SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Pharmaceutical Care I - GF347
Title: Farmaceutická péče I
Guaranteed by: Department of Social and Clinical Pharmacy (16-16220)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:written
Hours per week, examination: winter s.:46/19, C+Ex [HS]
Capacity: unlimited / 240 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
Guarantor: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
Pre-requisite : GF298, GF340
Interchangeability : GF312
Is co-requisite for: GF151, GF351, GAF357, GF357, GF381, GF348
Is pre-requisite for: GF349
Annotation -
Last update: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D. (28.09.2022)
The pharmaceutical care is based on an individual approach to the patient, it is focused on patient´s pharmacotherapy and the management of drug-related problems. The fundamental idea of the both subjects Pharmaceutical Care I and Pharmaceutical Care II is to acquire knowledge and skills which stimulate the promotion of the effective, safe, and cost-effective pharmacotherapy. The aim of the subject is to learn basic principles of pharmaceutical care, to familiarize them with the tools used in pharmaceutical care (pharmacotherapy, algorithms, documentation, information resources, legislation, basics of pharmacoepidemiology), and to trained use of those principles and tools actively for a specific nosology units or symptoms in context of the patient. Furthermore, the aim of the subject is to acquire complex knowledge and selected skills in pharmacy practice and pharmaceutical care.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D. (28.09.2022)

Podmínkou udělení zápočtu je splnění následujících podmínek

 • 100% účast na seminářích. Jedna absence na semináři omluvená lékařem je možná bez náhrady, při další absenci omluvené od lékaře je nutno vypracovat seminární práci na zadané téma. Neomluvená absence je důvodem k neudělení zápočtu. Více než dvě absence omluvené lékařem mohou být rovněž důvodem k neudělení zápočtu.
 • Prezentace a obhajoba seminární práce (Samostatná práce je založena na vyhledávání v odborných informačních zdrojích a interpretaci nalezených informací, závěry studenti poté sami prezentují).
 • Písemný zápočet z farmaceutických výpočtů.
Literature - Czech
Last update: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D. (28.09.2022)

Doporučená:

 • Časopis českých lékárníků: měsíčník Stavovské lékárnické komory. Ostrava: PETI, 1992- . ISSN 1211-5134.

