SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Biochemistry, Analytical Chemistry, Molecular Biology, Haematology, Microbiology and Immunology, Histology - GB505
Title: Biochemie a molekulární biologie, Analytická chemie, Hematologie, Mikrobiologie a imunologie, Histologie
Guaranteed by: Sekce pro státní závěrečné zkoušky (16-16900)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, STEX [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Explanation: (ZB bakalář.prez., komb.)
Guarantor: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
Interchangeability : GB281
Annotation -
Last update: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. (30.09.2021)
State exam: Biochemistry, Analytical Chemistry, Molecular Biology, Haematology, Microbiology and Immunology, Histology
Course completion requirements - Czech
Last update: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. (30.09.2021)

Ústní zkouška

Syllabus - Czech
Last update: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. (30.09.2021)

1.      A - Způsoby identifikace organických sloučenin

B - Enzymy, jejich klasifikace, enzymová kinetika, inhibice

C - Cytokíny, jejich struktura, receptory a funkce

D - Krvetvorba (vznik, orgány krvetvorby, kmenové buňky, regulace, myelogram)

E - Buňka, buněčné jádro a jeho součásti

 

2.      A - Biochemické a klinické analyzátory

B - Základní enzymy v molekulární biologii

C - Buňky  imunitního systému, jejich vznik a vývoj;  orgány imunitního systému

D - Stanovení počtu krevních buněk (mikroskopické hodnocení, automatické analyzátory, principy měření přístrojovou technikou, fyziologické hodnoty)

E - Zevní povrch buňky, řasinky, mikroklky, stereocilie, mezibuněčné spoje

 

3.      A - Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC)

B – Regulace aktivity enzymů. Klinicko-biochemický význam vyšetření aktivity enzymů

C - Fagocytóza, její průběh a význam pro imunitu

D - Metabolismus a úloha železa v krvetvorbě, možnosti hodnocení zásobního železa

E - Tkáň epitelová-charakteristika, klasifikace

 

4.      A - Principy a třídění elektromigračních metod

B - Klinická biochemie plasmatických bílkovin

C - Hlavní histokompatibilitní komplex, jeho struktura, dědičnost a funkce

D - Metabolismus a úloha hemoglobinu v krvetvorbě, možnosti stanovení hemoglobinu a

dalších parametrů erytrocytů

E - Vazivo, komponenty vaziva a typy vaziva

 

5.      A - Odměrné analytické metody

B - Gelová a kapilární elektroforéza v analýze bílkovin a nukleových kyselin.

C - Komplement a další faktory přirozené humorální imunity

D - Diferenciální rozpočet leukocytů (mikroskopické hodnocení, zhotovení, fixace a barvení

nátěru, barvící automaty, zásady morfologického hodnocení, relativní a absolutní počty, fyziologické hodnoty)

E - Chrupavka, Kost – histologie, typy a základní principy osifikace

 

6.      A - Spektrofotometrie v UV oblasti spektra

B - Metabolismus cukrů. Klinicko-biochemická vyšetření při diabetes mellitus

C - Lymfocyty TH1, TH2 a TREG, jejich cytokíny a funkce

D - Červená a megakaryocytová vývojová řada (morfologická stádia, regulace, abnormality)

E - Tkáň svalová-charakteristika, typy svalovin

 

7.      A - Spektrofotometrie ve viditelné oblasti spektra

B - Citrátový cyklus, dýchací řetězec a oxidativní fosforylace

C - Mechanismy slizniční imunity, důsledky jejího poškození

D - Interference ve výstupech z analyzátoru krevních buněk (definice, výskyt, klinický význam).

E - Nervová tkáň-popis neuronu, typy neuronů, rozdělení neuroglií

 

8.      A - Principy chromatografického dělení

B –Detoxikace amoniaku, močovinový cyklus

C - Mechanismy zánětu

D - Granulocytární a monocytová vývojová řada (morfologické typy)

E - Kardiovaskulární systém-histologie srdce, krevních cév

 

9.      A - Luminescenční analýza

B -  Membránové lipidy, cholesterol. Lipoproteinové komplexy

C - Povrchové molekuly buněk imunitního systému, jejich funkce a identifikace

D - Anémie z nedostatečné tvorby erytrocytů (klasifikace, sideropenické a sideroblastické

anémie, megaloblastové anémie)

