SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Criminology II: Criminological aspects of selected types of crime - HOPV0111
Title: Kriminologie II: Kriminologické aspekty vybraných druhů kriminality
Guaranteed by: Department of Criminal Law (22-KTP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2022 to 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:written
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Jakub Drápal, M.Phil., Ph.D.
Teacher(s): doc. JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
JUDr. Jakub Drápal, M.Phil., Ph.D.
JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.
doc. JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D.
PhDr. Miroslav Scheinost
JUDr. Petr Zeman, Ph.D.
Co-requisite : HOPV0110
Incompatibility : HP0681
In complex pre-requisite: HMOD0018
Annotation - Czech
Předmět navazuje na předmět Úvod do kriminologie. Zatímco předmět Kriminologie I: Úvod do kriminologie poskytuje obecný přehled o kriminalitě, jejich příčinách, pachatelích, obětech a reakcích na kriminalitu, předmět Kriminologické aspekty vybraných druhů kriminality tyto oblasti rozebírá vzhledem vůči jednotlivým druhům kriminality. Zatímco předmět Úvod do kriminologie se zaměřuje na obecnou část kriminologie, předmět Kriminologické aspekty vybraných druhů kriminality je orientován na zvláštní část kriminologie.

Pozornost je věnována jednotlivým tradičním druhům kriminality (majetková, násilná, mravnostní, organizovaná, kriminalita mládeže aj.), jakož i aktuálním společensky škodlivým jevům jako je extremismus, kybernetická kriminalita, korupce apod. Výuka se věnuje i problematice trestných činů z nenávisti, terorismu, kriminalitě mládeže a kriminalitě páchané na mládeži, trestné činnosti hospodářského významu nebo trestné činnosti v dopravě. Stranou nejsou ponechána ani psychiatrická a sexuologická hlediska zkoumání pachatelů trestných činů. Výuka bohatě čerpá ze zahraniční literatury, seznamuje studenty s výsledky vybraných domácích a zahraničních kriminologických výzkumů, ale současně ukazuje i na slabiny dosavadního kriminologického poznání a provokuje ke kritickému myšlení.

Předmět je vhodný zejména pro ty, kteří zvažují práci jako trestní soudci, státní zástupci, obhájci či policisté, tedy ty, kteří se budou setkávat s pachateli a rozhodovat o nich či kteří budou stanovovat podmínky pro práci s těmito pachateli. Předmět je pak vhodný i pro ty, kteří si chtějí rozšířit obzory v oblasti kriminologie, přestože neplánují pracovat v systému trestní justice.
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (08.09.2022)
Teaching methods - Czech

Přednášky budou konány ve dnech a časech podle rozvrhu za přítomnosti studentů. Přednášky nebudou nahrávané.


Last update: Bárová Martina (13.02.2024)
Requirements to the exam - Czech

1. Řádné studium předmětu vyžaduje průběžnou přípravu, a to minimálně v rozsahu základní povinné literatury (příslušné pasáže podle aktuálně probírané látky) a dalších pramenů podle zadání vyučujících. 

2. Písemná zkouška spočívá ve vypracování eseje na některé z vypsaných témat, které budou studentům zaslány v průběhu semestru. Volba vlastního tématu není možná.  

3. Cílem eseje není správně zodpovědět na určitou otázku, ale kriticky se zamyslet nad konkrétním tématem.  

4. Minimální náležitosti eseje jsou následující: Esej musí obsahovat úvod a závěr, měla by mít 8-10 normostran (ani kratší, ale ani delší) a musí v ní být citovány alespoň i zahraniční odborné zdroje. Esej student zpracuje v návaznosti na studium odborné literatury aodevzdá ve stanoveném termínu. Student kromě hodnocení známkou (výborně – velmi dobře – dobře – neprospěl) obdrží též podrobné odůvodnění hodnocení jako individuální zpětnou vazbu ke své eseji. 

5. Při vypracování eseje je možné používat veškeré právní předpisy a jiné materiály. 

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (08.09.2022)
Syllabus - Czech

Předmět zahrnuje tato témata: 

- Majetková a hospodářská kriminalita 

- Násilná a mravnostní kriminalita 

- Kriminalita mládeže a proti mládeži 

- Organizovaná kriminalita 

- Extremismus a trestné činy z nenávisti 

- Terorismus 

- Trestná činnost v dopravě 

- Kybernetická kriminalita 

- Kriminalita právnických osob 

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (08.09.2022)
Learning resources - Czech

Základní literatura: 

Gřivna, T., Zoubková, I., Scheinost a kol. Kriminologie. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer. 2019.  

Ostatní literatura: 

1. Válková, H., Kuchta, J. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. 

2. Liebling, A., Maruna, S., McAra, L. a kol. The Oxford Handbook of Criminology. 7. vydání. Oxford: Oxford University Press, 2017. 

3. Body-Gendrot, S., Hough, M., Kereszi, K., Lévy, R., Snacken, S. a kol. The Routledge Handbook of European Criminology. London: Routledge, 2013. 

4. Weisburd, D., Farrington, D., Gill, C. a kol. What Works in Crime Prevention and Rehabilitation. New York: Springer, 2016. 

5. Polák, P. Kriminologické možnosti riešenia domáceho násilia. Praha: Wolters Kluwer, 2018.  

6. Cejp, M. et al. Variantní scénáře vybraných druhů kriminality. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2008. 

7. Smejkal, V. Kybernetická kriminalita. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018.  

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (08.09.2022)
Schedule by date
Day Date Description Teacher Files Note
Monday19.02.2024Majetková a hospodářská kriminalitadoc. JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. 
Monday26.02.2024Trestná činnost v dopravěJUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D. 
Monday04.03.2024Organizovaná kriminalitaPhDr. Miroslav Scheinost 
Monday11.03.2024Trestná činnost páchaná právnickými osobamidoc. JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 
Monday18.03.2024Kybernetická kriminalita. (JUDr. Mgr. Kateřina Kudrlová, Ph.D.) 
Monday25.03.2024Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblastiJUDr. Petr Zeman, Ph.D. 
Monday08.04.2024Drogová kriminalita. (Mgr. Hana Fidesová,Ph.D.) 
Monday15.04.2024Násilná kriminalitaJUDr. Mgr. Marek Dvořák, Ph.D. 
Monday22.04.2024RecidivaJUDr. Jakub Drápal, M.Phil., Ph.D. 
Monday29.04.2024Trestné činy z nenávisti a extremismusJUDr. Jaromír Hořák, Ph.D. 
Monday06.05.2024Kriminalita mládeže. (JUDr. Jana Hulmáková, Ph.D.) 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html