 • Česká lékárnická komora [online]. Dostupné z: http://www.lekarnici.cz/.
 • Český lékopis 2009 a jeho doplňky 2010 - 2016. 1. vyd., Praha: Grada, 2009-2016.
 • Český lékopis 2017 a jeho doplňky 2018-2022 1. vyd., Praha: Grada, 2017-2022.
 • null. European pharmacopoeia, Tenth edition : published in accordance with the Convention on the Elaboration of a European Pharmacopoeia. Strasbourg: Council of Europe, 2019, s. ISBN 978-92-871-8677-5.
 • Kelly, William N.. Pharmacy : what it is and how it works. Boca Raton: Taylor & Francis, 2012, 452 s. ISBN 978-1-4398-5305-4.
 • Kolář, Jozef, Smečka, Vladimír. Možnosti dalšího vývoje lékárenství. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2008, 103 s. ISBN 978-80-7305-030-6.
 • Kotlářová, Jana, Král, Karel. Farmacie v ČR po roce 1989. Praha: Karolinum, 1999, 92 s. ISBN 80-7184-819-0.
 • Langley, Christopher A. Belcher, Dawn. Fasttrack : Applied pharmaceutical practice. London: Pharmaceutical Press, 2009, 195 s. ISBN 978-0-85369-835-7.
 • Macešková, Božena, Smejkalová, Lenka Kolář, Jozef. Provoz lékáren. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2010, 162 s. ISBN 978-80-7305-127-3.
 • MACEŠKOVÁ, Božena, AMBRUS, Tünde a SMEJKALOVÁ, Lenka. Provoz lékáren. Odborná a hospodářská informatika. 1. vyd. Brno : VFU, 2012. ISBN 978-80-7305-605-6
 • Malone, Patrick M., Kier, Karen L. Stanovich, John E. Malone, Meghan J. (eds.). Drug information : a guide for pharmacists. New York: Mc Graw Hill Education, 2014, 1317 s. ISBN 978-1-25-925555-7.
 • Ministerstvo zdravotnictví České republiky [online]. Dostupné z: http://www.mzcr.cz/
 • Pharmaceutical Care Network Europe [online]. Dostupné z: http://www.pcne.org/
 • Praktické lékárenství [online]. Dostupné z: https://www.praktickelekarenstvi.cz/
 • Sackett, David L.. Evidence-based medicine : how to practice and teach EBM. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2000, 261 s. ISBN 0-443-06240-4.
 • Sbírka zákonů ČR. Portál veřejné správy [online]. Dostupné z: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
 • Státní ústav pro kontrolu léčiv [online]. Dostupné z: http://www.sukl.cz/
 • Strom, Brian L. Kimmel, Stephen E. Hennessy, Sean (eds.). Pharmacoepidemiology. Chichester, West Sussex, UK: Wiley-Blackwell, 2012, 953 s. ISBN 978-0-4706-5475-0.
 • Věstník ministerstva zdravotnictví České republiky. Praha: Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 199-. ISSN 1211-0868
 • Vlček, Jiří, Dalecká, Radka. Základy farmakoepidemiologie, farmakoekonomiky a farmakoinformatiky. Praha: Remedia, 2005, 88 s. ISBN 80-903555-0-1.
 • Vlček, Jiří. Vybraná farmaceutická odvětví : (průmysl, velkodistribuce, výzkum a kontrola. Praha: Professional Publishing, 2004, 176 s. ISBN 80-86419-69-X.
 • VLČEK, Jiří, FIALOVÁ, Daniela, MALÝ, Josef, a kol. Čes. slov. Farm. 2016; 65(Suppl). In Koncepce oboru klinická farmacie I., vzdělávací část. (2016): 1-20.
 • Alves da Costa, Filipa Van Mil, J.W. Foppe Alvarez-Risco, Aldo (eds.). The Pharmacist Guide to Implementing Pharmaceutical Care. Cham, Switzerland: Springer, 2018, 506 s. ISBN 978-3-319-92575-2.
 • null. BNF for children. London: BMJ publishing, 2018, 1098 s. ISBN 978-0-85711-336-8.
 • null. British National Formulary. London: BMJ Group :, 2018, 1616 s. ISBN 978-0-85711-338-2.
 • Rovers, John P. Currie, Jay D.. A practical guide to pharmaceutical care : a clinical skills primer. Washington, DC: American Pharmacists Association, 2007, 259 s. ISBN 978-1-58212-104-8.
 • Suchopár, Josef. Compendium : léčiva používaná v podmínkách ČR. Praha: Panax, 2018, 1139 s. ISBN 978-80-902806-7-0.
 • WALKER, Roger a WHITTLESEA, Cate.. Clinical pharmacy and therapeutics. . Edinburgh : Churchill Livingstone/Elsevier, 2012, 983 s. ISBN 978-0-7020-4293.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D. (28.09.2022)

Přednášky

 • Zdravotní péče – rozdělení, definice, role a limity.
 • Informace a odborné informační zdroje v práci farmaceuta I, II.
 • Základy farmakoepidemiologie I, II.
 • Zdravotnická dokumentace pro lékařskou, ošetřovatelskou, farmaceutickou péči.
 • Lékové problémy, revize farmakoterapie.
 • Algoritmy pro farmaceutickou péči.
 • Samoléčení – úvod, vymezení, role lékárníka, limity, algoritmy.
 • Trendy ve farmaceutické péči v Evropě a ve světě.
 • Lékárna jako zdravotnické zařízení. Náležitosti nezbytné k provozování lékárny.
 • Současné lékárenství jako odvětví farmacie. Poskytování lékárenské péče, činnosti v lékárně a správná lékárenská praxe.
 • Pracovníci v lékárně.
 • Lékařské předpisy.
 • Návykové látky a prekurzory drog v lékárně.
 • Nepoužitelná léčiva.
 • Výdejní činnost v lékárně I, II.
 • Informační a konzultační činnost v lékárně.
 • Příprava léčivých přípravků v lékárně.
 • Nemocniční lékárenství.
 • Administrativní a jiné činnosti v lékárně, základy ekonomiky lékárny.
 • Zásobovací a kontrolní činnost v lékárně.
 • Zdravotnické prostředky.
 • Veterinární farmacie.
 • Reklama v lékárně.
 • Česká lékárnická komora.
 • Odborné organizace pro farmaceuty.
 • Etické aspekty práce v lékárně.
 • Aktuality z lékárenství.

