SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Clinical biochemistry and pathobiochemistry - GBN002
Title: Klinická biochemie a patobiochemie
Guaranteed by: Department of Biochemical Sciences (16-16160)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:oral
Hours per week, examination: winter s.:42/30, C+Ex [HS]
Capacity: unlimited / 42 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Explanation: 1.ZBN - akreditace
Note: course for students of another faculty
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D.
Annotation - Czech
Předmět Klinická biochemie a patobiochemie navazuje na předmět Klinická biochemie vyučovaný v bakalářském studijním programu. Student se v patobiochemické části seznámí s vybranými poruchami biochemických dějů v organismu, biochemickými změnami v průběhu chorobných stavů a s jejich vysvětlením na molekulární úrovni. V klinickobiochemické části získá hlubší přehled o současných metodách používaných k diagnostice a monitorování chorobných stavů. Cílem předmětu je připravit studenty navazujícího magisterského studia Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví pro budoucí kvalifikovanou činnost vysokoškolsky vzdělaného zdravotnického pracovníka v klinickobiochemických laboratořích zdravotnických zařízení. Zároveň má předmět poskytnout přípravu těm, kteří uvažují o budoucí dráze pracovníka biomedicinského výzkumu.
Last update: Boušová Iva, doc. PharmDr., Ph.D. (18.07.2024)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen ústní zkouškou, na kterou se lze přihlásit až po získání zápočtu.

ZÁPOČET:

- účast na seminářích (omluva pouze při nemoci - doloženo potvrzením od lékaře)

- vypracování, odevzdání a přednesení seminární práce na zadané téma

- získání minimálně 55 % z celkového počtu bodů v průběžných testech (tj. 41 ze 74 bodů)

- při nesplnění bodového limitu je podmínkou získání zápočtu úspěšné absolvování zápočtového testu (3 pokusy)

 

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

2 otázky (seznam otázek je k dispozici ve Studijních materiálech na webu fakulty)

Last update: Boušová Iva, doc. PharmDr., Ph.D. (18.07.2024)
Literature - Czech

Povinná:

 • Beránek, Martin, Tichý, Miloš. Vybrané kapitoly z klinické biochemie : pro studijní program Zdravotnická bioanalytika. Praha: Karolinum, 2013, s. ISBN 978-80-246-2186-9.
 • Netopilová, Miloslava, Dršata, Jaroslav, Marklová, Eliška Boušová, Iva. Patologické stavy. Praha: Karolinum, 2008, s. ISBN 978-80-246-1715-2.
 • Netopilová Miloslava, Dršata Jaroslav. Vybrané kapitoly z patobiochemie I. díl. Praha: Karolinum, 2008, s. ISBN 978-80-246-1576-9.
 • Moodle - Klinická biochemie a patobiochemie GBN002 [online]. Dostupné z: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10924

Doporučená:

 • Champe, Pamela C., Harvey, Richard A. Ferrier, Denise R.. Lippincott's illustrated reviews: Biochemistry. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins, 2008, s. ISBN 978-0-7817-6960-0.
 • Murray, Robert K. Bender, David A., Botham, Kathleen M. Kennelly, Peter J. Rodwell, Victor W., Weil, P. Anthony. Ilustrovaná biochemie. null: null, 2012, s. ISBN 978-80-7262-907-7.
 • Silbernagl, Stefan, Lang, Florian. Atlas patofyziologie. Praha: Grada, 2012, s. ISBN 978-80-247-3555-9.
 • Racek, Jaroslav. Klinická biochemie. Praha: Galén, 2006, 329 s. ISBN 80-7262-324-9.
 • Štern, Petr. Obecná a klinická biochemie pro bakalářské obory studia. Praha: Karolinum, 2011, 269 s. ISBN 978-80-246-1979-8.

Volitelná:

 • Krejsek, Jan, Andrýs, Ctirad, Krčmová, Irena. Imunologie člověka. Hradec Králové: Garamon s.r.o., 2016, s. ISBN 978-80-86472-74-4.
 • Fernandes, John. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton, 2008, s. ISBN 978-80-7387-096-6.

Last update: Boušová Iva, doc. PharmDr., Ph.D. (18.07.2024)
Syllabus - Czech

Témata přednášek

1.    Obecné biochemické mechanismy poškození buňky

2.    Oxidační stres a antioxidační ochrana

3.    Biochemie zánětu

4.    Biochemie novotvarů

5.    Poruchy trávení a vstřebávání lipidů; lipidózy; steatóza jater

6.    Metabolismus lipoproteinů, dyslipoproteinemie

7.    Fyziologická a patologická biochemie sacharidů

8.    Diabetes mellitus, mukopolysacharidosy

9.    Atherosklerosa a metabolický syndrom

10.  Poruchy trávení a skládání proteinů (vybraná neurodegenerativní onemocnění)

11.  Vybrané dědičné poruchy metabolismu aminokyselin

12.  Fyziologická a patologická biochemie purinů a pyrimidinů

13.  Biochemie porfyrinů

14.  Patobiochemie hormonálních regulací

 

Semináře

 • Oxidační stres, antioxidační ochrana a zánět
 • Biochemie novotvarů
 • Markery nádorových onemocnění
 • Patobiochemie lipidů a atherosklerosa
 • Patobiochemie sacharidů a metabolický syndrom
 • Poruchy trávení a skládání proteinů, vybraná dědičná onemocnění metabolismu aminokyselin
 • Analýza mozkomíšního moku
 • Poruchy metabolismu hemu, hemoglobinopathie, žloutenky
 • Poruchy metabolismu purinů, pyrimidinů a hormonálních regulací
 • Laboratorní markery kostního metabolismu
 • Využití enzymů v laboratorní diagnostice
 • Nežádoucí účinky léků a dalších exogenních látek a možnosti jejich laboratorní diagnostiky
 • Kazuistiky z oblasti klinické biochemie a patobiochemie
Last update: Boušová Iva, doc. PharmDr., Ph.D. (18.07.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html