SubjectsSubjects(version: 908)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Student Research: Lawyering Skills - HDPV0315
Title: SVOČ: Právní dovednosti
Guaranteed by: Department of Lawyering Skills (22-KPDO)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, colloquium [HT]
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: you can enroll for the course repeatedly
Guarantor: JUDr. Kristina Zbíralová, Ph.D.
Incompatibility : HP0681
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (12.09.2022)
Předmět má za cíl uvést studenty do základů vytváření vědeckých textů. Další informace jsou dostupné na http://svoc.prf.cuni.cz/. Nový ročník soutěže SVOČ je vyhlášen vždy v prosinci příslušného roku – podrobnosti jsou zveřejněny na výše uvedených webových stránkách.

Cílem předmětu je podpořit samostatnou tvůrčí vědeckou činnost studentů a přispět ke zdokonalení jejich argumentačních schopností, prezentačních dovedností a odborného písemného projevu. Je založena na otevřenosti, transparentnosti a respektu k obecně přijímaným zásadám vědecké práce.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (12.09.2022)

1. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné: 

zpracovat a odevzdat soutěžní práci (soutěžní práce musí být původní, tedy vypracovaná samostatně autorem pro potřeby soutěže, příp. lze práci vypracovat ve spoluautorství maximálně dvou soutěžících), 

obhájit výzkumnou práci při ústní obhajobě v rámci studentské vědecké konference konané v letním semestru příslušného akademického roku v časovém rozmezí stanoveném Radou SVOČ. 

2. Další podrobnosti jsou uvedeny v pravidlech pro příslušný ročník soutěže SVOČ v daném akademickém roce. 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (12.09.2022)
Základem předmětu je buď samostatná výzkumná práce studenta, nebo výzkumná práce pod vedením konzultanta. Po sepsání práce následuje ústní obhajoba. V ústním kole práci student obhajuje před komisí složenou z předsedy a dalších odborníků v daném nebo příbuzném oboru. 
Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (12.09.2022)
Zdroje pro zpracování tématu jsou odvislé od studentem zvoleného tématu práce, příp. je studentovi doporučí konzultant. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html