Semináře

 • Český lékopis. Léčivé látky, pomocné látky, léčivé přípravky. Venena, separanda, inoxia, návykové látky.
 • Odborné informační zdroje v práci farmaceuta I, II.
 • Farmaceutické výpočty.
 • Práce s lékařským předpisem.
 • Prezentace seminární práce.
 • Zápočtový test.
Learning resources - Czech
Last update: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D. (28.09.2022)

E-learning Moodle: Farmaceutiucká péče I

https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=5437

Teaching methods - Czech
Last update: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D. (28.09.2022)

Přednášky, semináře, samostatná práce na zadané téma, e-learning.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D. (28.09.2022)

Okruhy ke zkoušce

 1. Zdravotní péče – rozdělení, role a limity.
 2. Informace a odborné informační zdroje v medicíně a farmacii.
 3. Odborné informační zdroje v práci farmaceuta.
 4. Terapeutická hodnota – cíl farmakoepidemiologie.
 5. Farmakoepidemiologické studie – deskriptivní, analytické, experimentální.
 6. Ukazatele asociace a kauzality, bias, konfounder.
 7. Lékové problémy – definice, příklady a využití ve farmaceutické péči.
 8. Revize farmakoterapie – definice, příklady a využití ve farmaceutické péči.
 9. Samoléčení – definice, význam, role farmaceuta, limity, algoritmy.
 10. Algoritmy pro farmaceutickou péči včetně příkladů.
 11. Zdravotnická dokumentace pro lékařskou, ošetřovatelskou a farmaceutickou péči.
 12. Trendy ve farmaceutické péči v Evropě a ve světě.
 13. Lékárenství jako odvětví farmacie.
 14. Zařízení lékárenské péče v ČR a zahraničí.
 15. Lékárna jako zdravotnické zařízení.
 16. Léčivé látky, pomocné látky, léčivé přípravky, vyhrazené léčivé přípravky, potraviny pro zvláštní výživu, potraviny pro zvláštní lékařské účely.
 17. Venena, separanda, inoxia.
 18. Český a evropský lékopis.
 19. Lékařské předpisy.
 20. Předepisování léčivých přípravků.
 21. Výdejní činnost v lékárně.
 22. Lékový záznam pacienta.
 23. Příprava léčivých přípravků v lékárně.
 24. Zásobovací činnost v lékárně.
 25. Administrativní činnost v lékárně.
 26. Kontrolní činnost v lékárně.
 27. Dokumentace v lékárně.
 28. Informační činnost v lékárně.
 29. Poskytování individuálních konzultací v lékárně – vymezení, význam, příklady, limity, dokumentace činnosti.
 30. Řídící činnost v lékárně.
 31. Správná lékárenská praxe.
 32. Základy ekonomiky lékárny.
 33. Provozní řád lékárny.
 34. Vzdělávání lékárníka – pregraduální, specializační a celoživotní.
 35. Česká lékárnická komora.
 36. Organizace pro farmaceuty.
 37. Nemocniční lékárenství.
 38. Etické aspekty práce v lékárně.
 39. Návykové látky a prekurzory drog v lékárně.
 40. Nepoužitelná léčiva.
 41. Zdravotnické prostředky.
 42. Reklama v lékárně.
 43. Veterinární farmacie.
 44. Aktuality z lékárenství.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html