SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Bachelor Thesis - GB156
Title: Vypracování bakalářské práce
Guaranteed by: Sekce pro diplomové práce (16-16999)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 10
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, C [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Explanation: (ZB, prez.3.r.)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. (30.09.2021)
Vypracování bakalářské práce (BP) má za cíl naučit studenty pod odborným vedením základům vědecké práce. Student si zvolí BP na základě výběru z témat vyhlášených katedrami. V zadání bakalářské práce jsou uvedeny vedle tématu i zásady pro vypracování BP, doporučená literatura, školitel a termín odevzdání BP. Prvotním úkolem je zvládnutí práce s odbornou literaturou tak, aby student vytvořil přehled současných poznatků a znalostí ze zadané problematiky. Součástí BP je i zvládnutí metodických přístupů k řešení problémů ze zadané výzkumné oblasti, získání relevantních výsledků a jejich adekvátní hodnocení. Student má prokázat i schopnost získané výsledky porovnat s publikovanými údaji a náležitě je diskutovat. BP strukturovaná a sepsaná dle schválených pravidel prochází oponentním řízením a je obhajována před komisí pro obhajoby BP za přítomnosti oponenta.
Literature - Czech
Last update: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. (30.09.2021)

Povinná:

  • Literatura je závislá na volbě daného experimentálního tématu a bude specifikována na základě potřeby ve spolupráci se školitelem.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html