SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Organic Chemistry II - GB284
Title: Organická chemie II
Guaranteed by: Department of Organic And Bioorganic Chemistry (16-16120)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:combined
Hours per week, examination: summer s.:21/21, C+Ex [HS]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PharmDr. Jiří Kuneš, CSc.
Co-requisite : GB059, GB283
Interchangeability : GB062
Is co-requisite for: GB279
Is pre-requisite for: GB285, GB199
Is interchangeable with: GB062
Annotation - Czech
Last update: doc. PharmDr. Jiří Kuneš, CSc. (10.02.2023)
Předmět Organická chemie II navazuje na předmět Organická chemie I a poskytuje teoretické základy pro další navazující chemické disciplíny. Tento předmět prohlubuje a rozšiřuje znalosti týkající se jednotlivých skupin organických sloučenin a jejich reaktivity.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PharmDr. Jiří Kuneš, CSc. (10.02.2023)

Předemět je zakončen zápočtem a zkouškou. K získání zápočtu je nutné napsat zápočtový test, ve kterém je třeba získat 60% bodů. Zkouška se skládá ze dvou částí, části písemné (test je třeba napsat minimálně na 60% bodů) a části ústní.

Literature - Czech
Last update: doc. PharmDr. Jiří Kuneš, CSc. (03.02.2023)

Povinná:

 • McMurry, John. Organická chemie. V Brně : V Praze: VUTIUM ; Vysoká škola chemicko-technologická, , 1176 s. ISBN 978-80-7080-637-1.
 • McMurry, Susan. Studijní příručka a řešené příklady : k českému vydání učebnice John McMurry: Organická chemie. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2009, 725 s. ISBN 978-80-7080-723-1.
 • Waisser, Karel, Pour, Milan. Organická chemie. Praha: Karolinum, 2000, 247 s. ISBN .

Syllabus - Czech
Last update: doc. PharmDr. Jiří Kuneš, CSc. (10.02.2023)

Systém organických sloučenin
V rámci tohoto předmětu jsou probírány následující skupiny organických sloučenin:

 • Uhlovodíky
 • Halogenderiváty
 • Alkoholy, fenoly, ethery, halogenhydriny
 • Aminy
 • Sloučeniny síry a křemíku
 • Karbonylové sloučeniny
 • Karboxylové kyseliny a jejich deriváty
 • Substituované karboxylové kyseliny a jejich deriváty
 • Deriváty kyseliny uhličité
 • Organokovové sloučeniny
 • Heterocykly
 • Syntetické polymery
Learning resources - Czech
Last update: doc. PharmDr. Jiří Kuneš, CSc. (10.02.2023)

K procvičování reaktivity organických sloučenin lze využít e-learningový kurs: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=3608 a https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=2889.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PharmDr. Jiří Kuneš, CSc. (10.02.2023)

Předemět je zakončen zápočtem a zkouškou. K získání zápočtu je nutné napsat zápočtový test, ve kterém je třeba získat 60% bodů. Zkouška se skládá ze dvou částí, písemné (test je třeba napsat min. na 60% bodů) a ústní.

 

Otázky ke zkoušce z OCH II

 1. Alkany, cykloalkany. Názvosloví, fyzikální vlastnosti, příprava, chemické vlastnosti, zástupci. Radikálové substituce

2. Alkeny. Názvosloví, fyzikální vlastnosti, příprava, chemické vlastnosti, zástupci. Adice

3. Dieny, alkyny. Názvosloví, fyzikální vlastnosti, příprava, chemické vlastnosti, zástupci. Adice

4. Aromatické sloučeniny. Názvosloví, fyzikální vlastnosti, výroba a příprava, chemické vlastnosti, zástupci. Aromaticita, substituce elektrofilní, mezomerie

5. Alifatické halogenderiváty. Názvosloví, fyzikální vlastnosti, příprava, chemické vlastnosti, zástupci. Substituce nukleofilní

6. Aromatické halogenderiváty. Názvosloví, fyzikální vlastnosti, příprava, chemické vlastnosti, zástupci. Substituce nukleofilní aromatická. Mezomerie

7. Alkoholy. Názvosloví, fyzikální vlastnosti, příprava, chemické vlastnosti, zástupci. Eliminace

8. Fenoly. Názvosloví, fyzikální vlastnosti, příprava, chemické vlastnosti, zástupci. Elektrofilní substituce. Mezomerie

9. Ethery a halogenhydriny. Názvosloví, fyzikální vlastnosti, příprava, chemické vlastnosti, zástupci. Nukleofilní substituce, adice

10. Primární alifatické aminy. Názvosloví, fyzikální vlastnosti, příprava, chemické vlastnosti, zástupci. Nukleofilní substituce

11. Sekundární a terciární aminy. Názvosloví, fyzikální vlastnosti, příprava, chemické vlastnosti, zástupci. Nukleofilní substituce

12. Aromatické aminy. Názvosloví, fyzikální vlastnosti, příprava, chemické vlastnosti, zástupci. Elektrofilní substituce, mezomerie

13. Nitrosloučeniny, názvosloví, fyzikální vlastnosti, příprava, chemické vlastnosti, zástupci.

14. Thioly, thiofenoly a sulfonové kyseliny. Názvosloví, fyzikální vlastnosti, příprava, chemické vlastnosti, zástupci. Nukleofilní substituce

15. Sulfidy, disulfidy, sulfoxidy a sulfony. Názvosloví, fyzikální vlastnosti, příprava, chemické vlastnosti, zástupci.

16. Aldehydy, rozdělení a základní reakce. Nukleofilní adice a kondenzace

17. Reakce karbonylových sloučenin s dusíkatými, kyslíkatými a sirnými bazemi. Nukleofilní adice a kondenzace

18. Reakce karbonylových sloučenin s C-nukleofilem

19. Alifatické aldehydy. Názvosloví, fyzikální vlastnosti, příprava, chemické vlastnosti, zástupci.

20. Aromatické aldehydy. Názvosloví, fyzikální vlastnosti, příprava, chemické vlastnosti, zástupci.

21. Ketony. Názvosloví, fyzikální vlastnosti, příprava, chemické vlastnosti, zástupci. Nukleofilní kondenzace

22. Karboxylové kyseliny – rozdělení, základní reakce. Vztah struktury a acidity

23. Alifatické karboxylové kyseliny. Názvosloví, fyzikální vlastnosti, příprava, chemické vlastnosti, zástupci.

24. Aromatické karboxylové kyseliny. Názvosloví, fyzikální vlastnosti, příprava, chemické vlastnosti, zástupci.

25. Chloridy a anhydridy karboxylových kyselin. Názvosloví, fyzikální vlastnosti, příprava, chemické vlastnosti, zástupci.

26. Estery karboxylových kyselin. Názvosloví, fyzikální vlastnosti, příprava, chemické vlastnosti, zástupci.

27. Dusíkaté funkční deriváty karboxylových kyselin. Názvosloví, fyzikální vlastnosti, příprava, chemické vlastnosti, zástupci.

28. Nitrily. Názvosloví, fyzikální vlastnosti, příprava, chemické vlastnosti, zástupci.

29. Substituční deriváty karboxylových kyselin. Názvosloví, fyzikální vlastnosti, příprava, chemické vlastnosti, zástupci

30. Organokovové sloučeniny

31. Pětičlenné heterocykly. Názvosloví, fyzikální vlastnosti, příprava, chemické vlastnosti, zástupci. Elektrofilní substituce

32. Šestičlenné heterocykly. Názvosloví, chemické vlastnosti, zástupci.

33. Pyridin a jeho deriváty. Chemické vlastnosti.

 

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html