SubjectsSubjects(version: 901)
Course, academic year 2021/2022
  
Forensic Medicine - HOPV0115
Title: Soudní lékařství
Guaranteed by: Department of Criminal Law (22-KTP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:oral
Hours per week, examination: summer s.:0/2 Ex [hours/week]
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Teacher(s): doc. MUDr. et MUDr. Alexander Pilin, CSc.
Incompatibility : HP0681
In complex pre-requisite: HMOD0018
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (03.08.2021)
Obecně povinně volitelný předmět Soudní lékařství vyučovaný formou přednášek obsahuje základní informace o oboru soudního lékařství, které jsou potřebné a vhodné pro právníky.

Předmět seznamuje posluchače práv se soudním lékařstvím jako aplikovanou vědní disciplínou, přispívající k účinnému potírání trestné činnosti tím, že poskytuje orgánům činným v trestním řízení a znalcům speciální lékařské poznatky.

Rozsah výuky neumožňuje vyčerpat celý obsah soudního lékařství. Výuka je proto zaměřena na základy oboru a na zprostředkování takových lékařských poznatků, které jsou zvlášť důležité pro právníky, kteří budou pracovat jako soudci, státní zástupci, advokáti nebo policejní specialisté.

Pojednává zejména o příčinách násilné smrti a druzích násilného ublížení na zdraví. Větší pozornost věnuje spolupráci právníka se soudním lékařem, účasti soudního lékaře při ohledání těla a ohledání místa činu a soudně lékařskému znaleckému posudku.

Orientačně jsou rozebrány metody zkoumání drog, alkoholu a jedů. Stručně je zmíněna organizace soudně znalecké služby a problémy využití zdravotnické dokumentace v trestním řízení.

Ve výuce jsou zařazeny četné příklady ze soudně lékařské praxe a pracuje se s názornými didaktickými materiály.

Studenti mají možnost zúčastnit se pitvy na Ústavu soudního lékařství.

Pro zapsání předmětu Soudní lékařství je vhodné, aby student měl absolvován předmět Trestní právo III.

Absolvovaný předmět není možné opakovaně zapsat.

Teaching methods - Czech
Last update: JUDr. Mgr. Marek Dvořák, Ph.D. (12.02.2022)

Nebude-li uvedeno jinak, jsou přednášky konány ve dnech a časech podle rozvrhu za přítomnosti studentů. Počet studentů účastnících se výuky přímo v přednáškové místnosti není omezen. Veškeré přednášky budou současně živě streamovány prostřednictvím fakultního kanálu YouTube a do konce akademického roku zpětně přístupné pod následujícím odkazem: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaAC9FU2V9TSY00SG1s4mxVj6f3xThlzs

V případě změny hybridního způsobu přednášek budou posluchači informovány v této sekci a současně prostřednictvím elektronické nástěnky.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (03.08.2021)

1.     Předmět Soudní lékařství je zakončen ústní zkouškou, která je samostatnou formou kontroly studia předmětu.

2.     Za úspěšné absolvování předmětu student získá 3 kredity.

3.     V rámci ústní zkoušky jsou testovány poznatky z přednášek a ze studia základní povinné literatury.

4.     Student si z níže uvedeného seznamu vylosuje jednu otázku obsahující dvě podotázky, na které odpovídá.

5.     Řádné studium předmětu vyžaduje průběžnou domácí přípravu, a to minimálně v rozsahu základní povinné literatury (příslušné pasáže podle aktuálně probírané látky) a dalších pramenů podle zadání vyučujících.

6.     Při ústní zkoušce není možné používat právní předpisy ani jiné materiály, a to ani v průběhu písemné přípravy.

 

