SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Clinical Pharmacy I - GF345
Title: Klinická farmacie I
Guaranteed by: Department of Social and Clinical Pharmacy (16-16220)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 8
Examination process: winter s.:oral
Hours per week, examination: winter s.:70/36, C+Ex [HS]
Capacity: unlimited / 240 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
Guarantor: doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.
Pre-requisite : GF340
Interchangeability : GF311
Is co-requisite for: GAF355, GAF356, GAF357, GF506, GF356, GF355, GF348, GF357
Annotation -
Last update: doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D. (20.09.2023)
The subject Clinical Pharmacy I (CP I) focuses on basic knowledge of clinical pharmacy, essential for the follow-up subject of the undergraduate branch of clinical pharmacy under the name Clinical Pharmacy II (CP II) and for the use of knowledge in pharmacy/pharmaceutical care in the subject Pharmaceutical Care II (PC II). The main content of the Clinical Pharmacy I course is focused on the etiopathogenesis and epidemiology of basic diseases in clinical practice, risk factors including drug causes, clinical manifestation of the disease (symptoms, basic diagnosis), complications of untreated disease, goals of therapy, treatment strategies in various clinical situations (non-pharmacological measures, pharmacotherapeutic strategies - drug groups, drugs, basic indication schemes), repetition of group and individual properties of drugs, basic knowledge of risk/benefit of drugs in the main clinical indications and absolute and relative contraindications of drugs in clinical practice. The subject trains the ability to assess the appropriateness of the drug indication for the most frequently occurring nosological units and to assess the rationality of pharmacotherapy (at the CPI level, especially from the point of view of the main indications and contraindications of drugs) in the administered drug regimen in patients with selected comorbidities and clinical characteristics, taking into account standard clinical recommendations. The course Clinical Pharmacy I (CPI.) is followed within the undergraduate branch of clinical pharmacy by the course Clinical Pharmacy II (CP II), which deepens this knowledge on the basic principles of individualizing drug regimens for population groups of patients or in individualized treatment, with an emphasis on the use of basic knowledge of KF I and KF II in the first approaches to the individualization of drug regimens in clinical practice. Study materials, information about the lectures and seminars and any changes in the lecture schedule are sent by the teacher of the subject Prof. Jiří Vlček (vlcek@faf.cuni.cz) to the students via SIS and e-mail communication. The teaching takes place in the form of lectures, interactive seminars and individual processing of case studies for the exam, which the student must submit accordig to instruction of the teacher. Subject guarantor: Assoc. Prof. Fialová Daniela, PharmD, Ph.D. (contact: daniela.fialova@faf.cuni.cz) Teacher of the subject: Prof. Jiří Vlček, RNDr., Ph.D. (contact: vlcek@faf.cuni.cz)
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D. (20.09.2023)

Zápočet

Podmínkou úspěšného složení zápočtu je

 • 100% účast na seminářích (neúčast ze závažných důvodů- např. nemoc- je nutno omluvit u vedoucího semináře)  
 • úspěšné absolvování zápočtového pohovoru (zkouší vyučující seminářů) 

Semináře je možné si nahradit s jinou studijní skupinou v případě, že jsou volná místa. Při absenci na semináři, která není omluvena, je student povinen podrobně zpracovat kazuistiku na téma probírané nosologické jednotky (dle schématu nosologické jednotky) a odevzdat vypracovaný úkol do 14 dnů od absence vyučujícímu seminářů. 

 

Zápočtový pohovor

Zápočtový pohovor probíhá ústním prozkoušením okruhů probíraných na seminářích. Každý student musí prokázat dostatečné znalosti probraných témat s důrazem na základní znalosti indikací a kontraindikací farmakoterapeutických strategií a znalost probíraných nosologických jednotek. Zápočty jsou zkoušeny vedoucími seminárních skupin.

 

Předmět je zakončen úspěšně složenou ústní zkouškou

 

Podmínkou připuštění k ústní zkoušce je

1/ úspěšné absolvování zkoušky z předmětu Farmakologie

2/ získaní zápočtu z předmětu Klinická farmacie I.

3/ zaslání vypracované kazuistiky k oponentuře 14 dní před zkouškou. Pokud garant předmětu nemá připomínky a není stduentovi kazuistika vrácena k opravě, je automaticky přijata.

Podmínky k úspěšnému složení zkloušky jsou popsány v sekci "Požadavky ke zkoušce".

