SubjectsSubjects(version: 901)
Course, academic year 2022/2023
  
Theoretical and methodological specificity of the science of private international law and international trade law - HD326
Title: Teoretická a metodologická specifika vědy mezinárodní práva soukromé a práva mezinárodního obchodu
Guaranteed by: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2021
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/10 colloquium [hours/semester]
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
Teacher(s): doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (28.10.2018)
Mezinárodní právo soukromé upravuje soukromoprávní poměry s mezinárodním prvkem, se zvláštním zaměřením na určení rozhodného práva a řešení sporů. Právo mezinárodního obchodu, které není zvláštním odvětvím práva, nýbrž pouze účelovým uspořádáním pravidel upravujících vztahy v mezinárodním obchodním a hospodářském styku, je zaměřeno i na otázky hmotněprávní a procesní, včetně mezinárodní arbitráže.
V rámci doktorského studijního programu je to předmět jedinečný, od magisterského studijního programu se odlišuje orientací na vybrané problémy, které se zkoumají do hloubky, v mezinárodním srovnávacím pohledu a v širších souvislostech. Důraz je kladen na studium zahraniční literatury, v úzké návaznosti na výjezd studenta na zahraniční univerzitu.
Předmět obsahuje jak obecnou část mezinárodního práva soukromého, která je vysoce teoretická a obtížná, avšak zcela nezbytná pro teoretická i praktická východiska výzkumu, dále část zvláštní, jakož i otázky mezinárodního civilního procesního práva. Úprava mezinárodního práva soukromého je dnes již do významné míry sjednocena v evropském mezinárodním právu soukromém, význam má proto analýza rozsudků unijních soudů. Pozornost bude věnována i veřejnoprávním aspektům práva mezinárodního obchodu.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (09.02.2022)
Obligatory:
  • Kučera Zdeněk, Pauknerová Monika, Růžička Květoslav a kol. Mezinárodní právo soukromé. 8. Plzeň. 2015. 432. 978-80-7380-550-0.
  • Pauknerová Monika. Evropské mezinárodní právo soukromé. 2. Praha. 2013. 336. 978-80-7400-504-6.
  • Pauknerová Monika, Rozehnalová Naděžda, Zavadilová Marta et al. Zákon o mezinárodním právu soukromém. Praha. 2013. 700. 978-80-7478-368-5.
  • Rozehnalová Naděžda. Instituty českého mezinárodního práva soukromého. Praha. 2016. 270. 978-80-7552-501-7.
  • Pauknerová Monika, Pfeiffer Magdaléna. New Act on Private Intern. Law in the Czech Republic: Starting Points and Perspectives within the EU. Journal of Private International Law. 2014. 10. 2. 205-226.
  • Kegel Gerhard, Schurig Klaus. Internationales Privatrecht . 9. 2004. 1189. 978-3406495878.
  • Cuniberti Gilles. Conflict of laws, a comparative approach. 2017. 520. 978-1785365959.
  • Symeonides C. Symeon. Codifying choice of law around the world, an international comparative analysis. Oxford. 2014. 411. 9780199360840.
  • Beaumont Paul et al. Cross-border litigation in Europe. Oxford. 2017. 864. 978-1782256762.
Teaching methods - Czech
Last update: JUDr. Petr Tomášek, Ph.D. (05.02.2021)

Přednášková výuka bude vedena on-line prostřednictvím MS Teams ve dnech a časech, které budou studentům s předstihem oznámeny. Studentům bude přednášejícími zaslán také odkaz pro připojení.

Syllabus - Czech
Last update: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (28.10.2018)

Předmětem výkladu jsou zejména tato témata:

1.      Mezinárodní právo soukromé – obecná část, zejména kvalifikace, výhrada veřejného pořádku, kogentní a nutně použitelné normy, aplikace zahraničního práva, obcházení zákona, adaptace aj.

2.      Mezinárodní právo soukromé – zvláštní část: subjekty, závazky, věcná práva, rodinné právo, dědické právo

3.      Mezinárodní civilní právo procesní – řízení soudní, rozhodčí, ADR, insolvenční řízení

4.      Právo mezinárodního obchodu – prameny (včetně soft law), regulace zahraničního obchodu, vybrané smlouvy používané v mezinárodním obchodním styku, mezinárodní e-obchod

Koncept výkladu by měl vycházet z teoretických poznatků, které budou aplikovány na konkrétní judikáty – o těch bude vedena diskuse a komentáře k nim budou publikovány, garant předmětu je členkou Board of Editors of the European Legal Forum, který  plánuje vytvořit národní sekce, v rámci nichž by byly publikovány komentáře k významným rozhodnutím, to by byla příležitost pro doktorandy pro jejich mezinárodní prezentaci.

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (09.02.2022)

Povinná literatura:

Kučera Zdeněk, Pauknerová Monika, Růžička Květoslav a kol. Mezinárodní právo soukromé. 8. Plzeň. 2015. 432. 978-80-7380-550-0.              

Pauknerová Monika. Evropské mezinárodní právo soukromé. 2. Praha. 2013. 336. 978-80-7400-504-6.      

Pauknerová Monika, Rozehnalová Naděžda, Zavadilová Marta et al. Zákon o mezinárodním právu soukromém. Praha. 2013. 700. 978-80-7478-368-5.           

Rozehnalová Naděžda. Instituty českého mezinárodního práva soukromého. Praha. 2016. 270. 978-80-7552-501-7.            

Pauknerová Monika, Pfeiffer Magdaléna. New Act on Private Intern. Law in the Czech Republic: Starting Points and Perspectives within the EU. Journal of Private International Law. 2014. 10. 2. 205-226.         

Kegel Gerhard, Schurig Klaus. Internationales Privatrecht. 9. 2004. 1189. 978-3406495878.              

Cuniberti Gilles. Conflict of laws, a comparative approach. 2017. 520. 978-1785365959.              

Symeonides C. Symeon. Codifying choice of law around the world, an international comparative analysis. Oxford. 2014. 411. 978-0199360840.        

Beaumont Paul et al. Cross-border litigation in Europe. Oxford. 2017. 864. 978-1782256762.              

Další literatura bude doporučena dle jazykových schopností studenta.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html