SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Theoretical and methodological specificity of the science of civil law - HD328
Title: Teoretická a metodologická specifika vědy občanského práva
Guaranteed by: Department of Civil Law (22-KOP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/10, colloquium [HS]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Teacher(s): doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Annotation - Czech
Předmět „Teoretická a metodologická specifika vědy občanského práva“ zkoumá osobní, rodinná a majetková práva a povinnosti subjektivní povahy, které se vztahují na všechny osoby soukromého práva, které mezi sebou realizují své záležitosti na zásadách autonomie vůle a rovného hmotněprávního postavení jako nejvýraznějších projevů jejich svobody, důstojnosti a rovnosti v soukromém právu.
Jde o specifický předmět v rámci doktorského studijního programu“ Teoretické právní vědy-občanské právo“. Výuka v rámci tohoto předmětu prohlubuje znalosti získané v rámci studia magisterského a vede k seznámení s vědním oborem občanského práva (včetně jeho historie), s aktuálním stavem vědy občanského práva a dalších vývojových i metodologických tendencí.
Absolvování tohoto předmětu má pro autory disertačních prací význam proto, že jsou zejména z teoretického hlediska seznamování s různými modalitami úpravy jednotlivých občanskoprávních institutů (a jejich výhodami či naopak nedostatky), jsou vedeni k hledání příčin rozdílů legislativní úpravy s přihlédnutím k zahraničním úpravám, které – byť jsou založeny na respektování stejných společenských hodnot – jsou formulovány odlišně. Teoreticky jsou studenti vedeni k poznání, zda účinnou občanskoprávní úpravu lze ještě aplikovat v měnících se společenských podmínkách, či zda nové společenské jevy vyžadují právní úpravu již novou.
Absolvování předmětu vytváří potřebné předpoklady pro sepsání disertační práce, neboť získaný teoretický pohled umožní studentovi organicky včlenit disertační práci do teoretického rámce vědního oboru občanské právo.
Last update: Boháč Radim, prof. JUDr., Ph.D. (28.10.2018)
Literature - Czech
Obligatory:
  • Dvořák Jan, Švestka Jiří, Zuklínová Michaela a kol. Občanské právo hmotné 1, obecná část. 2. Praha. 2016. 436. 978-80-7552-187-3.
  • Zuklínová Michaela, Dvořák Jan, Švestka Jiří a kol. Občanské právo hmotné 2, Rodinné právo. Praha. 2015. 196. 978-80-7478-937-3.
  • Švestka Jiří, Dvořák Jan, Fiala Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I-VI. Praha. 2014. 1700. 978-80-7478-638-9.
  • Dvořák Jan a kol. Soukromé právo 21. století. Praha. 2018. 532. 978-80-7552-954-1.
  • WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ a kol.. Civilní právo procesní. Díl první, Řízení nalézací.. 9.. 2018. 978-80-7502-298-1.
  • Winterová Alena, Macková Alena a kol. Civilní právo procesní. 7. Praha. 2014. 621. 978-80-7201-940-3.
Last update: Střeleček Tomáš, Mgr. Ing., LL.M., Ph.D. (20.09.2023)
Syllabus - Czech

Předmětem výkladu jsou zejména tato témata:

1.      Dobré mravy

2.      Veřejný pořádek

3.      Dobrá víra

4.      Poctivost

5.      Zákaz zneužití práva

6.      Právo na spravedlivý proces

7.      Předvídatelnost soudních rozhodnutí

8.      Soudnictví a právní stát

9.      Insolvence

10.  Duševní vlastnictví

Last update: Boháč Radim, prof. JUDr., Ph.D. (28.10.2018)
Learning resources - Czech

Povinná literatura:

Dvořák Jan, Švestka Jiří, Zuklínová Michaela a kol. Občanské právo hmotné 1, obecná část. 2. Praha. 2016. 436. 978-80-7552-187-3.   

Zuklínová Michaela, Dvořák Jan, Švestka Jiří a kol. Občanské právo hmotné 2, Rodinné právo. Praha. 2015. 196. 978-80-7478-937-3.   

Švestka Jiří, Dvořák Jan, Fiala Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I-VI. Praha. 2014. 1700. 978-80-7478-638-9.             

Dvořák Jan a kol. Soukromé právo 21. století. Praha. 2018. 532. 978-80-7552-954-1.      

WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. Díl první, Řízení nalézací: soudy, notářství, advokacie, exekutorské úřady, sporné řízení soudní, nesporná (zvláštní) řízení, rozhodčí řízení, mediace. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, 646 s. ISBN 978-80-7502-298-1

Last update: Střeleček Tomáš, Mgr. Ing., LL.M., Ph.D. (20.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html