SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Roman Law - Exegesis - HDPV0020
Title: Římské právo - exegeze
Guaranteed by: Department of Legal History (22-KPD)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:combined
Hours per week, examination: summer s.:0/2, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Teacher(s): JUDr. David Falada, Ph.D.
prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Incompatibility : HOPV0082, HP0681
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)
Předmět je zaměřen na interpretaci římskoprávních textů v jejich kontextu, a to z hlediska jejich právního obsahu, reálií i dobových souvislostí.

V rámci výuky tohoto předmětu jsou rozebírány texty obsahující informace o římském právu, přičemž se nejedná pouze o texty právní povahy (Zákon XII desek, Digesta atp.), ale také jiného původu – především úryvky z děl římských historiků, Cicerona atd. Probírána jsou jak obecná témata (interpretační a legislativní pravidla v římském právu, pojetí trestního práva), tak i speciální materie, jako například právní postavení žen a herců, právní režim přístavů a divadel nebo specifikace označení používaných pro soudy.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními metodami a nástroji rozboru právního textu, nebo textu obsahujícího informace o právu.
Teaching methods - Czech
Last update: JUDr. Jan Šejdl, Ph.D. (07.02.2022)

Výuka bude presenční formou, případné materiály budou k disposici v můdlu. Tamtéž bude i případný odkaz na distanční formu, pokud by to bylo nařízeno.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)

1. Kombinovaná zkouška sestává z písemné a ústní části.  

2. Písemná část zkoušky spočívá v podrobném rozboru konkrétního římskoprávního textu v překladu vypracovaného před zkouškou.  

3. Ústní část zkoušky spočívá v rozpravě o písemném zpracování. 

4. U písemné části zkoušky je možné používat jakékoliv právní předpisy a jiné materiály. U ústní části zkoušky není možné používat právní předpisy ani jiné materiály. 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)

Předmět zahrnuje tato témata: 

- Interpretace a legislativní pravidla 

- Náhrada škody 

- Právní režim přístavů 

- Quasidelicta 

- Herci a divadla 

- Prameny práva 

- Kámen jako objekt trestního činu a nástroj k jeho spáchání 

- Provokace a perzekuce 

- Principy římského trestního práva a žhářství 

- Recepce římského práva ve středověku 

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)

Základní literatura: 

1. Skřejpek, M., Falada, D., Kuklík, J.. Exegesis - výklad právních testů. Aleš Čeněk. Plzeň. 2014. III. rozšířené a doplněné vydání. 

2. D. Falada. Recepce římského práva. Aleš Čeněk. Plzeň. 2016. 

3. J. Kincl, V. Urfus, M. Skřejpek. Římské právo. C.H.Beck. Praha. 1995. 

Ostatní literatura: 

1. M. Skřejpek. Římské soukromé právo. Systém a instituce. Aleš Čeněk. Plzeň. 2017. 

2. M. Skřejpek. Římské právo v datech. C.H.Beck. Praha. 1997. 

3. M. Skřejpek. Poodkryté tváře římského práva. Havlíček BRAINTEAM. Praha. 2006. 

4. M. Skřejpek. Ius et religio, právo a náboženství ve starověkém Římě. Pelhřimov. 1999. 

5. M. Skřejpek. Prameny římského práva. ORAC. Praha. 2004. 

6. M. Skřejpek. Lex et ius. Právo a zákony antického Říma. Plzeň, A. Čeněk, 2018. 

7. Iustiniani institutiones (překl. P. Blaho, M. Skřejpek.). Karolinum. Praha. 2010. 

8. Digesta seu pandactae. Tomus I, Fragmenta selecta (překl. M. Skřejpek, P.Baho). Karolinum. Praha. 2015. 

9. Digesta seu pandactae. Tomus II, Fragmenta selecta (překl. M. Skřejpek, P. Černoch, K. Žytková). Karolinum. Praha. 2019. 

10. Gaius. Učebnice práva ve čtyřech knihách (překl. J. Kincl). Plzeň. 2007. 

11. L. Heyrovský. Dějiny a systém soukromého práva římského. Praha. 1910 (případně jiné vydání). 

12. J. Vančura. Úvod do studia soukromého práva římského. Praha. 1923. 

13. M. Skřejpek. Latinsko-český slovníček římského práva. Aleš Čeněk. Plzeň. 2012. 

14. M. Bartošek, Encyklopedie římského práva. Panorama, Praha, 1981, 2. vyd. Academia, Praha, 1994.  

15. Slovník antické kultury. Svoboda, Praha, 1974. 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html