 

 

Literature - Czech
Last update: doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D. (20.09.2023)

Povinná:

 • Edditors: Cate Whittlesea and Roger Walker. Clinical Pharmacy and Therapeutics, 6th International Edition . : Elsevier Health Sciences (ISBN: 9780702070112), 2018, pp. 998 s. ISBN 9780702070112.
 • Přednášky z předmětu Klinická farmacie I. (viz Moodle I.)- nejaktuálnější zdroj, update ročně [online]. Dostupné z: http://www.dl1.cuni.cz

Doporučená:

 • Vlček, Jiří, Fialová, Daniela. Klinická farmacie I. Praha: Grada, 2010, 368 s. ISBN 978-80-247-3169-8.
 • Marek, Josef. Farmakoterapie vnitřních nemocí. Praha: Grada, 2005, 773 s. ISBN 80-247-0839-6.
 • Vlček, Jiří, Vytřísalová, Magda. Klinická farmacie II. Praha: Grada, 2014, 255 s. ISBN 978-80-247-4532-9.
 • Vítovec, Jiří, Špinar, Jindřich. Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění. Praha: Grada, 2004, 248 s. ISBN 80-247-0866-3.
 • Remedia, Panax s.r.o., Praha [online]. Dostupné z: http://www.remedia.cz/
 • Interní medicína pro praxi, Solen s.r.o., Praha [online]. Dostupné z: https://www.internimedicina.cz/
 • Farmakoterapie, Farmakon Press, spol. s.r.o [online]. Dostupné z: http://www.farmakoterapie.cz/
 • Kazuistiky v diabetologiii, Nakladatelství GEUM [online]. Dostupné z: http://www.geum.org/kazuistiky-v-diabetologii/
 • Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL [online]. Dostupné z: http://www.geum.org/kazuistiky-v-alergologii-pneumonii-a-orl/

Syllabus - Czech
Last update: doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D. (20.09.2023)

Studijní program: Farmacie

Název předmětu: Klinická farmacie I.

Kód předmětu: GF345

Katedra: Katedra sociální a klinické farmacie

Garant předmětu: doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.

Status předmětu: povinný

ECTS: 8 kreditů

Přednášek (hodiny/semestr): 70 hod/zimní

Semináře/praktická cvičení (hodiny/semestr): 36 hod/zimní

Způsob splnění předmětu: ústní zkouška

Varianta předmětu pro akademický rok: 2021/2022

 

Sylabus

Náplň předmětu

Předmět Klinická farmacie I. (KF I) se zaměřuje na základní znalosti z klinické farmacie, podstatné pro návazný předmět pregraduální větve klinické farmacie pod názvem Klinická farmacie II (KF II) a pro využití poznatků v lékárenské/farmaceutické péči v předmětu Farmaceutická péče II (FP II).

Hlavní náplň předmětu Klinická farmacie I. je zaměřena na etiopatogenezi a epidemiologii základních onemocnění v klinické praxi, rizikové faktory včetně lékových příčin, klinickou manifestaci onemocnění (symptomy, základní diagnostiku), komplikace neléčeného onemocnění, cíle terapie, strategie léčby za různých klinických situací (nefarmakologická opatření, farmakoterapeutické strategie- lékové skupiny, léčiva, základní indikační schémata), opakování skupinových a individuálních vlastností léčiv, základní znalosti risk/benefitu léčiv v hlavních klinických indikacích a na absolutní a relativní kontraindikace léčiv v klinické praxi. Předmět trénuje schopnost posoudit vhodnost indikace léčiva u nejčastěji se vyskytujících nosologických jednotek a posoudit racionalitu farmakoterapie (na úrovni KFI. zejména z pohledu hlavních indikací a kontraindikací léků) u podávaného lékového režimu u pacientů s vybranými komorbiditami a klinickými charakteristikami, při zohlednění standardních klinických doporučení.

Na předmět Klinická farmacie I. (KFI.) navazuje v rámci pregraduální větve klinické farmacie předmět Klinická farmacie II (KF II), který prohlubuje tyto poznatky o základní principy individualizace lékového režimu u populačních skupin nemocných nebo v individualizované léčbě, s důrazem na využití základních poznatků KF I a KF II v prvních přístupech při individualizaci lékových režimů v klinické praxi.

Studijní materiály k přednáškám jsou dostupné pro přihlášené studenty na Moodle: https://dl1.cuni.cz. Informace k přednáškám a případným změnám v režimu přednášek jsou zasílány garantkou předmětu doc. Fialovou studentům přes SIS (popř. i s pomocí Moodle a platformy Teams). Studijní materiály k přípravě na semináře, případně z absolvovaných seminářů jsou zasílány vedoucími seminárních skupin příslušným studijním skupinám.

Výuka probíhá formou přednášek, interaktivních seminářů a individuálním zpracováním kazuistiky ke zkoušce, kterou má student/studentka povinnost odevzdat nejpozději 14 dní před konáním zkoušky.

