SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Molecular Biology and Genetics - GB312
Title: Molekulární biologie a genetika
Guaranteed by: Department of Biochemical Sciences (16-16160)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:combined
Hours per week, examination: summer s.:42/14, C+Ex [HS]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
Comes under: 2.ročník 2023/24-LDZ
Co-requisite : GB199
Pre-requisite : GB275
Is incompatible with: GB280
Is interchangeable with: GB280
Annotation - Czech
Last update: prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. (27.01.2022)
Molekulární biologie se zabývá studiem buněčných procesů na molekulární úrovni. Genetika se zabývá dědičností a proměnlivostí organismů a populací a jejími příčinami. Náplní první části předmětu je popis základů genetiky a struktury a funkce biologických makromolekul podílejících se na dědičnosti organismů (DNA, RNA, proteinů), jejich vzájemné interakce a regulace jejich funkce. Druhou polovinu předmětu představuje výklad a praktický nácvik základních experimentálních molekulárních metodik.
Course completion requirements - Czech
Last update: prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. (23.02.2024)

Podmínky pro udělení zápočtu:

1.     Aktivní účast na všech praktických cvičeních

2.     Bezchybný výpočet směsi pro PCR při závěrečném testu

Zkouška se skládá ze dvou částí – písemné a ústní

 A) Písemná část

Část A: 20 testových otázek (tvrzení), odpovědi ANO/NE (max. 20 bodů)

Část B: 10 (2 x 5) stručných definic pojmů (max. 10 bodů)

Část C: 5 otázek k stručnému písemnému zodpovězení (max. 15 bodů)

Celkem maximálně 45 bodů, k postupu k ústní zkoušce je zapotřebí získat minimálně 27 bodů (60 %).

 B) Ústní část

Zodpovězení dvou otázek.

 

Literature - Czech
Last update: prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. (19.10.2021)

Povinná:

 • . . In Alberts, Bruce. Základy buněčné biologie : úvod do molekulární biologie buňky . Ústí nad Labem: Espero, 2006, s. -. ISBN 80-902906-2-0..
 • . . In Šmarda, Jan. Metody molekulární biologie . Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. -. ISBN 978-80-210-3841-7..
 • . . In Zima, Tomáš. Laboratorní diagnostika . Praha: Galén, 2013, s. -. ISBN 978-80-7492-062-2..

Syllabus - Czech
Last update: prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. (27.01.2022)

Přednášky:

 • Úvod
 • Modelové organizmy v molekulární biologii
 • Struktura, organizace a replikace DNA
 • Lidský genom, variabilita v genomu
 • Základy dědičnosti (Mendelovy zákony)
 • Genetika populací
 • Geneticky podmíněná onemocnění
 • Poškození a reparace DNA
 • Struktura a typy RNA, transkripce + posttranskripční modifikace RNA
 • Genetický kód, ribosomy, translace, posttranslační úpravy a degradace proteinů
 • Regulace genové exprese u prokaryot a eukaryot, epigenetické regulace
 • Izolace nukleových kyselin, stanovení koncentrace a čistoty NK
 • Přehled základních enzymů používaných v mol. biol. laboratořích
 • Gelová elektroforéza
 • PCR, modifikace PCR, real-time PCR
 • Sekvenování NK
 • Hybridizace, blotting
 • Klonování, metody genového transferu
 • Klinická molekulární diagnostika
 • Základy proteomiky
 • Epigenetika
 • Bioinformatika

Praktická cvičení:

 • Izolace genomové DNA, stanovení koncentrace a čistoty
 • PCR (amplifikace genu pro amelogenin)

Gelová elektroforéza (molekulární analýza pohlaví)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html