E - Trávící systém-obecná histologická stavba trubicového systému GIT

 

10.  A - Atomová absorpční spektrofotometrie

B - Metabolismus aminokyselin

C - Protiinfekční imunita, důsledky její dysfunkce 

D - Stanovení retikulocytů (fyziologické hodnoty, klinické použití, korigovaný počet retikulocytů

a retikulocytový index)

E - Trávící systém-histologie dutiny ústní – jazyk a slinné žlázy

 

11.  A - Plamenová fotometrie

B - Klinická biochemie jaterního poškození

C - Protilátková odpověď primární a sekundární, imunologická paměť

D - Hemolytické anémie (příčiny hemolýzy, vrozené a získané hemolytické anémie)

E - Trávící systém-histologie jícnu a žaludku

 

12.  A - Třídění a principy elektroanalytických metod

B - Transport látek v organismu (v plasmě, přes membrány)

C - Protinádorová imunita, důsledky jejího selhání 

D - Akutní leukémie (klasifikace, diagnostika)

E - Trávící systém-histologie tenkého střeva a tlustého střeva

 

13.  A - Potenciometrie (přímé stanovení, iontově selektivní elektrody, titrační křivky)

B - Syntéza a odbourávání hemu, klinicko-biochemický význam.

C - Přehled funkcí T buněk

D - Aplázie kostní dřeně (vrozené a získané formy), myelodysplatický syndrom (klasifikace,

morfologické odchylky, diagnostika)

E - Trávící systém-histologie jater a slinivky břišní

 

 

14.  A - Voltametrické metody. Biosenzory.

B - Nukleotidy - princip syntézy a odbourávání, jejich význam

C - Struktura a funkce jednotlivých tříd imunoglobulinů

D - Chronická myeloproliferativní onemocnění (chronická myeloidní leukémie, polycytaemia

vera, esenciální trombocytemie, primární myelofibróza)

E - Dýchací systém - histologie průdušnice a intrapulmonálních bronchů

 

15.  A - Hmotnostní spektrometrie – principy a přístrojové uspořádání

B - Signální soustavy buňky. Hormony. Neurotransmitery.

C - Vznik a podstata imunokompetence, vznik repertoáru TCR a BCR

D - Akutní lymfoblastická leukémie, chronická lymfocytární leukémie

E - Dýchací systém-histologie plic

 

16.  A - Hmotnostní spektrometrie – bioanalytické využití

B - Vnitřní prostředí (tělesná voda, osmolalita, minerály)

C - Typy parazitismu mikrobů. Virulenční faktory. Mikrobiální toxiny. Vznik a šíření infekce.

D - Mnohočetný myelom, maligní lymfomy, leukémie s vlasatými buňkami

E - Močový systém-histologie ledvin

 

17.  A - Tenkovrstvá chromatografie (TLC)

B - Metabolismus triacylglycerolů a mastných kyselin. Klinicko-biochemické vyšetření lipidů.

C - Odběr, transport a zpracování biologického materiálu. Mikrobiologická kultivace

D - Typy koagulometrů, principy koagulačních vyšetření

E - Mužský pohlavní systém-histologie varlete, nadvarlete, spermatogeneze

 

18.  A - Plynová chromatografie (GC)

B - Struktura a funkce DNA. Prokaryontní a eukaryontní genom. Izolace nukleových kyselin.

C - Laboratorní diagnostika bakterií a hub

D - Složky hemostázy (cévní stěna, primární hemostáza, plazmatický koagulační systém,

fibrinolytický systém)

E - Ženský pohlavní systém-histologie vaječníků, oogeneze

 

19.  A - Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC)

B - Princip a průběh replikace DNA

C - Laboratorní diagnostika virů, prvoků a parazitických červů.

D - Koagulační testy (globální, skupinové, specifické)

E - Ženský pohlavní systém-histologie vejcovodu a dělohy

 

20.  A - Pokroky v HPLC instrumentaci

B - Polymerázová řetězová reakce

C - Onemocnění člověka vyvolaná Gram-pozitivními a Gram-negativní koky.