  

I/ Přednášky

Přednášející:

doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D. (daniela.fialova@faf.cni.cz)

prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. (vlcek@faf.cuni.cz)

Výuka přednášek:

pondělí (3 hod) od 9:45 hod -  PB (Posluchárna B, 3. patro), severní budova

čtvrtek (2 hod) od 11.30 hod – AULA - A101 (aula, nový kampus budova A (1A.1.10.19))

 

Po 3.10. 2022

od 9.45 hod

 

(3 hod) Úvod do předmětu Klinická farmacie I. Principy racionální farmakoterapie. Arteriální hypertenze. Dyslipidémie. (doc. Fialová)

 

Čt 6.10.

od 11.30 hod

 

(2 hod) Ateroskleróza. Aterosklerotické komplikace: Ischemická choroba srdeční (ICHS) – chronické formy (doc. Fialová)

Po 10.10.

od 9.45 hod

 

(3 hod) Infarkt myokardu. Transitorní ischemická ataka (TIA), cévní mozková příhoda. Arytmie (prof. Vlček)

 

Čt 13.10.

od 11.30 hod

 

(2 hod) Srdeční selhání-chronické a akutní (doc. Fialová)

Po 17.10.

od 9.45 hod

 

(3 hod) Diabetes mellitus. Tyreopatie (prof. Vlček)

 

Čt 20.10.

od 11.30 hod

 

(2 hod) Astma bronchiale, CHOPN (prof. Vlček)

Po 24.10.

od 9.45 hod

(3 hod) Trombofilie, tromboembolická nemoc (prof. Vlček)

 – zahrnuta 1 hod přednášek pro pregraduální studenty profesorů z Kanady a Austrálie, kteří přijedou naši Univerzitu navštívit v rámci programu Strategická partnerství

Čt 27.10.

od 11.30 hod

 

 

(2 hod) Bolestivé stavy (obecně). Bolesti neuropatické, bolesti zad (prof. Vlček)    

 

Po 31.10.

od 9.45 hod

 

 

(3 hod) Revmatoidní artritída. Dnavá artritida (prof. Vlček) 

 

Čt 3.11.

od 11.30 hod

 

(2 hod) Osteoatróza (doc. Fialová)

Po 7.11.

od 9.45 hod

(3 hod) Osteoporóza.(doc. Fialová). Depresivní poruchy.  .(doc. Fialová)

 

 

Čt 10.11.

od 11.30 hod

 

(2 hod) Úzkostné a panické poruchy, schizofrenie. (doc. Fialová)

 

Po 14.11.

od 9.45 hod

(3 hod) Racionální protiinfekční léčba (léčba virových, mykotických a bakteriálních infekcí-obecně). Virové infekce. (prof. Vlček)

 

Čt 17.11.

od 11.30 hod

 

 

(2 hod) svátek

Po 21.11.

od 9.45 hod

 

(3 hod) Infekce horních a dolních dýchacích cest. (prof. Vlček) 

Čt 24.11.

od 11.30 hod

 

(2 hod) Infekce močových cest. (doc. Fialová)

Po 28.11.

od 9.45 hod

(3 hod)  Mykotické infekce. Zpracování kazuistik ke zkoušce- informace (doc. Fialová)

Čt 1.12.

od 11.30 hod

(2 hod) Vředová choroba gastroduodenální. Reflux, refluxní ezofagitida. (doc. Fialová)

Po 5.12.

od 9.45 hod

(3 hod)  Epilepsie. Anémie. (prof. Vlček)

 

Čt 8.12.

od 11.30 hod

(2 hod) Chronické záněty střeva- ulcerózní kolitis, Crohnova choroba (doc. Fialová)

 

Po 12.12.

od 9.45 hod

(3 hod)  Obecné principy léčby onkologických onemocnění (prof. Vlček)

Čt 15.12.

od 11.30 hod

(2 hod) Benigní hyperplasie prostaty a karcinom prostaty (prof. Vlček)

Po 19.12.

od 9.45 hod

(3 hod) Ischemická choroba dolních končetin. Insomnie. (doc. Fialová)

Po 2.1. 2023

od 9.45 hod

(3 hod) Zvracení, dyspepsie. Průjem, zácpa. (prof. Vlček)

Čt 5.1.

od 11:30 hod

(2 hod) Demence a Parkinsonova choroba (doc. Fialová)

Po 9.1.

od 9:45 hod 

(3 hod) Inkontinence moči. Hormonální substituční léčba a hormonální antikoncepce. (doc. Fialová)

 

Čt 12.1.

od 11:30 hod

(2 hod) Individuální práce na kazuistikách (doc. Fialová)

 

Změny termínů přednášek – mohou být stanoveny i během semestru, jsou oznámeny emailem ze SIS studentům zapsaným na předmět

II/ Semináře

Výuka seminářů (bude upřesněno):

- výuka probíhá paralelně vždy u 2 studijních skupin na novém kampusu v seminárních místnostech A104 a A106. Časování seminářů a vyučujících se řídí dle rozpisu v souboru .xls (soubor je vyvěšen na Moodle, je rozesílán studentům doc. Fialovou před začátkem semestru). Případné změny jsou sdělovány s předstihem přes SIS vedoucími seminářů (po dohodě o těchto změnách s garantkou předmětu doc. Fialovou).

