SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Pharmaceutical Botany - GF126
Title: Farmaceutická botanika
Guaranteed by: Department of Pharmaceutical Botany (16-16130)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2017
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 8
Examination process: winter s.:
summer s.:written
Hours per week, examination: winter s.:28/14, C [HS]
summer s.:42/28, C+Ex [HS]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Explanation: (F)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D.
Classification: Pharmacy >
Is co-requisite for: GF148, GF221
Is incompatible with: GF338
Is interchangeable with: GF338
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: JAHODAR/FAF.CUNI.CZ (18.06.2008)
Současná náplň předmětu navazuje na změny z konce 80. let, kdy se farmaceutická botanika ještě výrazněji profilovala jako nezaměnitelný integrální předmět farmaceutického studia. Významná dynamizace výzkumu a následně vzdělávání, poskytnutí prostoru pro fytochemii, chemotaxonomii a rostlinnou biochemii - biogenezi aktivních metabolitů byly změnami nejdůležitějšími. Výuková část systematická vycházející z fylogenetického systému se plynule obohacuje o poznatky chemotaxonomie a fytochemie a zabudovává je do přednášek a učebních textů. Rostlinná fyziologie v současnosti zúžila svůj rozsah a koncentruje pozornost na rostlinnou biochemii, fyziologii přeměny látek a energií a mechanismy ovlivnění tvorby látek specializovaného metabolismu. Anatomická a morfologická část rozšiřuje poznatky botaniky středoškolské tak, aby byly aplikovatelné v dalším studiu i pro farmaceutickou praxi.
Literature - Czech
Last update: JAHODAR/FAF.CUNI.CZ (18.06.2008)

Jahodář L.: Fyziologie rostlin pro farmaceuty (vybrané kapitoly). Praha : Karolinum, 1995, dotisk 1998

Dušková J.: Vybrané kapitoly z anatomie rostlin pro farmaceuty. Praha : Univerzita Karlova, 1995

Jahodář L.: Farmakobotanika - semenné rostliny. Praha, Karolinum, 2006

Deyl M., Hísek K.: Naše květiny.Praha, Academia 2003

Kubát K. (Ed.): Klíč ke květeně České republiky. Praha, Academia 2002

Syllabus - Czech
Last update: JAHODAR/FAF.CUNI.CZ (18.06.2008)

Cytologie

základní cytoplasma

buněčné membrány

semiautonomní organely (plastidy, mitochondrie)

cytoskelet, partikule

jádro, jadérko, mitotický aparát

buněčná stěna

metaplazmatické inkluze

Histologie

pletiva podle tvaru buněk a tloustnutí buněčných stěn

soustava pletiv dělivých

soustava pletiv krycích

soustava pletiv vodivých

soustava pletiv základních

Organologie

anatomická stavba kořene

anatomická stavba stonku

anatomická stavba květu

anatomická stavba plodu

anatomická stavba semene

Fyziologie

fyziologie přeměny látek a energií

látkové složení rostlinného těla

dynamika přeměny látek a energií, enzymy

fotosyntéza

disimilace

principy biologické regulace metabolizmu

fyziologie změny tvaru (fyziologie ontogeneze)

růst

diferenciace

organogeneze

rozmnožování

fyziologie pohybů a biologických rytmů

příčiny změn místa nebo polohy

fyziologie dráždivosti

primární metabolické procesy

sekundární metabolismus a sekundární metabolity

Systematika

fylogenetický vývoj rostlinstva, význam chemotaxonomie

botanická nomenklatura

morfologie, taxonomická a fytochemická charakteristika PROTISTA

morfologie, taxonomická a biochemická charakteristika FUNGI

morfologie, taxonomická a fytochemická charakteristika PLANTAE

Bryophyta

Pteridophyta

Equisetophyta

Gymnospermní typy

Angiospermní typy

morfologická, embryologická a fytochemická charakteristika farmaceuticky významných druhů

Praktická cvičení

Příprava mikroskopických preparátů, rostlinná buňka

Rostlinná pletiva

Anatomie rostlinných orgánů

Sinice-Cyanophyta, řasy - Algae, houby - Fungi, mechy - Bryophyta

Cévnaté výtrusné rostliny - oddělení pteridophytních typů

Nahosemenné rostliny,

Krytosemenné rostliny ? květenství, květní vzorec

Květenství, květní vzorec, krytosemenné rostliny - oddělení angiospermního typu

Krytosemenné rostliny, práce v terénu - botanická zahrada

Entry requirements - Czech
Last update: JAHODAR/FAF.CUNI.CZ (18.06.2008)

Znalosti středoškolské botaniky, biologie a chemie.

Teaching methods - Czech
Last update: JAHODAR/FAF.CUNI.CZ (18.06.2008)

Přednášky provázené počítačovou projekcí. Praktická cvičení v mikroskopické laboratoři, každý student má k dispozici svůj pracovní prostor vybavený potřebnou instrumentací. Část systematická, poznávací je vedena ve formě terenních cvičení na specializované botanické zahradě fakulty.

Requirements to the exam - Czech
Last update: JAHODAR/FAF.CUNI.CZ (18.06.2008)

Ke zkoušce přistupuje student po absolvování praktických cvičení a získání zápočtu. Zkouška se skláda z části praktické (hodnota jedné otázky), při které je třeba určit a systematicky zařadit určitý počet taxonů z jejich souboru čerstvých exemplářů a mikroskopicky identifikovat tři trvalé preparáty. Další dvě otázky si student losuje běžným způsobem. Všechny tři otázky musí být zodpovězeny.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html