SubjectsSubjects(version: 877)
Course, academic year 2020/2021
  
X - HDPV0301
Title: SVOČ: Autorské právo a práva průmyslová
Guaranteed by: Institute of Copyright, Industrial Property and Competition Law (22-UPA)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0 colloquium [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: you can enroll for the course repeatedly
Guarantor: JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
Incompatibility : HP0681
Annotation - Czech
Last update: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (06.08.2020)
Dovednostní předmět SVOČ: Autorské právo a práva průmyslová má za cíl uvést studenty do základů vytváření vědeckých textů. Další informace jsou dostupné na http://svoc.prf.cuni.cz/. Nový ročník soutěže SVOČ je vyhlášen vždy v prosinci příslušného roku – podrobnosti jsou zveřejněny na výše uvedených webových stránkách.
Cílem předmětu je podpořit samostatnou tvůrčí vědeckou činnost studentů a přispět ke zdokonalení jejich argumentačních schopností, prezentačních dovedností a odborného písemného projevu. Je založena na otevřenosti, transparentnosti a respektu k obecně přijímaným zásadám vědecké práce.
Pro zapsání předmětu SVOČ: Autorské právo a práva průmyslová je vhodné, aby student měl absolvován nebo alespoň zapsán předmět Právo duševního vlastnictví I.
Předmět SVOČ: Právo duševního vlastnictví může být opakovaně zapisován, i když je absolvován (čl. 6 odst. 4 Pravidel pro organizaci studia na PF UK).
Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (06.08.2020)

1.      Předmět SVOČ: Autorské právo a práva průmyslová je zakončen kolokviem. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné:

         –       zpracovat a odevzdat soutěžní práci (soutěžní práce musí být původní, tedy vypracovaná samostatně autorem pro potřeby soutěže, příp. lze práci vypracovat ve spoluautorství maximálně dvou soutěžících)

          –      obhájit výzkumnou práci při ústní obhajobě v rámci studentské vědecké konference konané v letním semestru příslušného akademického roku v časovém rozmezí stanoveném Radou SVOČ.

2.      Další podrobnosti jsou uvedeny v pravidlech pro příslušný ročník soutěže SVOČ v daném akademickém roce.

3.      Za úspěšné absolvování kontroly studia student získá 4 kredity.

Syllabus - Czech
Last update: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (06.08.2020)

Základem předmětu SVOČ: Autorské právo a práva průmyslová je buď samostatná výzkumná práce studenta, nebo výzkumná práce pod vedením konzultanta. Po sepsání práce následuje ústní obhajoba. V ústním kole práci student obhajuje před porotou složenou z předsedy a dalších odborníků v daném nebo příbuzném oboru.

Co se témat týká, preferujeme témata aktuální a se vztahem k informační společnosti.

Learning resources - Czech
Last update: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (06.08.2020)

Zdroje pro zpracování tématu jsou odvislé od studentem zvoleného tématu práce, příp. je studentovi doporučí konzultant.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html