- obsahová náplň seminářů: teoretické procvičení vybraných poznatků z přednášek a modelové kazuistiky. Semináře slouží k praktickému procvičení hlavních indikací a kontraindikací léčiv při jejich podávání u častých nosologických jednotek.

-  studenti jsou povinni se na semináře aktivně připravovat prostudováním problematiky semináře předem. Doporučeny jsou následující studijní materiály: hlavním zdrojem jsou aktuální studijní materiály z přednášek KF1 vyvěšené na Moodlu!!! Učebnice Klinická farmacie I. a Klinická farmacie II. tvoří pouze vhodný doplněk studijních materiálůa poznatky o některých nových lékových skupinách již mohou být v těchto učebnicích zastaralé. Proto je nezbytné vycházet zejména z nových informací v přednáškách z předmětu Klinická farmacie I., které jsou  každý semestr aktuálně updatovány!!! Taktéž v přípravě na zápočty a zkoušky nestudujte ze zastaralých zdrojů z minulých ročníků. Aktuální přednášky jsou hlavním zdrojem nových poznatků.. Další studijní materiály jsou doporučeny v SIS.

- vedoucí seminárních skupin zkouší na konci semestru vždy zápočty studentů svých seminárních skupin

Témata seminářů

Seminář č. 1: Arteriální hypertenze. Dyslipidémie.

4.-5.10.2022

Seminář č. 2: Ateroskleróza. Farmakoterapie ICHS (chronické a akutní formy), CMP. 

11.-12.10.2022

Termíny seminářů 18.-19.10.2022 neproběhnou z důvodu pořádání evropského kongresu klinické farmacie ESCP a témata se posouvají dále.

Seminář č. 3: Farmakoterapie CHSS a ICHDK.

25.-26.10.2022

Seminář č. 4: Diabetes mellitus.

1.11.-2.11.2022

Seminář č. 5: Farmakoterapie tromboembolické nemoci (zejména hluboké žilní trombózy)

8.11.-9.11.2022

Seminář č. 6: Farmakoterapie bronchiálního astmatu a CHOPN

15.-16.11.2022

Termíny seminářů 22.-23.11.2022 neproběhnou z důvodu přípravy Sympozia KF René Macha a témata se posouvají dále.

Seminář č. 7: Bolestivé stavy (obecně) – etiopatogeneze, rozdělení, možnosti terapeutického zásahu 

29.-30.11.2022

Seminář č. 8: Depresivní poruchy. Úzkostné poruchy. Insomnie.

6.12.-7.12.2022

Seminář č. 9: Racionální antibiotická léčba. Infekce horních a dolních dýchacích cest. Infekce močových cest.

13.-14.12.2022

Dále: individuální příprava kazuistik ke zkoušce a jejich odevzdání nejpozději 14 dní před termínem zkoušky (nahrání na Moodle a zaslání e-mailem doc. Fialové)- další informace viz Moodle

Ústní zápočtové pohovory:

Předtermíny mohou probíhat z rozhodnutí vedoucích seminářů v týdnu od 20.12.2022. Další termíny zápočtů probíhají v týdnech od 2.1.2022 do 13.1.2022, vždy dle termínů vypsaných vedoucími seminárních skupin v SIS.

Ústní zápočtové pohovory:

Předtermíny mohou probíhat z rozhodnutí vedoucích seminářů v týdnu před vánocemi. Běžné ttermíny zápočtů probíhají v týdnech od 2.1.2021 do 13.1.2022, vždy dle termínů vypsaných vedoucími seminárních skupin v SIS.

III/ Zpracování klinické kazuistiky – individuální práce studentů, podmínka připuštění k ústní zkoušce. Kazuistika je řešena u ústní zkoušky jaKo 3.podotázka.

Learning resources - Czech
Last update: doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D. (20.09.2022)

Studijní oporou předmětu je e-learningový kurz Klinická farmacie  I., dostupný v Moodle I. pro výuku na webové stránce: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=1101. Zde jsou uvedeny všechny aktuální přednášky, které jsou základním a aktuálním zdrojem poznatků při přípravě ke zkoušce z Klinické farmacie I!

