žikovská (28.03.2019)

Písemný test

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D. (07.04.2019)

Náplň: 
1. Autorské právo v mediálním prostředí – smluvní vztahy, citace, zpravodajská licence a jiné mimosmluvní instituty užití, zaměstnanecká díla, neoprávněné užití, autorské právo a internet 
2. Ochrana osobnosti a dobré pověsti včetně judikatury 
3. Vysílací právo a audiovizuální služby na vyžádání 
4. Tiskové právo a média veřejné služby 
5. Regulace reklamy 
6. Trestněprávní aspekty 

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Petra Žikovská (28.03.2019)

Podíl garanta na výuce je 22%

Learning resources - Czech
Last update: JUDr. Petra Žikovská (28.03.2019)

Prameny práva:

z.č. 89/2012 Sb. (nový OZ)

z.č. 40/1964 Sb. (starý OZ)

z.č. 121/2000 Sb. (autorský zákon)

z.č. 46/2000 Sb. (tiskový zákon)

z.č. 231/2001 Sb. (vysílací zákon)

z.č. 40/1995 Sb. (zákon o regulaci rekalmy)

z.č.  483/1991 Sb., o České televizi

z.č.  484/1991 Sb.,  o Českém rozhlase

z.č.  517/1992 Sb.,  o České tiskové kanceláři

z.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

z.č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

z.č. 132/2012 Sb., o mediálních službách na vyžádání

z.č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník

 

Literatura:

KNAP, Karel, ŠVESTKA, Jiří, JEHLIČKA, Oldřich, PAVLÍK, Pavel, PLECITÝ, a Vladimír: Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. podstatně přeprac. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2004

DOLEŽÍLEK, Jiří.  Přehled judikatury v oblasti ochrany osobnosti, 2. vydání, ASPI, Praha, 2008

MORAVEC, Ondřej: Mediální právo v informační společnosti, 1. vydání, Praha: Leges, 2013

ROZEHNAL, Aleš: Mediální právo, 1. vydání, Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012

RÁMIŠ, Vladan, ČUHELOVÁ, Mária, Wünschová Pujmanová, Alexandra Alexandra, Hrubešová Kateřina: Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání – komentář, 1. vydání, Praha, Linde, 2012

SOKOL, Tomáš: Tiskové právo, 1. vydání, Praha, Orac, 2001

Chaloupková Helena.: Tiskový zákon, komentář, 2. vydání, C.H. Beck, Praha, 2006

Chaloupková Helena, HOLÝ, Petr.: Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a předpisy související, 1. vydání, C.H.Beck, Praha, 2009

KŘÍŽ Jan, HOLCOVÁ Irena, KŘESŤANOVÁ Veronika, KORDAČ Jiří: Autorský zákon, komentář, 2. vydání Linde, Praha 2005

TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007.

DOLEŽÍLEK Jiří: Přehled judikatury ve věci ochrany osobnosti,2.vydání, Praha,ASPI, a.s.,2008

HERCEG Jiří: Média a trestní řízení, Praha LEGES, 2013

 

Judikatura NS, ÚS, SD EU a ESLP

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html