Land Law Exercises - HDPV0159
Title: Praktikum z pozemkového práva
Guaranteed by: Department of Environmental Law (22-KPZP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. BcA. Tereza Fabšíková, Ph.D.
doc. JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Incompatibility : HP0681, HV3617
Is incompatible with: HV3617
In complex pre-requisite: HMOD0011, HMOD0011
Examination dates   SS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Předmět navazuje na obecně povinně volitelný předmět Pozemkové právo. Předmět umožní studentům aplikovat, procvičit a prohloubit znalosti a dovednosti získané studiem předmětu Pozemkové právo.

Předmět je věnován praktické aplikaci soukromoprávních i veřejnoprávních aspektů právních vztahů k půdě, respektive k pozemku jako zvláštnímu předmětu právních vztahů. Studenti se prostřednictvím konkrétních příkladů a případových studií věnovaných vybraným otázkám pozemkového práva naučí vyhledávat a aplikovat relevantní právní předpisy a judikaturu a pomocí nich řešit konkrétní praktické příklady. Zároveň se naučí pracovat s relevantní judikaturou, orientovat se v katastru nemovitostí a územně plánovací dokumentaci a vypracovávat různá podání (např. smlouva, návrh na vklad do katastru nemovitostí, správní rozhodnutí, rešerše složitějších případů - např. vydržení, aplikace zásady materiální publicity či řešení přístupu k pozemku).

Výuka je založená na samostatné činnosti studentů, kteří buď řeší jednoduché případové studie, nebo zpracovávají stručná podání na základě spisu. Probíhá interaktivní formou, kdy látka není přednášena, ale studenti vytváří základní právní podání, řeší případové studie či si jinak cvičí aplikaci nabytých teoretických znalostí.

Studenti jsou ve výuce vedeni k samostatné činnosti tak, aby si mohli na příkladech z oblasti pozemkového práva osvojit a prohloubit následující dovednosti:
- vyhledat, utřídit, analyzovat a interpretovat právní normy, soudní rozhodnutí a další informace potřebné pro řešení právních a jiných problémů spojených s právní praxí,
- analyzovat, formulovat a prezentovat (ústně i písemně) právní argument a protiargument (např. při řešení složitějších případů vydržení a aplikace zásady materiální publicity, kdy řešení nebývá jednoznačné),
- přizpůsobit se změně právní úpravy (typicky demonstrováno na změně právní úpravy vydržení nemovité věci v občanském zákoníku z roku 1964 a ve stávajícím občanském zákoníku),
- identifikovat a analyzovat právní problémy v konkrétních praktických situacích a navrhovat jejich řešení (například při řešení přístupu na konkrétní pozemek).

Předpokladem pro osvojení výše uvedených dovedností je průběžná příprava, aktivní účast a plnění zadaných úkolů.

Součástí výuky je fakultativně také návštěva katastrálního úřadu (nahlížení do Zemských desek).
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (01.02.2023)
Requirements to the exam - Czech

1.      Kolokvium je písemné a má podobu řešení případové studie.

2       Úspěšné zakončení předmětu je podmíněno alespoň 75% účastí na výuce a plněním průběžných úkolů. Nedostatek účasti lze nahradit odevzdáním písemně zpracovaného zadání pro danou výukovou hodinu (seminář). Zadání jsou vždy s dostatečným předstihem zveřejňována v systému moodle tak, aby se studenti mohli na výuku připravit.

3.      S ohledem na to, že má kolokvium podobu případové studie, je u něho možné používat veškeré právní předpisy, informační systémy, judikaturu či online přístup do katastru nemovitostí.

4.      Časový limit je 120 minut.

5.      Při hodnocení se klade důraz na argumentační schopnosti, prokázání schopnosti nalézt řešení, kterých může být často více a odůvodnit ho. Dále je hodnocena kultura písemného projevu. Hodnocení zohledňuje aktivní zapojení studentů do výuky v průběhu celého semestru, zejména pak řešení jednotlivých zadání v rámci výuky.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (01.02.2023)
Syllabus - Czech

Předmět zahrnuje tato témata:

-            Praktická orientace v územně-plánovací dokumentaci

-            Smlouva o převodu nemovitostí

-            Vklad do katastru nemovitostí – řízení před katastrálním úřadem

-            Zásada ochrany dobré víry v praxi

-            Vydržení vlastnického práva k pozemku v praxi

-            Zajištění přístupu k pozemku

-            Účelová komunikace

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (01.02.2023)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

1.      FRANKOVÁ, Martina, a kol., Úvod do pozemkového práva, 1. vydání, Beroun: Eva Rozkotová: 2014.

2.      Materiály zpracované za účelem výuky praktika z pozemkového práva (dostupné v systému moodle)

Ostatní literatura:

1.      Eva BAREŠOVÁ, Iveta BLÁHOVÁ, Pavel DOUBEK, Bohumil JANEČEK, Lumír NEDVÍDEK, Petr SOUČEK, Katastrální zákon: komentář.  2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019.

2.      BAUDYŠ, Petr. Katastrální zákon. 1. vydání. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014.

3.      SPÁČIL, Jiří a kol.  Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2013.

4.      ŠVESTKA Jiří., DVOŘÁK, Jan., FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III.: Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014.

5.      ADAMOVÁ Hana, BRIM Luboš, COUFALÍK Petr, DOBROVOLNÁ Eva, HANÁK Jakub, PEKAŘOVÁ Anna. Pozemkové vlastnictví. Praha: Wolters Kluwer,2020

6.      SPÁČIL Jiří., SPÁČIL Michal.: Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních vztahů k pozemkům. Praha. Wolters Kluwer ČR, 2011.

Základní právní předpisy (v aktuálním znění):

1.      Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod (článek 11, 35, 14)

2.      Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (zejména část I. hlava IV, část, část III)

3.      Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

4.      Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

5.      Zákon č. 184/20006 Sb., o vyvlastnění

Ostatní právní předpisy (v aktuálním znění):

1.      Zákon č. o 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací

2.      Zákon č. 458/200Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů

3.      Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

4.      Zákon č. 503/2012 Sb., o státním pozemkovém úřadu

5.      Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (01.02.2023)
Schedule semestral
Educational week Date From - To Education type Theme Teacher Files Note
120.02.202414:00 - 16:00practicalsÚvodní seminář (představení předmětu, způsob práce, jednoduché příklady, úvod do orientace v ÚPD)doc. JUDr. Martina Franková, Ph.D. 
305.03.202414:00 - 16:00practicalsPraktická orientace v územně-plánovací dokumentaci doc. JUDr. Martina Franková, Ph.D. 
519.03.202414:00 - 16:00practicalsSmlouva o převodu nemovitostí a její vklad do KN - řízení před katastrálním úřadem doc. JUDr. Martina Franková, Ph.D. 
702.04.202414:00 - 16:00practicalsZajištění přístupu k pozemku a problematika účelové komunikace – praktická řešení na základě soudní judikatury doc. JUDr. Martina Franková, Ph.D. 
916.04.202414:00 - 16:00practicalsZásada ochrany dobré víry v praxi JUDr. BcA. Tereza Fabšíková, Ph.D. 
1130.04.202414:00 - 16:00practicalsZávěrečné kolokvium - řešení případové studiedoc. JUDr. Martina Franková, Ph.D. 
1207.05.202414:00 - 16:00practicalsVyhodnocení závěrečného kolokviadoc. JUDr. Martina Franková, Ph.D.