V Moodle pod předmětem "Klinická farmacie I." naleznete i všechny další podrobné informace- tabulky časových harmonogramů přednášek, seminářů, podrobné základní informace k předmětu a zpracování kazuistiky, podklady přednášek. Moodle je hlavní zdroj informací k předmětu Klinická farmacie I., který je upravován a updatován při náhlých změnách termínů ve výuce během semestru. 

Teaching methods - Czech
Last update: doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D. (20.09.2023)

Výuka probíhá formou přednášek, interaktivních seminářů a individuálním zpracováním kazuistiky ke zkoušce, kterou má student/studentka povinnost odevzdat 14 dní před konáním zkoušky.

 

Vyučující:

Přednášky:

doc. PharmDr. Fialová Daniela, PhD.  (garant předmětu - daniela.fialova@faf.cuni.cz)

prof. RNDr. Vlček Jiří, CSc. (přednášející a zakladatel předmětu - vlcek@faf.cuni.cz)

 

Vedoucí seminářů:

PharmDr. Aleš Šorf, Ph.D. (sorfal@faf.cuni.cz)- studijní skupiny 1, 4

PharmDr. Anna Rajmanová, Ph.D. (patkova2@faf.cuni.cz)- studijní skupiny 2, 3

doc. PharmDr. Malý Josef, Ph.D. (malyj@faf.cuni.cz)- studijní skupiny 5, 7

PharmDr. Doseděl Martin, Ph.D. (dosem0aa@faf.cuni.cz)- studijní skupiny 6, 8

-          místo a čas konání semnářů a přednášek dle rozpisu v platformě Moodle (www. dl1.cuni.cz)

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Výuka přednášek KFI. ZS 2021/2022:

Změny termínů přednášek – mohoubýt stanoveny i během semestru (např. jiná opatření týkající se COVID-19 pandémie) a jsou oznámeny s předstihem emailem ze SIS studentům zapsaným na předmět. 

Aktuální rozpis termínů přednášek viz tabulka níže

pondělí (3 hod) od 9:45 hod -  PB (Posluchárna B, 3. patro), severní budova

čtvrtek (2 hod) od 11.30 hod – AULA - A101 (aula, nový kampus budova A (1A.1.10.19)

S případnými změnami budou studenti s předstihem seznámeni)  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Výuka seminářů KFI. ZS 2021/2022

Výuka seminářů Klinická farmacie probíhá v ZS 2020 dále prezenční formou!

 -          výuka probíhá paralelně vždy u 2 studijních skupin na novém kampusu v seminárních místnostech A104 a A106, časování seminářů dle rozpisu níže

-           obsahová náplň: teoretické procvičení vybraných poznatků z přednášek a modelové kazuistiky

 -          studenti jsou povinni se na semináře aktivně připravovat prostudováním problematiky semináře předem. Doporučeny jsou studijní materiály: aktuální studijní materiály z přednášek KF1 dostupné na Moodlu, učebnice Klinická farmacie I. a Klinická farmacie II. Poznatky o některých nových lékových skupinách jsou dostupné pouze v přednáškách, z tohoto důvodu doporučujeme studentům přednášky absolvovat. Semináře slouží pouze k procvičení témat. Další studijní materiály jsou doporučeny v SIS.

 -          vedoucí seminárních skupin zkouší na konci semestru vždy zápočty studentů svých seminárních skupin

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktuální rozpis termínů a témat přednášek KFI. ZS 2021/2022 (update 30.9.2021)

 

 pozn. Změny termínů přednášek – mohou být stanoveny i během semestru, jsou předem oznámeny emailem ze SIS studentům zapsaným na předmět 

  

Po 4.10.

od 9.45 hod

 

(3 hod) Úvod do předmětu Klinická farmacie I. Principy racionální farmakoterapie. Arteriální hypertenze. Dyslipidémie. (doc. Fialová)

 

Čt 7.10. (výuka KF nahrazena FT, tj. přednášeny 2 bloky FT)

(2 hod) Ateroskleróza. Aterosklerotické komplikace: Ischemická choroba srdeční (ICHS) – chronické formy. (doc. Fialová)- výuka tohoto bloku proběhne 11.10. místo přednášek FT…výuka bude výjimečně zahájena 8.30 (nikoliv v 8 hod)

Po 11.10.

od 9.45 hod

 

(3 hod) Infarkt myokardu. Transitorní ischemická ataka (TIA), cévní mozková příhoda. Arytmie (prof. Vlček)

Čt 14.10.

od 11.30 hod

 

(2 hod) Srdeční selhání-chronické a akutní. Ischemická choroba dolních končetin. (doc. Fialová)

Po 18.10.

od 9.45 hod

 

(3 hod) Diabetes mellitus. Tyreopatie (prof. Vlček)

 

Čt 21.10.

od 11.30 hod

 

(2 hod) Trombofýlie, tromboembolická nemoc (prof. Vlček)

Po 25.10.

od 9.45 hod

(3 hod) Astma bronchiale, CHOPN (prof. Vlček)

Čt 28.10.

