SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Analysis of Exogenic Substances in Biological Material - GB165
Title: Analýza exogenních látek v biologickém materiálu
Guaranteed by: Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis (16-16190)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2021 to 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:oral
Hours per week, examination: winter s.:12/8, C+Ex [HS]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Explanation: (ZB komb.3.r.)
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
Pre-requisite : GB294, GB295
Annotation -
Last update: PharmDr. Lukáš Lochman, Ph.D. (18.09.2023)
The subject Analysis of exogenous compounds in biological materials (ABM) provides information on the methods of bioanalysis involving both sample preparation and the instrumental analysis (HPLC, CZE, GC using coupling with various detectors). The subject is partly carried out in the laboratories of Faculty Hospital in Hradec Králové.
Course completion requirements - Czech
Last update: PharmDr. Lukáš Lochman, Ph.D. (18.09.2023)

 

Podmínky zápočtu:

 

 

1.      Absolvování všech praktických cvičení a seminářů

2.    Vypracování protokolů ze všech praktických úloh

 

 

Zkouška

Literature - Czech
Last update: PharmDr. Lukáš Lochman, Ph.D. (18.09.2023)

Doporučená:

 • Gibson, G. Gordon Skett, Paul. Introduction to drug metabolism. : Nelson Thornes Publishers, 2001, s. ISBN 0-7487-6011-3.
 • Chamberlain Joseph . The Analysis of Drugs in Biological Fluids,2nd Edition. : CRC Press, Inc, 1995, s. ISBN 978-0849324925 .
 • Nassar, Ala F. (ed.). Biotransformation and metabolite elucidation of xenobiotics. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2010, s. ISBN 978-0-470-50478-9.

Syllabus -
Last update: PharmDr. Lukáš Lochman, Ph.D. (18.09.2023)
 •  Introduction to the topic, history of topic, various types and characteristics  of biomatrix, its sampling and handling.
 • Sample preparation methods: enzymic hydrolysis with ß-glucuronidase / arylsulfatase, physical and chemical deproteination, filtration, solvent pH adjustment, derivatization, importance of internal standard, various types of the extraction - liquid-liquid extraction (LLE), solid-phase extraction (SPE), solid-phase microextraction (SPME), supercritical fluid extraction (SFE), molecularly imprinted polymers (MIPs).

 • Utilization of the derivatization in analysis of exogenous compounds in biomaterials, various types of the derivatization reactions and reagents

 • Preparation of analytical sample in clinical toxicology, special isolation procedures

 • Bioanalysis of illegal addictive compounds (drug of abuse), specificity in sample preparation

 • An overview of the instrumental analytical methods employed in analysis of exogenous compounds: methods of the saturation analysis (RIA etc.), HPLC, GC, CZE, importance of the hyphenation (tandem) methods in the identification of chemical structures of phase I and phase II metabolites.

 • Mass spectrometry in analysis of exogenous compounds in biomaterials

 • Centrifugation and ultracentrifugation techniques

 • Sample preparation prior mass spectrometric detection

 • Chiral compounds, nomenclature, terminology, chiral analysis in biomatrices

 • Tissue processing, tissue preservation, bank tissue, ethical problems connected with tissue withdrawal

 • Validation of analytical methods, devices and softwares from ABM point of view.

 • Accreditation of laboratories, activities in GLP mode, connecting terms.

Learning resources -
Last update: PharmDr. Lukáš Lochman, Ph.D. (18.09.2023)

Study materials, apart from recommended literature, can be found on link:

 https://intranet.faf.cuni.cz/Studijni-materialy/KFCHKL/?path=anal%c3%bdza+exogenn%c3%adch+l%c3%a1tek+v+biologick%c3%a9m+materi%c3%a1lu%5ckombinovan%c3%a1-aelbm-gb165

Teaching methods -
Last update: PharmDr. Lukáš Lochman, Ph.D. (18.09.2023)

Lectures, seminars, practical demonstrations, pictures and movies, visits of the laboratories in Faculty Hospital and Institute of Experimental Biopharmaceutics in Hradec Králové.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PharmDr. Lukáš Lochman, Ph.D. (18.09.2023)

Okruhy ke zkoušce:

 1. Vznik, vývoj a perspektivy oboru analýza exogenních látek v biologickém materiálu, jeho současné trendy a oblasti uplatnění.
 2. Osud xenobiotik v organismu z pohledu bioanalytika (místa vstupu do organismu, absorpce, distribuce, metabolismus, exkrece, bioanalytické aspekty ADME studií). Metabolity I a II fáze, dekonjugační reakce.
 3. Hlavní druhy biologického materiálu, vlastnosti a složení, způsob odběru
 4. Způsoby úpravy biologického vzorku před instrumentální analýzou - přehled, výhody/nevýhody jednotlivých metod
 5. Liquid-liquid extrakce (LLE), princip, faktory ovlivňující návratnost (recovery), vliv lipofility, acidobazických vlastností analytů a pH prostředí na extrahovatelnost (Henderson-Hasselbalchovy rovnice, rozdělovací koeficient).
 6. Solid-phase extraction (SPE) - principy, sorbenty, instrumentace, principy záchytu a desorpce analytů
 7. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie. Popis instrumentace, blokové schéma kapalinového chromatografu, popis jednotlivých částí.
 8. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie, základní separační principy uplatňující se v bioanalýze. Druhy stacionárních a mobilních fází používaných v HPLC, chemické složení a separační vlastnosti sorbentů
 9. Instrumentální analytické techniky používané v bioanalýze xenobiotik – přehled, základní principy
 10. Chirální separace: význam a příklady použití v bioanalytické praxi.
 11. Využití hmotnostní spektrometrie v bioanalýze
 12. Metody  kvantifikace v bioanalýze (metody vnějšího standardu (ESM), vnitřního standardu (ISM), vysvětlení významu vnitřního standardu, způsob jeho výběru. Kalkulace v ESM a ISM. Obecná metodologie stanovení, kalibrační vzorky, analyzované vzorky, Quality-Control (QC) vzorky, důvody zamítnutí analytické sekvence)
 13. Validace bioanalytické metody, definice, obecná strategie, přehled validovaných položek.
 14. Dokumenty požadované v souvislosti s validací. Kvalifikace analytických softwarů, Kvalifikace přístrojů. Objasnění pojmů souvisejících se Správnou Laboratorní Praxí. Akredidace analytických laboratoří.
 15. Problematika forensních analýz, používané analytické techniky.
 16. Metody saturační analýzy, radioimunoanalytické metody, enzymoimunoanalytické metody, principy, použití.
 17. Bioekvivalenční studie

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html