SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Bioanalytical Methods, Pathobiochemistry and Molecular Genetics, Clinical Microbiology and Immunology, Clinical Haematol - GB501
Title: Bioanalytické metody, Patobiochemie a molek.genetika,Klin.mikrobiologie a imunologie,Klin.hematologie a trans.lékařství
Guaranteed by: Sekce pro státní závěrečné zkoušky (16-16900)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, STEX [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Explanation: (ZB 2.r.navaz.)
Guarantor: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
Annotation -
Last update: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. (30.09.2021)
State Exam: Subjects: Bioanalytical Methods, Pathobiochemistry and Molecular Genetics, Clinical Microbiology and Immunology, Clinical Hematology and Transfusion Medicine.
Course completion requirements - Czech
Last update: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. (30.09.2021)

Ústní státní zkouška

Syllabus - Czech
Last update: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. (30.09.2021)

1.            A - Identifikace biologicky aktivních látek spektrálními metodami.

B - Lipidy – přehled trávení a metabolismu.

C - Interakce hostitel-patogen. Přirozená mikrobiota.

D - Cytologie kostní dřeně – vývojové řady, cytochemická vyšetření

 

2.            A - Využití plamenové fotometrie ke stanovení anorganických složek v biologickém  

    Materiálu.

B - Poruchy metabolismu lipidů, dyslipoproteinémie.

C - Odběr a transport materiálu pro mikrobiologické vyšetření. Mikroskopie.

   D - Analyzátory krevních buněk – principy měření, interpretace jednotlivých parametrů.

 

3.            A - Využití luminiscenčních metod v kvantitativní analýze biologicky aktivních látek.

B - ATS.

C - Diagnostické metody přímého průkazu v klinické mikrobiologii.

D - Kvantitativní a kvalitativní změny leukocytů v krevním obrazu (leukocytóza, leukopenie,

změny v diferenciálním rozpočtu, morfologické abnormality) – příčiny, diferenciální diagnostika.

 

4.            A - Iontově výměnná a gelová chromatografie v analýze biologicky aktivních látek

B - Přehled metabolických cest sacharidů.

C - Diagnostické metody nepřímého průkazu v klinické mikrobiologii.

   D – Koagulometry – principy měření, možné interference, preanalytická fáze

 

5.            A - Využití atomové absorpční spektrofotometrie (AAS) a rozpouštěcí voltametrie

                ke stanovení stopových prvků.

B - Biochemie diabetu.

C - Infekce kůže a ran.

   D - Anémie (příčiny, kompenzační mechanismy, laboratorní diagnostika, klasifikace)

 

6.            A - Využití UV a VIS absorpční spektrofotometrie v kvantitativní analýze biologicky

                účinných látek.

B - Vzácnější poruchy metabolismu sacharidů.

C - Infekce pohybového systému a kostí.

   D - Polyglobulie (příčiny, kompenzační mechanismy, laboratorní diagnostika, klasifikace)

 

7.            A - Možnosti využití elektroanalytických metod v analýze biologicky aktivních látek.

B - Glykosaminoglykany, proteoglykany; mukopolysacharidózy.

C - Infekce nervového systému a oka.

D- Sideropenická a sideroblastická anémie – příčiny, diagnostika, interpretace

laboratorních nálezů

 

 

8.            A - Využití vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) v bioanalytické praxi.

B - Metabolický syndrom.

C - Infekce dutiny ústní.

   D - Anémie chronických onemocnění anémie – příčiny, diagnostika, interpretace

laboratorních nálezů, diferenciální diagnostika

 

9.            A - Aplikace tenkovrstvé chromatografie v bioanalytické praxi.

B - Aminokyseliny, peptidy, proteiny. Přehled struktur a metabolismu.

C - Infekce dýchacích cest.

D - Megaloblastové anémie – příčiny, diagnostika, interpretace laboratorních nálezů,

diferenciální diagnostika.

 

10.        A - Identifikace biologicky aktivních látek separačními metodami.

B - Transport a metabolismus AK.

C - Infekce trávicího systému. Průjmy.

D - Hemolytické anémie – příčiny, rozdělení, diagnostika, interpretace laboratorních

nálezů.

 

11.        A - Analýza opticky aktivních látek v bioanalytické praxi.

B - Ornithinový cyklus a jeho poruchy.

C - Infekce jater.

D - Nenádorové poruchy bílé řady (reaktivní stavy, infekční mononukleóza) - interpretace

laboratorních nálezů).

 

12.        A - Využití luminiscenčních metod v kvantitativní analýze biologicky aktivních látek.

B - Metabolismu purinů a pyrimidinů, poruchy.

C - Infekce krve a oběhového systému.

D - Akutní leukémie (FAB a WHO klasifikace, diagnostika).

 

13.        A - Využití iontově selektivních elektrod (ISE) v bioanalytické praxi.

B - DMP, následky a klin. bioch. aspekty.

C - Infekce močové a sexuálně přenosné.

D - Myelodysplastický syndrom (klasifikace, morfologické odchylky, diagnostika).

 

14.        A - Možnosti využití elektroanalytických metod v analýze biologicky aktivních látek.

B - Syntéza porfyrinů, regulace a poruchy.

C - Nozokomiální infekce. Nemocniční hygiena.

D - Chronická myeloproliferativní onemocnění (chronická myeloidní leukémie,

polycytaemia vera, esenciální trombocytemie, primární myelofibróza) - interpretace laboratorních nálezů.

 

15.        A - Využití plynové chromatografie v analýze biologicky aktivních látek.

B - Hemoglobiny, změny globinových řetězců.

C - Antropozoonózy. Cestovní medicína.