 

Státní svátek (výuka odpadá)

 

Po 1.11.

od 9.45 hod

 

 

(3 hod) Bolestivé stavy (obecně). Bolesti zad (doc. Fialová)       

 

Čt 4.11.

od 11.30 hod

 

(2 hod)  Bolest – Osteoatróza. Osteoporóza (doc. Fialová)

Po 8.11.

od 9.45 hod

(3 hod) Bolest - Revmatoidní artritida. Dnavá atritída (prof. Vlček)

 

 

Čt 11.11.

od 11.30 hod

 

(2 hod) Bolest – migrény a další neuropatické bolesti (prof. Vlček).

Po 15.11.

od 9.45 hod

(3 hod) Depresivní poruchy. Insomnie (doc. Fialová)

Čt 18.11.

od 11.30 hod

 

 

(2 hod) Úzkostné a panické poruchy. Schizofrenie. (doc. Fialová)

Po 22.11.

od 9.45 hod

 

(3 hod)

Racionální protiinfekční léčba (léčba virových, mykotických a bakteriálních infekcí-obecně). Virové infekce. (prof. Vlček)

Čt 25.11.

od 11.30 hod

 

(2 hod) Infekce močových cest. Zpracování kazuistik ke zkoušce. (doc. Fialová)

Po 29.11.

od 9.45 hod

(3 hod)

Infekce horních a dolních dýchacích cest. (prof. Vlček)   

Čt 2.12.

od 11.30 hod

(2 hod) Mykotické infekce. Zpracování kazuistik ke zkoušce - informace (doc. Fialová)

Po 6.12.

od 9.45 hod

(3 hod) Farmakoterapie vybraných nádorových onemocnění (prof. Vlček)

 

Čt 9.12.

od 11.30 hod

(2 hod) Vředová choroba gastroduodenální. Reflux, refluxní ezofagitída. (doc. Fialová)

Po 13.12.

od 9.45 hod

(3 hod) Epilepsie. Anémie. (prof. Vlček)              

 

Čt 16.12.

od 11.30 hod

(2 hod) Demence. Parkinsonova choroba (doc. Fialová) 

Po 20.12.

od 9.45 hod

(3 hod) Chronické záněty střeva- ulcerózní kolitis, Crohnova choroba (doc. Fialová)

Po 3.1. 2022

od 9.45 hod

(3 hod) Zvracení, dyspepsie. Průjem, zácpa. (doc. Fialová)

Čt 6.1.

od 11:30 hod

(2 hod) Benigní hyperplazie prostaty, karcinom prostaty. (doc. Fialová)

Po 10.1.

od 9:45 hod 

(3 hod) Inkontinence moči. Hormonální substituční léčba a hormonální antikoncepce. (doc. Fialová)

 

Čt 13.1.

od 11:30 hod

(2 hod) Individuální práce na kazuistikách (doc. Fialová)

 

Rozpis a témata semináře 2021/2022 

Seminář č. 1: Arteriální hypertenze. Dyslipidémie.

5.-6.10. 2021

Seminář č. 2: Ateroskleróza. Farmakoterapie ICHS (chronické a akutní formy), CMP. 

12.-13.10.2021

Seminář č. 3: Farmakoterapie CHSS a ICHDK.

19.-20.10.2021

Seminář č. 4: Diabetes mellitus.

26.-27.10.2021

Seminář č. 5: Farmakoterapie tromboembolické nemoci (zejména hluboké žilní trombózy)

2.-3.11.2021

Seminář č. 6: Farmakoterapie bronchiálního astmatu a CHOPN

9.-10.11.2021

Seminář č. 7: Bolestivé stavy (obecně) – etiopatogeneze, rozdělení, možnosti terapeutického zásahu 

16.11. a 24.11.2021

Seminář č. 8: Depresivní poruchy. Úzkostné poruchy. Insomnie.

30.11.-1.12.2021

Seminář č. 9: Racionální antibiotická léčba. Infekce horních a dolních dýchacích cest. Infekce močových cest.

7.-8.12.2021

Seminář č. 10: Vředová choroba gastroduodenální. Refluxní ezofagitída.

