SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Administrative Justice in European Countries - HOPV0088
Title: Správní soudnictví v evropských zemích
Guaranteed by: Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:oral
Hours per week, examination: winter s.:0/2, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
Teacher(s): doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
Incompatibility : HP0681
In complex pre-requisite: HMOD0015, HMOD0015
Annotation - Czech
Cílem předmětu je přiblížit studentům význam efektivního správního soudnictví jako ochrany občanů před excesy veřejné správy. Předmět je zaměřen na analýzu významu správního soudnictví jako jednoho ze základních prvků právního státu v evropském kontextu.

Studenti se naučí základním metodám komparativní analýzy při srovnávání funkčnosti systémů správního soudnictví v Evropě a z tohoto komparativního pohledu pak mohou přistoupit ke kritické analýze efektivity českého správního soudnictví a jeho jednotlivých prvků.

Analýza českého správního soudnictví, která je jedním z klíčových cílů předmětu, může také přispět studentům, kteří se připravují na státní závěrečné zkoušky.


Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Requirements to the exam - Czech

1.      Ústní zkouška spočívá v prezentaci vybraného problému ve správním soudnictví (po konzultaci s vyučující) s power-pointovou podporou. 

2.      U ústní zkoušky je možné používat veškeré právní předpisy a jiné materiály.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Syllabus - Czech

Předmět zahrnuje tato témata:

-        Evropská standard správního soudnictví a základní parametry efektivního správního soudnictví jako pilíře právního státu (Rada Evropy a EU)

-        Správní soudnictví ve velkých právních systémech

-        Francouzský model správního soudnictví

-        Anglická model správního soudnictví

-        Německý model správního soudnictví

-        České správní soudnictví a jeho vývoj v komparativním pohledu

-        Jednotlivé žalobní typy a jejich nedostatky v komparativním pohledu

-        Kritická analýza českého správního soudnictví

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

1.      Pítrová L., Pomahač R., Evropské správní soudnictví, Praha: C. H. Beck, 1998

2.      Správní právo – Casebook, kolektiv autorů, Wolters Kluwer

Základní právní předpisy:

1.      Ústava České republiky (č. 1/1993 Sb.)

2.      Správní řád č. 500/2004 Sb., správní řád

3.      Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

4.      Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

5.      Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

6.      Relevantní judikatura

Ostatní právní předpisy:

1.      Rada Evropy: Recommendation [Rec(2004)20] on judicial review of administrative acts

2.            Judikatura SDEU a ESLP

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html