SubjectsSubjects(version: 875)
Course, academic year 2020/2021
  
X - HOPV0091
Title: Jaderné právo
Guaranteed by: Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:written
Hours per week, examination: winter s.:0/2 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: HP3065
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D.
Incompatibility : HP0681
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D. (07.04.2019)
Anotace:

Jaderné právo
(Mírové využití jaderné energie a právo v post - Fukushimském období)

Předmět poskytuje zájemcům přehled právních problémů, které jsou spojeny s procesem mírového využití jaderné energie a ionizujícího záření v různých oblastech: energetice, nukleární medicíně, vědě a výzkumu, průmyslu atd. Od počátku mírového využívání této energie se státy potýkají se dvěma aspekty, na které musejí svým právním řádem reagovat: na jedné straně stojí zájem na podpoře tohoto odvětví, na druhé zájem na
ochraně obyvatelstva před případnými negativními následky využívání jaderné energie. Předmět poskytuje přehled o tom, jakými právními nástroji bylo a je na tyto dvě výzvy reagováno. Úvodem bude pozornost věnována úsilí mezinárodního společenství zabránit jinému, než mírovému využití jaderné energie, stejně jako evropskému integračnímu procesu v této oblasti. Následně budou předmětem výkladu různé specifické aspekty mírového
využití jaderné energie (např. režim včasného oznamování jaderné havárie, pomoc pro případ havárie, režim nakládání s radioaktivními odpady). Předpokladem pro absolvování předmětu jsou znalosti evropského práva a správního práva hmotného a procesního. Předmět je koncipován podle podobných předmětů, vyučovaných již delší dobu např. na univerzitách ve Francii, v Belgii.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D. (07.04.2019)

Sylabus:

Úvod do problematiky, způsoby využití jaderné energie ionizujícího záření, její přínos a rizika, 25 let od Černobylu k Fukušimě

Jaderné právo, jeho prameny, zásady, postavení v rámci systému práva

Jaderná energie a mezinárodní společenství států, význam mezinárodních organizací a pramenů mezinárodního práva

Jaderná energie jako energie evropského integračního procesu, Evropská agentura pro atomovou energii E.N.E.A., Evropské společenství pro atomovou energii Euratom atd.

Vývoj, současnosti, perspektivy právní úpravy v České republice

Včasné oznamování a vzájemná pomoc v případě jaderné havárie, právní úprava jaderné bezpečnosti a fyzické ochrany

Právní problémy při nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem, zřízení hlubinného úložiště radioaktivního odpadu, problematika hlubinného úložiště v České republice

Odpovědnost za škody při události v jaderném zařízení, povinnosti a postavení provozovatele, česká a mezinárodní právní úprava

 

Learning resources - Czech
Last update: Eva Preclíková (28.03.2019)

Literatura:

Povinná:

  • Handrlica, Jakub. Vybrané problémy vnitrostátní právní úpravy mírového využívání jaderné energie . 2014. PF UK. 2014.

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html