14.-15.12.2021

Dále: individuální příprava kazuistik ke zkoušce a jejich odevzdání nejpozději 14 dní před termínem zkoušky (nahrání na Moodle a zaslání e-mailem doc. Fialové)

 

Ústní zápočtové pohovory:

Předtermíny mohou probíhat z rozhodnutí vedoucích seminářů 21.-22.12.2022. Další termíny zápočtů probíhají v týdnech od 3.1.2021 do 14.1.2022, vždy dle termínů vypsaných vedoucími seminárních skupin v SIS.

 

 

 

 

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D. (20.09.2023)

Podmínkou připuštění k ústní zkoušce je

1/ úspěšné zakončení předmětu Farmakologie

2/ získaní zápočtu z předmětu Klinická farmacie I.

3/ zaslání vypracované kazuistiky k oponentuře 14 dní před zkouškou a schválení kazuistiky

 

Kazuistika je zaměřena na analýzu terapie (obvykle u blízké osoby). Kazuistika musí obsahovat: popis stavu pacienta, lékovou a osobní anamnézu, současnou léčbu a její zhodnocení ve vztahu ke stávajícím evidencím a klinickým doporučením, popis, jak byly dosaženy cíle terapie (které jste schopni odhadnout), analýzu, jak pacient léčbu vnímá a jak ji hodnotí. Pokud najdete nevhodnou léčbu, uveďte argumenty, proč daný postup považujete za nevhodný. U každého léku musí být uvedeny účinné látky, dávkové schéma. Pokud se domníváte, že je vhodná změna farmakoterapie, tak ji uveďte i s odůvodněním (ev. citací nějakého zdroje, ze kterého jste čerpali).

Kazuistiku je nutné nahrát do platformy Moodle a zaslat jako přílohu (pod názvem ve tvaru příjmení_jméno.doc) minimálně dva týdny před zkouškou e-mailem na adresu daniela.fialova@faf.cuni.cz - jako předmět zprávy uvést kazuistikaKF.
V případě zásadních nedostatků budete upozorněni, že je třeba nedostatky před zkouškou opravit, jinak je odeslaná kazuistika automaticky přijata.

Ústní zkouška

Při ústní zkoušce jsou zkoušeny v rámci okruhů oblasti přednášené v rámci přednášek. Přesné znění otázek najdete i na Moodlu Klinická farmacie I. v souboru Otázky ke zkoušce (viz www.dl1.cuni.cz_Moodle pro výuku_Klinická farmacie I.)

Ústní zkouška je zaměřena na 3 oblasti:

I/ Otázka č.1. Nosologická jednotka 

U zkoušky je požadován postup v tomto pořadí:

·        Etiopatogeneze onemocnění

·        Epidemiologie a rizikové faktory onemocnění, životní styl

·        Symptomatologie

·        Metody diagnostiky

·        Důsledky neléčené nebo špatně léčené nemoci, non-adherence

·        Cíle léčby

·        Strategie léčby- nefarmakologické, farmakologické

·        Základní léková schémata užívaná ve farmakoterapii (opakování mechanismu účinku, hlavní indikace, kontraindikace léčiv)

 

II/ Otázka č. 2. Indikace, kontraindikace a mechanismus působení u léčiv vybrané lékové skupiny (vč. mechanismů žádoucích a nežádoucích účinků) - viz okruh zkušebních otázek II 

III/ Diskuze nad zpracovanou kazuistikou a reakce na zaslané komentáře

Je možno domluvit se na individuálních konzultacích.

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

Aktuální set otázek ke zkoušce:

Klinická farmacie I. - 4. ročník, otázky ke zkoušce 2021/2022

 

Zkouška se skládá ze dvou otázek a krátké diskuze nad zaslanou kazuistikou

 1. Otázka: Farmakoterapie nosologické jednotky

-       epidemiologie, etiopatogeneze, rizikové faktory, symptomatologie, stručně metody diagnostiky, důsledky neléčené nemoci, cíl léčby, strategie léčby (u akutní a chronické formy), nefarmakologická léčba, farmakologická léčba - základní léčiva užívaná v terapii, základní indikační schémata, prevence

 

  1/ Arteriální hypertenze

  2/ Dyslipidémie

  3/ Ateroskleróza

  4/ Ischemická choroba srdeční

  5/ Diabetes mellitus typu I

  6/ Diabetu mellitus typu II

  7/ Tyreopatie

  8/ Arytmie

9/ Srdeční selhávání

10/ Hluboká žilní trombóza a trombofilní stavy

11/ Astma bronchiale

12/ Chronická obstrukční plicní nemoc

13/ Bolestivé stavy (obecně, bez neuropatií a bolestí zad)