D - Akutní lymfoblastická leukémie, chronická lymfocytární leukémie -  interpretace

laboratorních nálezů.

 

 

16.        A - Vývojové trendy v HPLC a jejich aplikace v analýze biologického materiálu.

B - Odbourávání hemu, ikterus.

C - Atopie, podstata jevu, laboratorní diagnostika.

D - Mnohočetný myelom, leukémie s vlasatými buňkami, maligní lymfomy - interpretace

laboratorních nálezů.

 

17.        A - Elektroforetické metody v analýze biologicky aktivních látek.

B - Biochemie novotvarů.

C - Cytokíny, jejich funkce, aplikace, stanovení.

D - Krvácivé stavy (hemofilie, von Willebrandova nemoc, získané krvácivé stavy).

 

18.        A - Vývojové trendy ve stacionárních fázích používaných v HPLC.

B - Biochemie zánětu.

C - Faktory přirozené humorální imunity, jejich funkce a důsledky defektů.

D - Diseminovaná intravaskulární koagulace, trombotická trombocytopenická purpura.

 

19.        A - Vývojové trendy v elektroforetických metodách a aplikace v analýze biologického

                Materiálu.

B - Patobiochemie nervového systému.

C - Molekuly hlavního histokompatibilitního komplexu, jejich identifikace a vztah

      k chorobám.

D - Trombofilní stavy – příčiny, diagnostika).

 

20.        A - Elektroforetické metody v analýze biologicky aktivních látek.

B - Hormonální regulace, poruchy.

C - Imunitní systém kůže a sliznic, důsledky jeho poškození.

D - Základní koagulační vyšetření (aPTT, PT, trombinový čas, fibrinogen) – interpretace

patologických výsledků.

 

21.        A - Vývojové trendy v HPLC a jejich aplikace v analýze biologického materiálu.

B - Genomika, struktura genomu, uchovávání a exprese genetické informace.

C - Imunodeficity, laboratorní diagnostika.

D - Antitrombotická léčba a její monitorování – interpretace laboratorních nálezů.

 

22.        A - Vývojové trendy v elektroforetických metodách a aplikace v analýze biologického

materiálu.

B - Analýza genomu, metody restrikční analýzy, genové knihovny.

C - Mechanismy vzniku imunologické tolerance, důsledky její ztráty.

D - Trombocytopenie, trombocytopatie – příčiny, rozdělení, diagnostika.

 

23.        A - Způsoby přípravy biologického vzorku k analýze.

B - Proteomika, základní metodiky studia proteomu - 2D elektroforéza, hmotová      

      Spektrometrie.

C - Nemoci z autoimunity, laboratorní diagnostika.

D - Imunohematologie a imunogenetika, vyšetřovací metody v imunohematologii. Reakce

antigen – protilátka, testy průkazu protilátek, Coombsův test, tepelné a chladové protilátky.

24.        A - Automatické analyzátory v klinické laboratoři.

B - Hybridizační techniky, metoda FISH.

C - Principy imunologických metod, jejich přehled a příklady praktické aplikace.

D - Skupinové systémy erytrocytů, významné antigeny a protilátky

 

25.        A - Využití moderních způsobů detekce v separačních metodách.

B - Sekvenování nukleových kyselin, principy základních metod, využití v molekulární

      Diagnostice.

C - Protinádorová imunita a transplantační imunita, laboratorní vyšetření.

D - Dárcovství krve, typy odběrů krve, indikace a kontraindikace dárcovství, vyšetření

dárce, vyloučení dárce. Odběr krve a krevních složek, konzervační roztoky, zpracování odběru.

 

26.        A - Využití moderních způsobů detekce v separačních metodách.

B - Polymerázová řetězová reakce (PCR), modifikace PCR, optimalizace PCR, postupy       

      omezující riziko kontaminace, kontrola kvality PCR, využití PCR.

C - Průtoková cytometrie, význam fenotypizace leukocytů.

D - Základní a speciální transfuzní přípravky, skladování a kontrola kvality transfuzních

přípravků. Účelná hemoterapie - indikace podání jednotlivých transfuzních přípravků, testy kompatibility

 

27.        A - Hypenační techniky v analýze biologicky aktivních látek.

B - Real-time PCR, využití v molekulární diagnostice.

C - Stanovení fagocytárních funkcí, důsledky defektů fagocytózy.

D - Alternativy transfuze. Autotransfuze, výhody, nevýhody, typy. Léčebné výkony 

v transfuzní medicíně

 

28.        A - Využití vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) v bioanalytické praxi.

B - Nepřímá molekulárně genetická diagnostika – princip, metody, faktory, které ji           

      ovlivňují, příklady využití při diagnostice monogenních geneticky podmíněných             

      onemocnění.

C - Vzájemné reakce antigenů a protilátek v klinické diagnostice.

D - Rizika transfuze. Potransfuzní reakce, typy, vyšetření, opatření.

 

29.        A - Vývojové trendy v HPLC a jejich aplikace v analýze biologického materiálu.

B - Přímá molekulárně genetická diagnostika – princip, metody, příklady využití při           

      diagnostice monogenních geneticky podmíněných onemocnění.

C - Vztahy mezi lymfocyty TH1, TH2 a Treg ve zdraví a nemoci.

D - Průmyslové zpracování plazmy, deriváty plazmy, indikace, podání, rizika.

 

30.        A - Automatické analyzátory v klinické laboratoři.

B - Molekulární diagnostika patogenních mikroorganizmů.

C - Zánět, laboratorní a klinické aspekty.

D - Léčebné výkony v transfuzní medicíně. Transplantace kostní dřeně, registr dárců kostní 

dřeně.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html