7.     Seznam zkušebních otázek:

1.     a) Koncepce soudně lékařské služby

        b) Dopravní úrazy

2.     a) Zdravotnická dokumentace a trestní řízení

        b) Sečné rány

3.     a) Lékař – znalec

        b) Bodné a řezné rány

4.     a) Lékař – svědek

        b) Střelné rány

5.     a) Popálení a opaření

        b) Soudně lékařský posudek

6.     a) Sdělení o zdravotním stavu

        b) Zmrznutí, prochlazení

7.     a) Druhy pitev

        b) Elektrický proud

8.     a) Posmrtné změny

        b) Otravy kyselinami a alkáliemi

9.     a) Prohlídka místa činu

        b) Oxid uhelnatý

10.   a) Nálezy na místě činu při vraždě

        b) Kyanidy

11.   a) Nálezy na místě činu při sebevraždě

b) Morfin a další návykové látky

12.   a) Zjišťování identity

        b) Alkohol

13.   a) Identifikace částí mrtvoly

        b) Udušení

14.   a) Vitální reakce

        b) Oběšení

15.   a) Příčiny násilné smrti

        b) Uškrcení

16.   a) Poranění tupým předmětem

        b) Zardoušení

17.   a) Poranění hlavy

        b) Udávení

18.   a) Poranění obličeje

        b) Utopení

19.   a) Pád z výše

        b) Soudně lékařský nález při znásilnění

20.   a) Ublížení na zdraví

        b) Vražda novorozeného dítěte matkou

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (03.08.2021)

Předmět Soudní lékařství zahrnuje tato témata:

-       Koncepce soudně lékařské služby, zdravotnická dokumentace a trestní řízení. Lékař jako svědek a jako znalec. Soudně lékařský posudek.

-       Druhy pitev, posmrtné změny, prohlídka místa činu, zejména nálezy na místě činu při vraždě a sebevraždě.

-       Pitva na Ústavu soudního lékařství.

-       Příčiny násilné smrti. Vliv alkoholu.

-       Vitální reakce, poranění tupým předmětem, poranění obličeje, pád z výšky a další.

-       Zjišťování identity oběti, identifikace částí mrtvoly.

-       Bodné, sečné a řezné rány; popálení a opaření; smrt v důsledku elektrického proudu.

-       Otravy kyselinami a alkáliemi, vliv oxidu uhelnatého.

-       Udušení, oběšení, uškrcení, zardoušení.

-       Udávení, utopení.

-       Soudně lékařský nález při znásilnění. Vražda novorozeného dítěte matkou.

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (03.08.2021)

Základní literatura:

STREJC, Přemysl. Soudní lékařství pro právníky. Praha: C. H. Beck, 2000.

Schedule by date
Day Date Description Teacher Note
Thursday24.02.2022Historie soudního lékařství. Koncepce soudně lékařské služby. Základní právní předpisy.doc. MUDr. et MUDr. Alexander Pilin, CSc. 
Thursday03.03.2022Smrt organismu. Postup při úmrtí, prohlídka zemřelého a místa nálezu. Druhy pitev.doc. MUDr. et MUDr. Alexander Pilin, CSc. 
Thursday10.03.2022Posmrtné změny. Určení doby od smrti. Pitevní protokol, pitevní diagnóza.doc. MUDr. et MUDr. Alexander Pilin, CSc. 
Thursday17.03.2022Smrt přirozená – základní pojmy a nejčastěšjí příčiny. Smrt násilná násilná, základní pojmy a její příčiny. doc. MUDr. et MUDr. Alexander Pilin, CSc. 
Thursday24.03.2022Vitální reakce a určení stáří poranění. Poranění tupým předmětem.doc. MUDr. et MUDr. Alexander Pilin, CSc. 
Thursday31.03.2022Poranění ostrým předmětem. Střelná poranění. Udušení.doc. MUDr. et MUDr. Alexander Pilin, CSc. 
Thursday07.04.2022Úraz elektrickým proudem. Termický úraz. porušení zdraví tlakovou vlnou a zářením.doc. MUDr. et MUDr. Alexander Pilin, CSc. 
Thursday14.04.2022Specifické typy porušení zdraví: pády, dopravní nehody, poranění explozí poranění zvířaty, doc. MUDr. et MUDr. Alexander Pilin, CSc. 
Thursday21.04.2022Toxikologie v soudním lékařství.doc. MUDr. et MUDr. Alexander Pilin, CSc. 
Thursday28.04.2022Trestné činy proti životu a zdraví. Trestné činnosti proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti.doc. MUDr. et MUDr. Alexander Pilin, CSc. 
Thursday05.05.2022Hodnocení příčin smrti a poruchy zdraví z hlediska soudně-lékařského. Znalecký posudek.doc. MUDr. et MUDr. Alexander Pilin, CSc. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html