14/ Bolesti neuropatické a bolesti zad

15/ Revmatoidní artritída a dna

16/ Osteoartróza

17/ Osteoporóza

18/ Vředová choroba gastroduodenální

19/ Gastroezofageální reflux, refluxní ezofagitída

20/ Obstipace

21/ Průjmy

22/ Ulcerózní kolitída, Crohnova choroba

23/ Depresivní poruchy

24/ Úzkost, úzkostné poruchy

25/ Panické stavy, schizofrenie

26/ Poruchy spánku

27/ Demence

28/ Parkinsonova choroba

29/ Principy racionálního užití protiinfekčních léčiv

30/ Infekce horních dýchacích cest

31/ Infekce dolních dýchacích cest

32/ Infekce močových cest

33/ Virové infekce –odlišnosti od bakteriálních z hlediska symptomů, cílů a strategie léčby, příklad jedné virové infekce dle požadovaného schématu řešení nosologické jednotky

34/ Mykotické infekce – odlišnosti od bakteriálních z hlediska symptomů, cílů a strategie léčby, příklad jedné mykotické infekce dle požadovaného schématu řešení nosologické jednotky

35/ Benigní hyperplazie prostaty

36/ Anémie

37/ Epilepsie

38/ Farmakoterapie vybraných nádorových onemocnění (v rozsahu informací z přednášek)

                                                                                                                 

2. Otázka- Základní indikace a kontraindikace vybraných lékových skupin/léčiv (včetně znalostí mechanismu účinku)

1/ Beta-blokátory

2/ Blokátory kalciových kanálů

3/ Inhibitory angiotensin-konvertujícího enzymu a sartany

4/ Diuretika

5/ Nitráty, přímá vasodilatancia

6/ Soli Mg, Ca, K, Na

7/ Centrální sympatolytika a inhibitory reninu

8/ Alfa-sympatolytika, inhibitory 5alfa-reduktázy

9/ Tyreoidální hormony

10/ Tyreostatika

11 Antidiabetika

12/ Antikoagulancia

13/ Antiagregancia

14/ Hypolipidemika

15/ Beta-mimetika a teofylín

16/ NSAID, paracetamol, metamizol

17/ Opioidní analgetika (slabé, silné opioidy)

18/ Inhibitory protonové pumpy, antacida

19/ Antihistaminika

20/ Prokinetika a algináty

21/ Laxativa a léčiva zpomalujících peristaltiku střeva

22/ Kortikosteroidy

23/ Methotrexát a DMARDs

24/ SYSADOA

25/ Hypnotika, anxiolytika

26/ Antidepresiva

27/ Antidemencia

28/ Antiparkinsonika

29/ Léčiva v terapii anémií

30/ Penicilíny, cefalosporíny

31/ Fluorochinolony, sulfonamidy

32/ Tetracyklíny, sulfonamidy a linkosamidy

33/ Aminoglykosidy

34/ Antimykotika

35/ Antivirotika

36/ Amiodaron, propafenon a digoxin

38/ Léčiva s anticholinergním působením

39/ Léčiva v terapii BHP

40/ Antiepileptika

 

Student bude úspěšný v případě, že

Ad 1/ zpracuje otázku č.1 dle struktury požadované v přednáškách (viz 1. přednáška – úvod do předmětu, kde bylo vysvětleno)  - základní charakteristika onemocnění, epidemiologie, etiopatogeneze, rizikové faktory včetně lékových příčin, komplikace neléčeného onemocnění, klinická manifestace (symptomy, základní diagnostika), cíl terapie, strategie léčby u akutních a chronických forem, nefarmakologická opatření, farmakoterapie (lékové skupiny první volby; druhé volby; základní zástupci těchto skupin), student by měl mít základní přehled o jiných možnostech terapie a znát základní skupinové vlastnosti používaných léčiv. Při zásadních neznalostech nepřecházíme ve zkoušení k bodu 2/

 

Ad 2/ v otázce č. 2 ukáže student, jak umí využít znalostí mechanismů léčiv a vlastností chorob k vysvětlení hlavních indikací a kontraindikací léčiv.  Neoceňuje se memorování, ale schopnost využívat poznatků z patofyziologie, biochemie a farmakologie. Tento přístup bude zohledněn a zvýší naději na složení zkoušky, i když odpověď nebude úplná! Pozor na „class efect“ léčiv („skupinové účinky léčiv“) – léčiva jedné lékové skupiny se mohou lišit jak v indikacích, tak kontraindikacích. Za kontraindikace považujeme i relativní kontraindikace, které jen v některých případech mohou zvýšit riziko poškození pacienta. Při zásadních neznalostech nepřecházíme na bod 3/

Ad 3/ student/studentka je schopen/schopna reagovat na dotazy zaslané a odsouhlasené kazuistiky (obvykle na komentáře, které byly studentovi zaslány).

 

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html