SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Economic Policy - HOPV0156
Title: Hospodářská politika
Guaranteed by: Department of Economics and Empirical Legal Studies (22-KNH)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:written
Hours per week, examination: summer s.:0/2, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
Teacher(s): doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
Incompatibility : HP0681
In complex pre-requisite: HMOD0021
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (09.09.2022)
Předmět poskytuje základní informace o hospodářské politice, která je chápana jako záměrná politika státu a veřejnoprávních institucí s cílem ovlivnit hospodářskou realitu. Důraz je kladem na základní klasifikaci jednotlivých typů HP, monetární, fiskální a zahraničněobchodní hospodářskou politiku v kontextu současného ekonomického vývoje v České republice. Předmět rozšiřuje znalosti získané v povinném předmětu Právo a ekonomie I o makroekonomický aplikační rozměr.

Studenti budou schopni rozpoznat jednotlivé fáze hospodářského cyklu podle makroekonomických údajů, určit cíle hospodářské politiky a identifikovat hlavní subjekty a dávat doporučení v kontextu zdůvodnění světových ekonomických škol.
Teaching methods - Czech
Last update: Ing. Jakub Čihák, Ph.D. (04.02.2022)

Výuka: kontaktní

Komunikační kanál se studenty: SIS/e-mail

Způsob případné bezkontaktní výuky:

  • V případě bezkontaktní výuky bude probíhat výuka formou online webinářů včase původních seminářů, a to prostřednictvím MS Teams.
  • Přednášky budou nahrávány a zpřístupněny zpětně v MS Teams.
  • Studentům budou zpřístupněny prezentace a další podkladové materiály v SIS a MS Teams.
  • Písemná zkouška v případě nemožnosti jejího konání kontaktně proběhne bezkontaktně v Moodle.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (09.09.2022)

1. Zkouška je písemná, spočívá v písemném testu. 

2. Test se skládá z otevřených otázek.  

3. Časová dotace na složení testu je 60 minut. 

4. Maximální počet bodů je 30 (30-25 b.: výborně; 24-20 b.: velmi dobře; 19-15 b.: dobře;). 

5. Bonifikace za docházku (včetně dvou neúčastí) je 5 bodů. 

6. Je možné získat předtermín, a to na základě docházky. 

7. U zkoušky není možné používat právní předpisy a jiné zdroje. 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (09.09.2022)

Předmět zahrnuje tato témata: 

- Předmět hospodářské politiky (HP), cíle, hierarchie cílů, nástroje a subjekty HP 

- Systémotvorné nástroje HP 

- Znaky centrálně plánovitého řízení ekonomiky 

- Změna ekonomického systému a čs. transformace 

- Typy koordinace ekonomiky. Typy jednotlivých hospodářských politik. Teoretická východiska HP a základní historický exkurz (koncepce protekcionistické, liberální, ordoliberalismus). 

- Monetární politika. Cíle, nástroje. Institucionální zakotvení. 

- Postavení centrální banky v historii a současnosti. Teorie časové nekonzistence. Monetární nástroje a jejich konkrétní používání. Monetární báze. Inflační cílení. 

- Maastrichtská kritéria, ČNB a Evropská centrální banka. 

- Fiskální politika. Keynesova teorie a jiný pohled na úlohu státu v ekonomice 

- Nástroje fiskální politiky a jejich používání v ČR. Veřejné rozpočty a mimorozpočtové fondy. Položky příjmové a výdajové strany státního rozpočtu, funkce a možnosti použití. Použití fiskálních nástrojů ve stabilizační politice 

- Hospodářské krize a možnosti jejich řešení pomocí HP. 

- Použití fiskálních nástrojů v prorůstové politice a typy hospodářského růstu. 

- Vnější hospodářská politika, možnosti a meze. Analýza jednotlivých položek platební bilance. Mezinárodní ekonomická integrace a úloha mezinárodních organizací. 

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (09.09.2022)

Základní literatura: 

1. Kliková, Ch. - Kotlán, I., Hospodářská a sociální politika. 5. vydání. Ostrava: SOKRATES 2019. 978-80-87291-23-8 

2. Žídek, Libor. Transformace české ekonomiky 1989-2004. Praha: C. H. Beck 2006, (vybrané části). ISBN 80-7179-922-X. 

Ostatní literatura: 

1. Stroukal, D., Ekonomické bubliny. Praha: Grada 2019. 

2. Jurečka, V. a kol., Makroekonomie. Prah: Grada 2017, 3. vydání a další vydání. 

3. Kubišta, V. a kol., Mezinárodní ekonomické vztahy. Plzeň: Aleš Čeněk 2009. 

4. Friedman, M., Za vším hledej peníze. Praha: Grada a Liberální institut. 1997. 

Schedule by date
Day Date Description Teacher Files Note
Monday19.02.2024Předmět hospodářské politiky (HP), cíle, hierarchie cílů, nástroje a subjekty HPdoc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 
Monday26.02.2024Typy ekonomiky. Systémotvorné nástroje HP a teoretická východiska (liberální, keynesiánský, centrálně-dirigistickýdoc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 
Monday04.03.2024Hospodářské krize, vznik a možnosti jejich řešení pomocí HPdoc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 
Monday11.03.2024Postavení centrální banky, nezávislost, institucionální a právní zakotvení cílů, další funkce ČNB.doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 
Monday18.03.2024Monetární politika. Inflační cílení. Monetární báze a emise peněz.doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 
Monday25.03.2024Monetární nástroje a jejich konkrétní používání, časová nekonzistence.doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 
Monday08.04.2024ČNB a Evropská centrální banka, euro a Maastrichtská kritéria.doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 
Monday15.04.2024Fiskální politika. Nástroje fiskální politiky a jejich používání v ČR. Veřejné rozpočty a mimorozpočtové fondy. Položky příjmové a výdajové strany státního rozpočtu, funkce a možnosti použití.doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 
Monday22.04.2024Použití fiskálních nástrojů ve stabilizační a prorůstové politice a typy hospodářského růstu.doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 
Monday29.04.2024Vnější hospodářská politika, možnosti a meze. Analýza jednotlivých položek platební bilance. Mezinárodní ekonomická integrace a úloha mezinárodních organizací.doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 
Monday06.05.2024Časová rezerva.doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html