SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Analytical Chemistry - GB285
Title: Analytická chemie
Guaranteed by: Department of Analytical Chemistry (16-16140)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:14/70, C [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: GF300
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
Comes under: 2.úsek 2022/23-LDZ
Pre-requisite : GB284
Interchangeability : GB092
Is co-requisite for: GB286
Is pre-requisite for: GB286, GB071
Is interchangeable with: GB092
Annotation - Czech
Last update: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. (11.10.2021)
Cílem výuky je poskytnout studentům pevný a dostatečně široký teoretický a metodický základ pro racionální zajištění chemické analýzy anorganických a organických látek. Těžiště výuky spočívá ve výkladu teoretických základů chemických metod analýzy a ve zvýraznění problémového přístupu. V praktických cvičeních je kladen důraz na samostatný přístup studentů k řešení analytických problémů.
Literature - Czech
Last update: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. (11.10.2021)

Povinná:

 • Karlíček, Rolf, Polášek, Miroslav, Pospíšilová, Marie, Solich, Petr. Analytická chemie pro farmaceuty. Praha: Karolinum, 2007, 281 s. ISBN 978-80-246-1453-3.
 • Karlíček, Rolf. Analytická chemie : návody do cvičení z kvantitativní analýzy. Praha: Karolinum, 2001, 97 s. ISBN 80-246-0221-0.
 • Karlíček, Rolf. Analytická chemie : návody do cvičení z kvalitativní anorganické a organické analýzy. Praha: Univerzita Karlova, 1996, 153 s. ISBN 80-7184-259-1.
 • Dolejšová, Jana, Polášek, Miroslav, Pospíšilová, Marie, Solich, Petr, Karlíček, Rolf. Analytická chemie : protokoly ke kvalitativní anorganické a organické analýze a ke kvantitativní analýze. Praha: Karolinum, 2004, 134 s. ISBN 80-246-0915-0.

Syllabus - Czech
Last update: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. (11.10.2021)

Typy analytických reakcí

 • Základní typy analytických reakcí. Selektivita a citlivost analytických reakcí. Analytické protolytické reakce. Tlumivé soustavy v analytické chemii. Kyseliny a zásady v nevodných rozpouštědlech.
 • Analytické komplexotvorné reakce a jejich rovnováha. Využití komplexotvorných reakcí v analytické chemii. Maskování. Organická komplexotvorná činidla.
 • Analytické oxidačně-redukční reakce, jejich rovnováha kinetika. Katalytické a indukované reakce.
 • Analytické srážecí reakce a jejich rovnováha. Extrakční rovnováhy.

Kvalitativní anorganická analýza

 • Důkaz a stanovení vybraných kationtů a aniontů. Barevné, srážecí a oxidoredukční důkazové reakce, skupinová, selektivní a specifická činidla.
 • Vyhodnocení kvalitativní analýzy jednoduché anorganické sloučeniny.

Analýza organických látek

 • Metody organické analýzy. Elementární analýza: důkaz C, H, N, S, O halogenů v organických sloučeninách. Stanovení C, H, N, S, O, halogenů.
 • Funkční analýza: důkaz alkoholů, fenolů, aminů, aldehydů a ketonů, karboxylových kyselin a esterů, amidů a sulfonamidů, sulfonových kyselin, uhlovodíků, nitro- a nitroso-sloučenin.
 • Identifikace a stanovení uhlovodíků, alkoholů a fenolů, aminů, aldehydů a ketonů, karboxylových kyselin, esterů, amidů a sulfonamidů, sulfonových kyselin, nitro- a nitroso-sloučenin. Analýza organických solí.
 • Třídy rozpustnosti organických sloučenin. Analytické využití vztahu mezi strukturou a rozpustností.

Přímé metody kvantitativní analýzy

 • Obecné postupy kvantitativní analýzy. Příprava vzorku k analýze. Zpracování a vyhodnocení výsledků kvantitativní analýzy.
 • Odměrná stanovení přímá, nepřímá, zpětná. Koncentrace odměrných roztoků a jejich standardizace.
 • Metody odměrné analýzy. Acidimetrie a alkalimetrie, acidobazické indikátory, titrace v nevodných rozpouštědlech. Chelátometrie, chelátometrické indikátory. Manganometrie. Jodometrie. Bromátometrie. Dichromátometrie. Argentometrie. Merkurimetrie.
 • Základy a typy vážkových stanovení.
Learning resources - Czech
Last update: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. (11.10.2021)

E-learning moodle; https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=1332

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html