SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Genetics - GB276
Title: Úvod do genetiky
Guaranteed by: Department of Biological and Medical Sciences (16-16150)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:oral
Hours per week, examination: summer s.:14/14, C+Ex [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: GF284
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PharmDr. Eva Doleželová, Ph.D.
PharmDr. Alena Prašnická, Ph.D.
Co-requisite : GB275
Is co-requisite for: GB019
Is pre-requisite for: GB280
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: PharmDr. Eva Doleželová, Ph.D. (19.12.2017)
Genetics is a young science that has grown since the beginning of the 20th century in a way that now has a key place in the whole biology. It explains the rules of transfering of hereditary traits from the parental generation to the offspring, deals with the mechanism of their transfer, and explains why offsprings are in many ways different from their parents and why they differ from each other. The aim of the subject is to provide students with a comprehensible introduction to important areas of genetics - general, molecular, evolutionary and population. Topics: DNA and chromosomes, Mendelian laws, population genetics, evolutionary genetics, genetic diseases, mutations, DNA replication, expression of genetic information, parasexual processes of bacteria, viruses.
Course completion requirements - Czech
Last update: PharmDr. Eva Doleželová, Ph.D. (19.12.2017)

Podmínkou udělení zápočtu je splnění následujících podmínek: 100% docházka na praktických cvičeních (eventuelně 2x omluvená docházka od lékaře, přičemž při 2. omluvené neúčasti student vypracuje seminární práci na zameškané téma), odevzdané protokoly.

Literature - Czech
Last update: PharmDr. Eva Doleželová, Ph.D. (17.04.2018)

Povinná:

 • Alberts, Bruce. Základy buněčné biologie : úvod do molekulární biologie buňky. Ústí nad Labem: Espero, 2006, 630 s. ISBN 80-902906-2-0.

Povinná:

Doporučená:

 • Snustad, D. Peter, Simmons, Michael J.. Genetika. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 844 s. ISBN 978-80-210-8613-5.
 • Nussbaum, Robert L.. Thompson & Thompson - Klinická genetika. Praha: Triton, 2004, 426 s. ISBN 80-7254-475-6.
 • Nečas, Oldřich. Obecná biologie. Jinočany: H & H, 2000, 554 s. ISBN 80-86022-46-3.

Syllabus - Czech
Last update: PharmDr. Eva Doleželová, Ph.D. (16.04.2018)

Přednášky

 

DNA a chromosomy

·         struktura DNA

·         genová a negenová DNA

·         struktura chromosomů u prokaryot a virů

·         struktura chromosomů u eukaryot

Základy dědičnosti I

·         definice základních pojmů

·         základní principy mendelovské dědičnosti - Mendelovy zákony

·         aplikace mendelovských principů

·         interakce párových alel

·         chromozomová teorie dědičnosti

·         polygenní dědičnost

·         interakce genotypu a prostředí

Základy dědičnosti II

·         genetika populací

·         Hardy-Weinbergova rovnováha

·         evoluční faktory

·         mimojaderná dědičnost

·         geneticky podmíněná onemocnění

Mutace

·         definice základních pojmů

·         genové mutace

·         chromozomální mutace

·         genomové mutace


 

Replikace DNA

·         princip replikace DNA

·         replikační aparát – proteiny replikační vidličky

 

Exprese genetické informace

·         transkripce – prokaryota, eukaryota

·         posttranskripční úprava mRNA, tRNA, rRNA

·         translace

·         posttranslační modifikace

 

Parasexuální procesy bakterií

·         transformace

·         konjugace

·         transdukce

 

Viry

·         struktura virionu

·         struktura bakteriofága

·         genom virů

·         reprodukce virů – lytický a lysogenní cyklus

·         retroviry

 

Praktická cvičení

1. praktické cvičení

·         úvod do genetiky

·         modelové organismy - Drosophila melanogaster

2. praktické cvičení

·         preparace slinných žláz drozofily

·         mikroskopování polytenních chromozomů   Drosophila melanogaster

3. praktické cvičení

·         Mendel + Morgan – základy dědičnosti

·         příklady dědičnosti autozomální a gonozomální dědičnosti u rodu  Drosophila melanogaster

·         autozomální dědičnost u člověka

4. praktické cvičení

·         genealogie – pravděpodobnost dědičnosti

·         výpočet příkladů - gonosomální dědičnost u člověka, populační genetika, rodokmeny

5. praktické cvičení

·         základní metody v cytogenetice (pruhování chromozomů – karyogram)

·         určení chromozomových mutací – syndromy

6. praktické cvičení

·         hybridizační cytogenetické metody (FISH, mFISH)

·         diagnostika genetického zatížení

·         zápočet

Teaching methods - Czech
Last update: PharmDr. Eva Doleželová, Ph.D. (20.12.2017)

Přednášky

Praktická cvičení - modelové organizmy (Drosophila melanogaster),preparace slinných žláz larvy druhu drozofila melanogaster, Mendel a Morgan – základy dědičnosti, autozomální a gonozomální dědičnost, základní metody v cytogenetice, hybridizační cytogenetické metody

Requirements to the exam - Czech
Last update: PharmDr. Eva Doleželová, Ph.D. (20.12.2017)

Formou zkoušky je písemný test, který se skládá z 25 otázek (21 teoretických + 4 z praktických cvičení).

Mezi typy otázek patří: multiple choice (1 až 4 správné odpovědi), odpovídací, vysvětlovací, popis obrázku.

 • limit pro absolvování testu: 70 % správných odpovědí

 • hodnocení: výborně: 100 % - 90 %

  velmi dobře: 89 % - 80 %

  dobře: 79 % - 70 %

Student má prokázat znalosti napříč celým předmětem Úvod do genetiky, konktrétně v těchto okruzích:

 1. struktura DNA

 2. genová a negenová DNA

 3. struktura chromosomů u prokaryot a virů

 4. struktura chromosomů u eukaryot

 5. princip replikace DNA

 6. replikační aparát – proteiny replikační vidličky

 7. základy dědičnosti - definice základních pojmů

 8. základní principy mendelovské dědičnosti - Mendelovy zákony

 9. aplikace mendelovských principů

 10. interakce párových alel

 11. chromozomová teorie dědičnosti

 12. polygenní dědičnost

 13. interakce genotypu a prostředí

 14. genetika populací

 15. Hardy-Weinbergova rovnováha

 16. evoluční faktory

 17. mimojaderná dědičnost

 18. geneticky podmíněná onemocnění

 19. mutace – definice základních pojmů

 20. genové mutace

 21. chromozomální mutace

 22. genomové mutace

 23. transkripce – prokaryota, eukaryota

 24. posttranskripční úprava mRNA, tRNA, rRNA

 25. translace

 26. posttranslační modifikace

 27. transformace bakterií

 28. konjugace bakterií

 29. transdukce bakterií

 30. struktura virionu

 31. struktura bakteriofága

 32. genom virů

 33. reprodukce virů – lytický a lysogenní cyklus

 34. retroviry

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html