D - Přirozené a získané inhibitory krevního srážení (rozdělení, výskyt, funkce)

E - Endokrinní žlázy-histologie štítné žlázy a nadledviny

 

21.  A - Principy a třídění elektromigračních metod

B - Hybridizace NK – princip, hybridizační sondy, značení a detekce sond, blotting, hybridizace na pevných podkladech, hybridizace in situ, FISH

C - Enterobakterie a příbuzné Gram-negativní tyčky (Pseudomonas, Haemophilus)

D - Fibrinolytický systém v hemostáze (složky, funkce, diagnostika)

E - Histologie kůže

 

22.  A - Kapilární zónová elektroforéza

B - Exprese genetické informace. Regulace exprese u prokaryont a eukaryont. Centrální

dogma molekulární biologie. Transkripce RNA a typy RNA molekul.

C - Lékařsky významná mykobakterie a spirochety (Borrelia, Treponema)

D - Krvácivé stavy (vrozené, získané, hemofilie, von Willebrandova choroba, diseminovaná

intravaskulární koagulace)

E –Centrální nervový systém-histologie spinální míchy

 

23.  A - Automatizace analytických postupů

B - Proteosyntéza. Potranslační úpravy proteinů. Degradace proteinů.

C - Houbové infekce kůže. Systémové mykózy

D - Trombocytopenie, trombocytopatie

E - Centrální nervový systém-histologie mozečku

 

24.  A - Metody a techniky přípravy analytického vzorku z biologického materiálu

B - Klonování a jeho využití

C - Lékařsky významné herpesviry a viry hepatitid.

D - Trombofilní stavy (vrozené, získané, diagnostika)

E – Principy imunohistochemie, typy imunohistochemických metod

 

25.  A - Biochemické a klinické analyzátory

B - Sekvenování DNA – principy základních metod.

C - Virus HIV a AIDS

D - Preanalytická fáze hematologických vyšetření (příprava pacienta, protisrážlivá činidla,

označení a transport materiálu, stabilita materiálu, ovlivnění výsledků)

E - Centrální nervový systém-histologie obalů mozkomíšních, plexus choroideus

 

26.  A - Automatizace analytických postupů

B - Principy imunochemických vyšetření. Tumorové markery.

C - Onemocnění člověka vyvolaná parazitickými prvoky a červy

D - Imunohematologie a imunogenetika, základní pojmy imunohematologie, antigeny, 

      protilátky, reakce antigenu a protilátky, dědičnost krevních skupin

E - Smyslový systém-histologie oka

 

27.  A - Principy chromatografického dělení

B - Vyšetření moče. Vyšetření při poruchách ledvin. Ledvinová clearance.

C - Rozdělení antimikrobních látek. Přehled hlavních skupin antibakteriálních, antifungálních, antiparazitických a antivirových látek.

D - Skupinové systémy erytrocytů, skupinový systém AB0, antigeny a protilátky

E - Smyslový systém-histologie orgánu sluchu a rovnováhy

 

 

28.  A - Třídění a principy elektroanalytických metod

B - Acidobazická rovnováha: nárazníkové systémy, vyšetření krevních plynů, transport kyslíku. Principy klinicko-biochemických vyšetření AB rovnováhy.

C - Přirozená a sekundární rezistence na antibiotika a zásady boje vedoucí k její minimalizaci

D - Skupinové systémy erytrocytů, skupinové systémy RH, Kell, Lewis, Duffy, MNSs

E - Smyslový systém-histologie orgánu čichu a chuti

 

29.  A - Metody a techniky přípravy analytického vzorku z biologického materiálu

B - Laboratorní diagnostika poškození myokardu

C - Morfologie mikroorganismů patogenních pro člověka. Bakteriální stěna. Výživa a růst mikroorganismů. Kultivační půdy.

D - Skupinové systémy leukocytů.  HLA antigeny I. a II. třídy, granulocytární protilátky

E - Základy histologické techniky – histologické zpracování tkání, příklady fixace a krájení preparátů

 

30.  A - Tenkovrstvá chromatografie (TLC)

B - Preanalytické vlivy v klinické biochemii. Biologická variabilita. Referenční rozmezí. Klinické interpretace výsledků. Kontrola kvality v klinicko-biochemické laboratoři.

C - Metody hodnocení antimikrobiální účinnosti in vitro a in vivo

D - Vyšetřovací metody v imunohematologii. Vyšetření antigenů a protilátek,

      antiglobulinové testy, zkouška kompatibility

E - Histologická barvení – příklady přehledných histologických barvení, příklady barvení vazivové a tukové tkáně, barveni buněčných jader ve světelné a fluorescenční mikroskopii

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html